Prevod "sredstva nizke vrednosti" na slovaški jezik:


  Slovar Slovenski-Slovaški

Sredstva - prevod : Sredstva - prevod : Sredstva - prevod : Sredstva - prevod : Vrednosti - prevod : Vrednosti - prevod : Sredstva - prevod : Sredstva - prevod : Sredstva nizke vrednosti - prevod : Sredstva - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Naročila nizke vrednosti
Webová stránka Komisie
če imate nizke vrednosti kalcija v krvi.
ak máte nízku hladinu vápnika v krvi
Zadnja karakteristika nizke kalorične vrednosti in prva, oziroma najvišja.
Posledná charakteristika nízkej výhrevnosti a prvá, respektíve najvyššia.
Sredstva, izmerjena po odplačni vrednosti
Majetok oceňovaný v upravenej cene obstarania
Sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti
Majetok oceňovaný v reálnej hodnote
Finančna sredstva, izkazana po odplačni vrednosti
Finančný majetok účtovaný v upravenej cene obstarania
Finančna sredstva, izkazana po nabavni vrednosti
Finančný majetok účtovaný v obstarávacej cene
Tulci nizke vrednosti so standardni izdelki, ki se uporabljajo v vseh dejavnostih.
Nízkohodnotné jadrá sú štandardné výrobky používané vo všetkých priemyselných odvetviach
zvišan holesterol, zvišan krvni sladkor, zvišane maščobe v krvi, nizke vrednosti kalija v krvi, nizke vrednosti fosfata v krvi, zvišanje laktat dehidrogenaze (LDH) v krvi, zvišanje kreatinina v krvi
Zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, zvýšené hladiny cukru v krvi, zvýšené hladiny tuku v krvi, znížené hladiny draslíka v krvi, znížené hladiny fosforu v krvi, zvýšené hladiny laktát dehydrogenázy v krvi, zvýšené hladiny kreatinínu v krvi
finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
finančný majetok v jeho reálnej hodnote v zisku alebo strate
Pri manjšem številu bolnikov so pri jemanju deferiprona ugotovili nizke plazemske vrednosti cinka.
Nízka plazmatické hladina zinku bola asociovaná s deferiprónom len u menšiny pacientov.
Betonske armaturne palice so proizvod nizke dodane vrednosti, ki se uporablja v gradbeništvu.
Betonárske výstuže sú výrobkom s nízkou mierou pridanej hodnoty, ktorý sa využíva v stavebníctve.
Izračunajo se na podlagi povprečne nabavne vrednosti posameznega sredstva .
Takéto realizované zisky a straty sa počítajú na základe priemernej obstarávacej ceny príslušného aktíva .
Uredba dovoljuje uporabo možnosti poštene vrednosti za finančna sredstva.
Nariadenie umožňuje, aby sa možnosť objektívnej hodnoty uplatňovala na finančné aktíva.
Finančna sredstva, izkazana po odplačni vrednosti (členi 64 65)
Finančný majetok účtovaný v upravenej cene obstarania (odseky 63 65)
Primerno odmerjanje tega zdravila lahko poviša nenormalno nizke ravni imunoglobulina G na normalne vrednosti.
Odpovedajúce dávky tohto lieku môžu vrátiť abnormálne nízke hladiny imunoglobulínu G do normálneho rozmedzia.
Monetarne politike nizke vrednosti domačih valut nekaterih partneric EU ustvarjajo neenakopravne pogoje za trgovino.
Menové politiky, ktoré niektorí partneri EÚ uplatňujú s cieľom podhodnotiť svoju menu, nespravodlivo podrývajú obchod.
Pri zbiranju podatkov o dejanskih najemninah bodo včasih ugotovljene ničelne in zelo nizke vrednosti.
Pri zbere údajov o skutočnom nájomnom sa niekedy zistia nulové alebo veľmi nízke hodnoty.
Merjenje sredstva po pošteni vrednosti je omejeno na nižjo od tehle poštene vrednosti in izpolnitvene cene opcije, ker podjetje nima pravice do povečanj poštene vrednosti prenesenega sredstva nad izpolnitveno ceno opcije.
Ocenenie majetku v reálnej hodnote je obmedzené na nižšiu hodnotu spomedzi reálnej hodnoty a opčnej realizačnej ceny, pretože jednotka nemá právo na zvýšenie reálnej hodnoty prevedeného majetku nad opčnú realizačnú cenu.
Z drugimi besedami to pomeni, da se sprememba vrednosti ne pripozna za sredstva, ki se izkazujejo po nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti pripozna se v poslovnem izidu za sredstva, ki so razvrščena kot finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in pripozna se v kapitalu za sredstva, ki so razvrščena kot razpoložljiva za prodajo.
Inými slovami, zmena hodnoty sa nevykazuje za majetok účtovaný v obstarávacej cene alebo upravenej cene obstarania vykazuje sa v zisku alebo strate za majetok klasifikovaný ako finančný majetok v reálnej hodnote v zisku alebo strate a pokiaľ ide o majetok klasifikovaný ako k dispozícii na predaj, tento je vykazovaný vo vlastnom imaní.
V svojem govoru ste živali, ki se prevažajo za zakol, označili kot živali nizke vrednosti.
Vo svojom prejave ste zvieratá prevážané na bitúnok opísali ako zvieratá nízkej hodnoty.
Ne obravnavajo se kot del povprečne nabavne vrednosti posameznega sredstva
Nepovažujú sa za súčasť priemernej obstarávacej ceny konkrétneho aktíva
Ne obravnavajo se kot del povprečne nabavne vrednosti posameznega sredstva
Nepovažujú sa za súčasť priemernej nadobúdacej ceny konkrétneho aktíva
Ne obravnavajo se kot del povprečne nabavne vrednosti posameznega sredstva
Nezaobchádza sa s nimi ako so súčasťou priemerných nákladov na dané aktívum ,
Osnovna sredstva, razen zemljišč, se vrednotijo po amortizirani nabavni vrednosti.
Investičný majetok s výnimkou pozemkov sa oceňuje v obstarávacej cene zníženej o odpisy.
Oznaka čiste vrednosti, ki vključuje sredstva in obveznosti, ni dovoljena.
Označenie čistej sumy zahŕňajúcej majetok a záväzky sa nepovoľuje.
Visoke vrednosti indeksa opozarjajo, da je cena neobičajno visoka bitje v primerjavi s povprečno eno, in nizke vrednosti kažejo, da je cena prenizka.
Vysoké hodnoty indexu poukazujú na to, že cena je neobvykle vysoká bytosť v porovnaní s priemerom jedného, a nízke hodnoty ukazujú, že cena je príliš nízka.
Vrednosti Pearlovega indeksa za peroralna kontracepcijska sredstva sta bili 0, 57 (enofazna) in 1, 28 (trifazna sredstva).
Pearlove indexy perorálnych antikoncepčných prostriedkov boli 0, 57 (jednofázový) a 1, 28 (trojfázový).
prodaja finančnega sredstva skupaj z opcijo za odkup finančnega sredstva po njegovi pošteni vrednosti ob času odkupa
predaj finančného majetku spolu s opciou na spätný nákup finančného majetku v jeho reálnej hodnote v času spätného nákupu
Ti niso bili nadzorovani in so pogosto vsebovali sredstva dvomljive vrednosti.
Nad týmito fondmi neexistoval dohľad a často pozostávali z aktív pochybnej hodnoty.
Proizvodnja ostaja odvisna od tradicionalnih sektorjev nizke dodane vrednosti, sektor poslovnih storitev visoke dodane vrednosti je pol manjši od enakovrednega sektorja v Združenem kraljestvu
výroba je stále závislá na tradičných odvetviach s nízkou pridanou hodnotou, sektor služieb, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou pridanej hodnoty, dosahuje len polovicu veľkosti sektora služieb v Spojenom kráľovstve
Dosežene so visoke vrednosti dušenja zvoka (45 dB za visoke frekvence in 30 dB za nizke frekvence).
Ich použitím možno dosiahnuť vysoké hodnoty útlmu (45 dB v prípade vysokej frekvencie a 30 dB v prípade nízkej frekvencie).
Prvič, sredstva je treba uporabljati le, kadar zaradi visokega tveganja ali nizke dobičkonosnosti drugi viri niso ustrezni.
Po prvé, finančné prostriedky z fondov by sa mali využívať len vtedy, keď nie je vhodné využiť iné zdroje buď kvôli veľkému riziku, alebo nízkej výnosnosti.
OBRAVNAVA OSNOVNIH SREDSTEV Osnovna sredstva , razen zemljišč , se vrednotijo po amortizirani nabavni vrednosti . Zemljišča se vrednotijo po nabavni vrednosti .
Účtovanie investičného majetku Investičný majetok s výnimkou pozemkov sa oceňuje v obstarávacej cene zníženej o odpisy . Pozemky sa oceňujú v obstarávacej cene .
OBRAVNAVA OSNOVNIH SREDSTEV Osnovna sredstva , razen zemljišč , se vrednotijo po amortizirani nabavni vrednosti . Zemljišča se vrednotijo po nabavni vrednosti .
ÚČTOVANIE INVESTIČNÉHO MAJETKU Investičný majetok s výnimkou pozemkov sa oceňuje v obstarávacej cene zníženej o odpisy . Pozemky sa oceňujú v obstarávacej cene .
Trpljenju so zlasti izpostavljene tako imenovane živali nizke vrednosti, kot so na primer tiste, ki gredo v zakol.
Takémuto utrpeniu sú vystavené predovšetkým tzv. zvieratá nízkej hodnoty, ako sú zvieratá určené na bitúnok.
Denar je popolnoma prenehal opravljati vlogo menjalnega sredstva, hranilca vrednosti in obračunske enote.
Mesačná miera inflácie vo výške 50 znamená viac ako 100 násobné zvýšenie cenovej hladiny za rok, pričom za tri roky ceny dosiahnu násobok viac než dvoch miliónov.
Ni nujno, da se sprememba poštene vrednosti razporedi med posamezna sredstva ali obveznosti.
Zmenu reálnej hodnoty nie je potrebné rozvrhnúť na jednotlivý majetok alebo záväzky.
Amortizacija je sistematska dodelitev odpisane vrednosti nekega sredstva glede na njegovo dobo koristnosti.
Odpisovanie je systematické znižovanie odpisovanej výšky aktíva počas jeho životnosti.
Če pa sredstva ni mogoče z lahkoto dobiti na trgu, je odprava pripoznanja izključena do višine vrednosti sredstva po nakupni opciji, ker je podjetje ohranilo obvladovanje sredstva. (i)
Ak však majetok nemožno okamžite z trhu získať, vo vykazovaní majetku sa bude pokračovať do sumy majetku, ktorá je predmetom kúpnej opcie, pretože jednotka si ponechala kontrolu nad majetkom.
Takšni realizirani prihodki in odhodki se izračunajo na podlagi povprečne nabavne vrednosti posameznega sredstva.
Takto realizované zisky a straty sa počítajú na základe priemernej obstarávacej ceny príslušného aktíva.
Knjigovodsko vrednost sredstva je treba zmanjšati bodisi neposredno ali z uporabo konta popravka vrednosti.
Účtovná hodnota majetku sa zníži buď priamo alebo prostredníctvom použitia prídelového účtu.
20 odstotno poroštvo za zasebno posojilo za obratna sredstva v vrednosti 8,5 milijona DEM
20 záruka na súkromný prevádzkový úver vo výške 8,5 mil. DEM
80 odstotno poroštvo za zasebno posojilo za obratna sredstva v vrednosti 8,5 milijona DEM
80 záruka na súkromný prevádzkový úver vo výške 8,5 mil. DEM
Maksimalni znesek, upravičen do sofinanciranja Skupnosti, ne presega tržne vrednosti sredstva, danega v lizing.
Maximálna oprávnená výška výdavku pri spolufinancovaní Spoločenstvom nesmie presiahnuť trhovú hodnotu prenajatého majetku.

 

Povezana iskanja: Nizke Stroške Vzdrževanja - Nizke Cene - Nizke Gradnje - Nizke Frekvence - Nizke Tatre - Nizke Plače - Nizke Vnetljivosti - Vrednosti - Verige Dodane Vrednosti - Izmerjene Vrednosti -