Prevod "predujem tekoči račun" na slovaški jezik:


  Slovar Slovenski-Slovaški

Račun - prevod : Račun - prevod : Račun - prevod : Tekoči - prevod : Račun - prevod : Račun - prevod : Račun - prevod : Račun - prevod : Račun - prevod : Predujem tekoči račun - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Tekoči račun
V záujme väčšej istoty je potrebné uviesť, že skutočnosť, že osoba dostáva odmenu od vlády, sama o sebe neznamená, že táto osoba nesmie byť určená za člena Tribunálu.
Premoženje tekoči račun
Majetok kontokorent
Nadomestilo se nakazuje na tekoči račun zavarovanca.
Náhrady sa vyplácajú prevodom na bežný účet poistenca.
Nadomestila se nakazujejo na tekoči račun zavarovanke.
ak sú pohrebné náklady kryté vrámci iného zákona.
Tekoči račun A. Blago B. C. Storitve Prihodki 1 .
Bežný účet A. Tovar B. C. Služby Výnosy 1 .
Ta zahteva vpliva na tekoči račun ( prihodki od naložb ) kot tudi na finančni račun .
Táto požiadavka má vplyv tak na bežný účet ( výnosy z investícií ) , ako aj na finančný účet .
Ta zahteva vpliva na tekoči račun (prihodki od naložb) kot tudi na finančni račun.
Táto požiadavka má vplyv tak na bežný účet (výnosy z investícií), ako aj na finančný účet.
blago dohodki storitve tekoči transferji kapitalski račun skupaj Vir ECB .
tovar príjmy služby bežné transfery kapitálový účet spolu Zdroj ECB .
III . Tekoči račun A. Blago B. Storitve C. Prihodki 1 .
I. Bežný účet A. Tovar B. Služby C. Výnosy 1 .
To priporočilo velja za tekoči račun ( prejemki od naložb ) z ustreznim učinkom na finančni račun .
Mesačná štatistika platobnej bilancie sa odosiela ECB do tridsiateho pracovného dňa po skončení mesiaca , na ktorý sa údaje vzťahujú .
Predujem Prevzem stroškov
Zálohy Zaplatenie trov konania pokladňou
decembra 2008 je ta terjatev vključevala en tekoči račun pri rezidentu euroobmočja .
decembru 2008 táto pohľadávka pozostávala z bežného účtu vedeného u rezidenta eurozóny .
decembra 2009 je ta terjatev vključevala en tekoči račun pri rezidentu euroobmočja .
decembru 2009 táto pohľadávka pozostávala z bežného účtu vedeného u rezidenta eurozóny .
Glede metodološkega okvira se ECB osredotoča na finančni račun in z njim povezane dohodke , Eurostat pa na preostali tekoči račun in kapitalski račun .
Čo sa týka metodického rámca , ECB sa zameriava na finančný účet a súvisiace príjmy a Eurostat na zvyšok bežného účtu a kapitálový účet .
Tekoči račun Blago Storitve Prihodki Prihodki od dela Prihodki od kapitala neposredne naložbe naložbe v vrednostne papirje ostale naložbe Tekoči transferji III .
I. Bežný účet Tovar Služby Výnosy Kompenzácie zamestnancov Výnosy z investícií priame investície portfóliové investície ostatné investície Bežné prevody II .
Tekoči račun Blago Storitve Prihodki Prihodki od dela Prihodki od kapitala Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Ostale naložbe Tekoči transferji III .
I. Bežný účet Tovar Služby Výnosy Kompenzácie zamestnancov Výnosy z investícií Priame investície Portfóliové investície Ostatné investície Bežné prevody II .
GRAF IV Plačilna bilanca euroobmočja tekoči in kapitalski račun ( transakcije v mrd EUR
GRAF IV Platobná bilancia eurozóny bežné a kapitálové účty ( transakcie v mld .
GRAF IVPlačilna bilanca euroobmočja tekoči in kapitalski račun(transakcije v mrd EUR nedesez.)
GRAF IIIÚrokové miery PFI z úverov v eurách( p. a. bez poplatkov sadzby pri nových obchodoch)
Lahko bi mi dali predujem.
Už mi dochádzajú úspory, toto bola príležitosť.
Člen 98 Predujem Prevzem stroškov. . ............ .............................................
Článok 98 Zálohy Zaplatenie trov konania pokladňou . . . . . . . . . . . . . . ...........................
I. Tekoči račun Blago Storitve Prihodki Prihodki od dela Prihodki od kapitala neposredne naložbe naložbe v vrednostne papirje ostale naložbe Tekoči transferji II .
I. Bežný účet Tovar Služby Výnosy Kompenzácie zamestnancov Výnosy z investícií priame investície portfóliové investície ostatné investície Bežné prevody II .
I. Tekoči račun Blago Storitve Prihodki Prihodki od dela Prihodki od kapitala Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Ostale naložbe Tekoči transferji II .
I. Bežný účet Tovar Služby Výnosy Kompenzácie zamestnancov Výnosy z investícií Priame investície Portfóliové investície Ostatné investície Bežné prevody II .
Tekoči račun euroobmočja je bil leta 2009 , tako kot v zadnjih letih , skoraj uravnotežen .
ekonomikách , ako aj zlepšenie alokácie kapitálu v týchto krajinách , a vo všeobecnosti vyzýval na lepšie oceňovanie rizík .
Minili so štirje tedni, od kar ti je nekdo nakazal denar na tekoči račun.
Sú to 4 týždne, čo nám nikto nepoukázal peniaze na náš účet.
Državam nakaže predujem za zagon programov.
Členské štáty i naďalej nesú hlavnú zodpovednosť za rozvoj oblastí v ťažkej situácii.
Lahko to opravimo telefonsko, kot predujem?
Môžme to urobiť cez telefón, aby to bolo rýchlejšie?
Center lahko za to odobri predujem.
Na tento účel môže centrum poskytnúť zálohu.
tekoči
Typ
tekoči
Tekutá
tekoči
Kvapalné
zahtevek za predujem v skladu s členom 11
žiadosť o zálohu na základe článku 11
predujem pri naročilu skupine SEB 1,5 milijona EUR
preddavok na objednávku SEB 1,5 milióna eur
Tekoči računi .
Bežné účty .
Tekoči računi .
Bežné účty . Záväzky na základe repoobchodov
Tekoči računi .
Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene Vklady , zostatky a ostatné záväzky Bežné účty .
Tekoči maltitol
Roztok maltitolu.
parafin tekoči
Ľahký tekutý parafín
sorbitol, tekoči
sorbitol, tekutý
Tekoči parafin
Tekutý parafín
tekoči parafin
Tekutý parafín
Parafin, tekoči..............................................................................
Parafínový olej..............................................................................
parafin, tekoči
Parafínový olej
Tekoči helij.
Tekuté hélium.
Tekoči transferji
Bežné prevody
TEKOČI POSTOPEK
SÚČASNÉ KONANIE

 

Povezana iskanja: Tekoči - Tekoči Plin - Tekoči Projekti - Tekoči Dušik - Tekoči Trakovi - Tekoči Vodik - Račun - T-račun - Bančni Račun - Uporabniški Račun -