Prevod "Konsolidirani čisti dobiček" na slovaški jezik:


  Slovar Slovenski-Slovaški

Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Konsolidirani čisti dobiček - prevod : Konsolidirani čisti dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Čisti dobiček poslovnega leta
Čistý zisk za účtovné obdobie
čisti dobiček iz finančnega poslovanja
čistý zisk z finančných operácií
To je poznano kot čisti dobiček, dobiček za potrošnika in predvsem dobiček za okolje.
Dalo by sa to označiť ako čistý zisk, zisk pre spotrebiteľa a predovšetkým zisk pre životné prostredie.
Čisti dobiček izguba v milijonih EUR 6
Zisk strata netto v mil. EUR 6
Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju
Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí
Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju
Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia .
Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju
a ) Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí
Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju
Čistý zisk ECB sa prevádza v tomto poradí
Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju
Na dosiahnutie cieľov a úloh ESCB môžu ECB a národné centrálne banky
Lastna sredstva Bilančna vsota Čisti dobiček poslovnega leta
Vlastné fondy Celková súvaha Čistý zisk na účtovné obdobie
decembra 2008 , in znižalo čisti dobiček na 1.322.253.536 EUR .
2 Štatútu ESCB k zostatkom na týchto účtoch s účinnosťou od 1 . januára 2008 prispeli Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta sumou 11,1 mil .
(1) Čisti dobiček Evropske centralne banke se prenese po naslednjem zaporedju
Čistý zisk Európskej centrálnej banky sa prevádza v tomto poradí
Samo, da l amp auml cherliche 5 prisiliti čisti dobiček evra.
Len preto, aby l amp auml cherliche 5 prinútiť euro čistého zisku.
Lastna sredstva Bilančna vsota Čisti dobiček poslovnega leta Vpisani kapitalod tega vpoklicani
Vlastné zdroje Celková súvaha Čistý zisk za účtovné obdobie Upísané základné imanie Z toho imanie s výzvou na úhradu
preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži .
zvyšný čistý zisk sa rozdelí podielnikom ECB v pomere k ich splateným podielom .
Čisti dobiček ECB v letu 2014 989 milijonov EUR (2013 1.440 milijonov EUR).
Čistý zisk ECB za rok 2014 989 mil. (1 440 mil. v roku 2013)
Čisti dobiček ECB v letu 2015 1.082 milijonov EUR (2014 989 milijonov EUR).
Čistý zisk ECB za rok 2015 1 082 mil. (989 mil. v roku 2014)
Člen 33Razporeditev čistega dobičkainizgube ECB33.1.Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju
Článok 32Rozdeľovanie menových príjmov národných centrálnych bánk
( b ) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži .
b ) zostávajúci čistý zisk sa rozdeľuje podielnikom ECB v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní .
( b ) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži .
( b ) zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom .
( b ) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži .
ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV , KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ PRÁCE ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE ( bývalý článok 11 )
ECB je svoj čisti dobiček v rezervni sklad prenesla v letih 2000 in 2001 .
V minulosti sa prevod do všeobecného rezervného fondu uskutočnil z čistého zisku ECB za rok 2000 a 2001 .
( b ) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži .
zvyšný čistý zisk sa rozdelí podielnikom ECB v pomere k ich splateným podielom .
( b ) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži .
podielom na základnom imaní .
Leta 2015 je čisti dobiček ECB znašal 1.082 milijonov EUR (2014 989 milijonov EUR).
Čistý zisk ECB za rok 2015 predstavoval 1 082 mil. (989 mil. v roku 2014).
(b) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej bankovej záruky.
(b) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
Dôchodky a súvisiace náhrady vyplácané bývalým členom Výkonnej rady alebo ich závislým osobám a odvody na zdravotné a úrazové poistenie dosiahli 249 902 EUR (121 953 EUR v roku 2006).
(b) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
Národné centrálne banky vedútieto aktíva oddelene v súlade s usmerneniami, ktoré vydá Rada guvernérov.
(b) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
Národné centrálne banky sú oprávnené uskutočňovať operácie pri plnení svojich záväzkov voči medzinárodným organizáciám podľa článku 23.
Lastna sredstva Bilančna vsota Čisti dobiček poslovnega leta Vpisani kapital Od tega vplačani kapital
Vlastné zdroje Celková súvaha Čistý zisk za účtovné obdobie Upísané základné imanie Z toho splatené
Povečanje plačanih davkov in zmanjšanje prejetih nadomestil pa skupno pomeni čisti dobiček za proračun.
Nárast zaplatených daní a pokles vyplatených dávok budú spolu predstavovať čistý zisk pre rozpočet.
preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje Evropske centralne banke sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
zostávajúci čistý zisk sa rozdeľuje podielnikom Európskej centrálnej banky v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní.
Preostali čisti dobiček se razdeli med nacionalne centralne banke euroobmočja sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
Zostávajúci čistý zisk sa delí medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní.
Preostali čisti dobiček se razdeli med nacionalne centralne banke euroobmočja sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
Zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní.
Čisti dobiček na plačila share dividend se uporabljajo kot podlaga za ponovno vzpostavitev podjetniških ciljev.
Zisk na platby share dividendy sú použité ako základ podnikových cieľov znovunastoleniu.
Višje iskalnik uvrstit bo povzročil več prometa in več priložnosti za vas in nas povečala čisti dobiček.
Vyššie hodnotenie vyhľadávačov bude mať za následok väčšiu prevádzku a viac príležitostí pre vás aj nám zvýšiť príjmy.
Vse take obremenitve pa niso odhodki pri ugotavljanju čistega dobička v obdobju, temveč zmanjšujejo zadržani čisti dobiček.
Akékoľvek takto odložené sumy predstavujú rozdelenia nerozdelených ziskov a nie náklady pri stanovovaní zisku alebo straty.
Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razdelita v skladu s členom 33 Statuta
Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 scaron tatútu
A čisti anabolične bi teoretično omogočilo bolnik prejeti le pozitivne učinke androgenov (mišično dobiček in večjo proizvodnjo energije).
A čistý anabolické by teoreticky umožňujú pacientovi, aby zachytávali len blahodárne účinky androgénov (štíhle získať svalov a zvýšenie energetickej výstup).
Po tehnični prilagoditvi rezervacije za tveganja je ECB za leto 2009 izkazala čisti dobiček v višini 2.253 milijonov EUR .
Euros v roku 2008 . Po uskutočnení technickej úpravy rezervy ECB na krytie rizík jej čistý zisk za rok 2009 predstavuje 2 253 mil .
Po tehnični prilagoditvi rezervacije za tveganja je ECB za leto 2009 izkazala čisti dobiček v višini 2.253 milijonov EUR. 1
Po uskutočnení technickej úpravy rezervy ECB na krytie rizík jej čistý zisk za rok 2009 predstavuje 2 253 mil. . 1
Višje iskalnik uvrstit bo imelo za posledico več prometa in več priložnosti tako za vas in nas povečala čisti dobiček.
Vyššie hodnotenie vyhľadávačov bude mať za následok väčšiu prevádzku a viac príležitostí pre vás aj nám zvýšiť príjmy.
Po odštetju od prihodkov iz DDV in stroškov proizvodnje prodanega blaga je bil dosežen čisti poslovni izid izguba ali dobiček.
Po odpočítaní z výnosov z DPH a nákladov na výrobu predaného tovaru získal čistý finančný výsledok stratu alebo zisk.
Lastna sredstva Bilančna vsota Čisti dobiček poslovnega leta Vpisani kapital Od tega vplačani kapital in kapital, ki bo še vplačan
Vlastné zdroje Celková súvaha Čistý zisk za účtovné obdobie Upísané základné imanie Z toho splatené imanie a imanie určené na splatenie
2 Razdeli se v celoti , razen če čisti dobiček ECB tekočega leta ni manjši od njenega prihodka iz eurobankovcev v obtoku .
2 Výnosy sa vyplácajú v plnej výške , pokiaľ čistý zisk ECB za daný rok nie je nižší ako jej výnosy z eurových bankoviek v obehu .

 

Povezana iskanja: Konsolidirani Dobiček - Preneseni čisti Dobiček - čisti Dobiček Na Delnico - Konsolidirani Računovodski Izkazi - Konsolidirani Računovodski Izkaz - Konsolidirani Kapital - čisti - čisti Poslovni Izid - čisti Prihodki Od Prodaje - Dobiček -