Prevod "zamude ali opustitve" na poljskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Poljski

Zamude - prevod : Zamude ali opustitve - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

NEKATERIH STROŠKOV SKLADIŠČENJA ALI OPUSTITVE PRIHODKOV
KOSZTÓW SKŁADOWANIA LUB UTRATY DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY.
Zavajajoče opustitve
Zaniechania wprowadzające w błąd
Ali se tu ne pojavljajo zamude?
Czy nie występują tam również opóźnienia?
Odstotek skupne opustitve kvote
Kwoty początkowe2 zrzeczono się w roku
RAZLOGI ZA PODALJŠANJE OPUSTITVE
PODSTAWY DO PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA
ZAMUDE
OPÓŹNIENIA
poklicne kršitve ali dejanja ali opustitve, ki imajo škodljiv vpliv na poslovno integriteto ponudnika, ali
naruszenie etyki zawodowej lub działania bądź zaniechania negatywnie wpływające na uczciwość handlową dostawcy lub
je pogodbenica predlagateljica upravičena do začasne opustitve obveznosti ali do nadomestila.
W przypadku tymczasowego stosowania rozdziału piątego (Środki sanitarne i fitosanitarne) zgodnie z art. 30.7 ust. 3 lit. a) umowa weterynaryjna oraz prawa i obowiązki z niej wynikające zostają zawieszone wraz z dniem rozpoczęcia tymczasowego stosowania.
poklicne kršitve ali dejanja ali opustitve, ki imajo negativen vpliv na poslovno integriteto ponudnika
Ustalając warunki udziału, podmiot zamawiający
Njihove odločitve ali zamude bodo imele vpliv na vse.
Ich decyzje lub opóźnienia mają wpływ na wszystkich pozostałych.
Pritožnica te opustitve ni opazila.
Skarżąca nie zauważyła tego przeoczenia.
PREISKAVA RAZLOGOV OPUSTITVE OBSTOJEČIH UKREPOV
ROZPATRZENIE PRZESŁANEK ZAWIESZENIA ISTNIEJĄCYCH ŚRODKÓW
RAZLOGI ZA PODALJŠANJE DELNE OPUSTITVE
POWODY ROZSZERZENIA CZĘŚCIOWEGO ZAWIESZENIA
Velike zamude
Duże opóźnienia
(a) taka škoda ni bila posledica malomarnosti ali drugega nedopustnega dejanja ali opustitve prevoznika, njegovih uslužbencev ali pooblaščencev ali
a) taka szkoda nie została spowodowana niedbalstwem lub innym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przewoźnika lub jego pracowników lub agentów lub
(b) je taka škoda nastala izključno zaradi malomarnosti ali drugega nedopustnega dejanja ali opustitve tretje osebe.
b) taka szkoda została spowodowana wyłącznie niedbalstwem lub innym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem strony trzeciej.
kršitve poklicnih pravil ali ravnanje oziroma opustitve ravnanja, ki škodljivo vplivajo na poslovno integriteto ponudnika, ali
Systemy rejestracji i procedury kwalifikacyjne
V državah članicah pogosto naletimo na zamude ali nepopolno izvrševanje.
W państwach członkowskich regularnie dochodzi do opóźnień i uchybień w egzekwowaniu przepisów.
Glasoval sem za poročilo, ker v zvezi z izvajanjem te direktive v državah članicah posebej poudarja neupravičene zamude in opustitve, pa tudi niz vprašanj, povezanih s tolmačenjem in uporabo direktive.
Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ położono w nim w odniesieniu do wdrożenia omawianej dyrektywy przez państwa członkowskie szczególny nacisk na nieuzasadnione opóźnienia i zaniechania, a także na kilka kwestii dotyczących interpretacji i stosowania postanowień.
88.Terazlikeizhajajoiz dejansko opuščene kvoteinčasa opustitve.
88.Tazmienność wynikazfaktycznej wielkości kwot, których zrzeczono się oraz terminów zrzeczenia się.
Nobene zamude ni.
Nie ma żadnej daty.
Ne pricakujemo zamude.
Nie przewiduje się opóźnienia.
Dve uri zamude!
Dwie godziny spóźnienia!
Oprosti zaradi zamude.
Przepraszam za spóżnienie.
Preiskuje, Prav tako, dejanja ali opustitve dejanj vlade in posameznike, ki kršijo otrokove pravice.
Bada, również, działania lub zaniechania rządu i osób, które naruszają prawa dziecka.
Ali je v primerjavi z načrtovanim datumom uvedbe prišlo do zamude?
Czy doszło do jakiejkolwiek zwłoki w porównaniu z przewidywaną datą jego wprowadzenia?
S podaljšanjem opustitve za obdobje od 31 .
c ) ppkt ii ) załącznika I , do projektu dyrektywy .
Ocena je obravnavala tudi možnost opustitve mreže.
W ocenie rozważono również możliwość rozwiązania sieci.
Za uporabo začasne opustitve veljajo naslednji pogoji
w przypadku gdy Strony rozpoczęły konsultacje w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia i nie osiągnęły zadowalającego rozwiązania w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia, wówczas zainteresowana Strona może tymczasowo zawiesić odpowiednie traktowanie preferencyjne danego produktu lub produktów.
Za uporabo začasne opustitve veljajo naslednji pogoji
powtarzające się przypadki odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie misji współpracy administracyjnej celem weryfikacji autentyczności dokumentów lub dokładności informacji dotyczących przyznawania danego traktowania preferencyjnego lub powtarzające się przypadki nieuzasadnionego opóźnienia w wydaniu takiego zezwolenia.
Za uporabo začasne opustitve veljajo naslednji pogoji
powtarzające się przypadki odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w wydawaniu zezwolenia na przeprowadzenie misji współpracy administracyjnej w celu weryfikacji autentyczności dokumentów lub dokładności informacji dotyczących przyznawania omawianego traktowania preferencyjnego.
Znižanja in opustitve za celotno proračunsko leto
Zmniejszenia i zawieszenia za cały rok budżetowy
Znižanja in opustitve za celotno proračunsko leto
Odliczenia lub odroczenia w całym roku budżetowym
Države članice javno objavijo uporabo te opustitve.
Państwa Członkowskie ujawniają publicznie zakres, w jakim stosują omawiane zwolnienie.
zaradi dejanj ali opustitve imetnika v okviru trgovinske dejavnosti postane splošno ime proizvoda ali storitve, za katero je registrirana ali
Artykuł 229
Sodišče preverja ali razlaga dejanja ali opustitve dejanj ECB v primerih in pod pogoji, določenimi s to pogodbo.
Trybunał Sprawiedliwości może kontrolować działania i zaniechania EBC bądź interpretować je w sprawach i na warunkach określonych niniejszym Traktatem.
Bistvenost je odvisna od velikosti posamezne postavke ali napake, ocenjene v posameznih okoliščinah, nje opustitve ali napačne navedbe.
Istotność informacji zależy od kwoty pozycji lub błędu ocenianego w danych okolicznościach w wypadku pominięcia czy zniekształcenia tej pozycji.
Sodišče preverja ali razlaga dejanja ali opustitve dejanj ECB v primerih in pod pogoji , določenimi s to pogodbo .
Trybunał Sprawiedliwości może kontrolować działania i zaniechania EBC bądź interpretować je w sprawach i na warunkach określonych niniejszym Traktatem .
POVPREČNE ZAMUDE PRIIZVAJANJU PROJEKTOV
ŚREDNIE OPÓŹNIENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Poštenemuinučinkovitemurazpisnemu postopkujetrebadatiprednostpredtve ganjem zamude.
Uczciweiskuteczneproceduryprzetar gowe należy uznać za istotniejsze od ryzyka opóźnień.
ZAMUDE V FAZI NATEČAJA
OPÓŹNIENIA W TRAKCIE FAZY KONKURSOWEJ
Exporteurs plačilne zamude lokacija
Eksporterzy opóźnienia płatności Lokalizacja
Nič hudega. Malo zamude.
Nic poważnego, ale mamy spóźnienie.
Ne smejo biti po nepotrebnem zapleteni ali dragi ali postavljati nerazumne časovne omejitve ali povzročati neupravičene zamude.
Nie będą niepotrzebnie skomplikowane ani kosztowne, ani nie będą ustanawiały nierozsądnych terminów, ani powodowały nieuzasadnionych opóźnień .
Sodišče Evropske unije preverja ali razlaga dejanja ali opustitve dejanj ECB v primerih in pod pogoji, določenimi s pogodbama.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może kontrolować działania i zaniechania EBC bądź interpretować je w sprawach i na warunkach określonych Traktatami.

 

Povezana iskanja: Zamude - Opustitve - Ali ... Ali - Ali - Ali če - Bodisi ... Ali - Ali Tako - In / Ali - Bolj Ali Manj - Ali Ste Prepričani, -