Prevod "besedilo kopija" na nizozemskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Nizozemski

Besedilo - prevod : Besedilo - prevod : Kopija - prevod : Kopija - prevod : Kopija - prevod : Kopija - prevod : Besedilo - prevod : Kopija - prevod : Besedilo - prevod : Besedilo kopija - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Kopija.
Kopij.
varnostna kopija
veiligheidskopie
Kopija datoteke
Aktekopie
Krajevna kopija
Lokale kopie
OVERJENA KOPIJA št.
VOOR EENSLUIDEND GEWAARMERKT AFSCHRIFT Nr. 
Kontrolna kopija T5
Controle exemplaar T5
Varnostna kopija ob shranjevanju
Reservekopie maken bij opslaan
varnostna kopija ni uspela.
reservekopie mislukt.
In še ena kopija.
En nog een kopie.
Ključ, kopija. 40 centov.
Hier is uw sleutel en hier is 't duplicaat. Dat is 40 cent, alstublieft.
Kopija je za vas.
De kopie is voor u.
Moran E27 je kopija.
The Moran E27 is een kopie.
OVERJENA VERODOSTOJNA KOPIJA št.
VOOR EENSLUIDEND GEWAARMERKT AFSCHRIFT Nr. 
Kopija licence je vključena v.
Een kopie van de licentie is bijgevoegd in.
Okvir je kopija prejšnega okvirja
Frame is een kopie van het vorige frame
Kopija diplome ali uradnih prepisov
Een kopie van uw diploma of officiële transcripties
Je cenena kopija Sidney Kidda.
Hij is een goedkope uitvoering van Sidney Kidd.
Kontrolna kopija T5 za izvoz
Controle exemplaar T5 voor uitvoer
Kopija takih aranžmajev se predloži Komisiji.
Van dergelijke akkoorden wordt een afschrift verstrekt aan de Commissie.
Skrita kopija e pošte za sebe
Blinde kopie van e mailbericht naar uzelf sturen
Uvožena mapa ne postane delovna kopija.
De geïmporteerde map wordt geen werkkopie.
Danes Cerkev je kopija tablete Baška.
Vandaag de kerk is een kopie van de Baska tablet.
Dolly je identična kopija svojega starša .
Dolly is een identieke kopie van haar ouder .
Kopija takih aranžmajev se predloži Komisiji.
Van dergelijke akkoorden wordt een afschrift verstrekt aan de Commissie.
Pri meni je kopija tega prstana.
Ik heb een duplicaat van de ring in m'n bezit.
Ti si bila kopija, vaba, kajne?
Jij was namaak, nietwaar?
No, mislim, naąa je le kopija.
Het is vast een kopie.
kopija dovoljenja za opravljanje linijskega prevoza,
een afschrift van de vergunning voor geregeld vervoer,
Lokalna kopija je običajno shranjena pri NCB .
Een lokale kopie wordt gewoonlijk bewaard bij de NCB 's .
Prosimo, bodite potrpežljivi, varnostna kopija se ustvarja...
Een ogenblikje geduld, de backup wordt gemaakt...
amp kopija Casino2K Prepoved razmnoževanje brez dovoljenja.
amp exemplaar Casino2K Verbod van reproductie zonder toestemming.
To je kopija poročila o kraji avtomobila.
Dit is een kopie van het politierapport over de autodiefstal.
In to bitje je kopija samega sebe?
En dit 'wezen' is een duplicaat van zichzelf ?
Živa kopija največjega človeka v zgodovini si.
Je bent het duplicaat van de grootste man aller tijden.
Št. zdravstvenega spričevala IZVIRNIK (2)KOPIJA (3)I.
Gezondheidscertificaat nr.ORIGINEEL (2)KOPIE (3)I.
Vsaka kopija dovoljenja ali potrdila, ki ga izda upravni organ, mora biti jasno označena kot kopija nobena taka kopija se ne sme uporabiti namesto izvirnika, razen v obsegu, ki je predviden v izvirniku.
Elk door een administratieve instantie uitgereikt afschrift van een vergunning of van een certificaat moet duidelijk als zodanig worden gemerkt en kan niet worden gebruikt in plaats van het origineel, tenzij op het afschrift anders is aangegeven.
Ocena učinka Priložena je kopija ocene učinka EPCIP .
Effectbeoordeling Een kopie van de effectbeoordeling van het EPCIP is bijgevoegd .
Bila je moja edina kopija delčki le tega.
Het was mijn enige kopie delen ervan.
Mislim, to je bila 16 milimetrska varnostna kopija filma.
Dit was 16 millimeter 'safety film'.
Modna oblačila kopija vodilnih svetovnih znamk in modnih oblikovalcev
Mode kleding een exemplaar van 's werelds toonaangevende merken en mode ontwerpers
V prvem primeru se spradevalcuizrodi kopija rpraianja in odgovora.
In het eerste geval ontvangt de vraagsteller eenkopie van de vraag en het antwoorderop. erop.
Kot smo napovedali, je vremenska slika danes kopija včerajšnje
Het weer is exact hetzelfde als gisteren.
Kopija zapisnika se pošlje predsedujočemu in sekretarjem Pridružitvenega sveta.
Een kopie van de notulen wordt toegezonden aan de voorzitter en de secretarissen van de Associatieraad.
Kopija zapisnika se pošlje vsakemu naslovniku iz člena 4.
Aan elk van de in artikel 4 bedoelde geadresseerden wordt een afschrift van de notulen gezonden.
Kopija zapisnika se pošlje vsem naslovnikom iz člena 4.
Aan elk van de in artikel 4 bedoelde geadresseerden wordt een afschrift van de notulen gezonden.

 

Povezana iskanja: Varnostna Kopija - Nastavitev Kopija - Rok Kopija - Besedilo - Izvorno Besedilo - Celotno Besedilo - Izvirno Besedilo - Golo Besedilo - Besedilo Sporočila - Jasno Besedilo -