Prevod "zapade" za madžarski jezik:


  Slovar Slovenski-Madžarski

Zapade - prevod : Zapade - prevod : Zapade - prevod : Zapade - prevod : Zapade - prevod : Zapade - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

zapade
esedékes
Zapade
Határidő
Zapade
Határidő
Njegovo imetje zapade kroni.
Birtokait elkobozzuk.
zapade danesto do is completed
ma fejeződik beto do is completed
Polna kmalu canker smrti zapade da obrat.
Teljes hamarosan féreg halál felemészti, hogy a növény.
Novembra začne snežiti, zapade snega do gležnjev.
Novemberben ha hó hull le rád Ellepi a bokád
Moj potni list zapade cez 18 dni.
Az útlevelem lejár 18 nap múlva.
Obdobje skozi vse leto, razen, ko zapade sneg.
Ajánlott időszak egész évben, kivétel havazás idején.
Vprašanje št. 51 zapade, ker je avtor odsoten.
Az 51. kérdés tévedés, mivel a szerzője hiányzott.
Razlika med subvencijo iz člena 5 in dejansko izplačano subvencijo zapade.
Az 5. cikkben meghatározott pénzügyi támogatás és a hivatal részére ténylegesen folyósított támogatás közti különbséget meg kell szüntetni.
Prihodek , ki ne zapade v danem obdobju , ampak je prenosljiv v obravnavano obdobje .
Bevétel , amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes , de arra vonatkozik .
Slišali ste, da je rečeno starim Ne ubijaj kdor pa ubije, zapade sodbi .
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
Prihodek , ki ne zapade v poročanem obdobju , ampak se ga pripiše v poročano obdobje .
Bevétel , amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes , de arra vonatkozik .
V skladu z odstavkom 4 odgovornost poroka traja, dokler lahko dolgovani znesek še zapade v plačilo.
Az adott hely illetékes hatóságai visszaigazolják a megkeresés átvételét, és tájékoztatják a tartozást közlő illetékes hatóságot arról, hogy illetékesek e a beszedésben.
A jaz vam pravim, da vsak, kdor se brez razloga jezi na brata svojega, zapade sodbi kdorkoli pa reče bratu svojemu Raka T. j. praznoglavec, neumnež. ! pride pred veliki zbor a kdorkoli reče Bedak! zapade peklenskemu ognju.
Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre a ki pedig azt mondja az õ atyjafiának Ráka, méltó a fõtörvényszékre a ki pedig ezt mondja Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
Tveganje, da država s srednjimi dohodki ne izkoristi večine priložnosti in zapade v revščino, se ne sme podcenjevati.
Azoknak a segélyeknek az összege, amelyeket a Bizottság az ENSZ en és a Világbankon keresztül folyósított, 2006 ban továbbra is megközelítőleg 1,5 milliárd eurót tettek ki.
Prihodek , ki ne zapade v Nominalna vrednost , poročanem obdobju , ampak se ga menjava preračunana po pripiše v poročano obdobje .
Aktív időbeli elhatárolások Bevétel , amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes , de arra vonatkozik .
Vsak znesek , opisan v odstavku 4 , zapade v eurih 1 . januarja 2004 , vendar se dejansko prenese na datum prenosa .
( 5 ) A ( 4 ) bekezdésben meghatározott összegek 2004 . január 1 jén euróban esedékesek , mindazonáltal azok átutalására az átutalási időpontban kerül sor .
Vsak znesek, opisan v odstavku 3, zapade v evrih dne 1. maja 2004, vendar se dejansko prenese na datum prenosa.
A (4) bekezdésben meghatározott összegek 2004. május 1 jén euróban esedékesek, mindazonáltal azok átutalására az átutalási időpontban kerül sor.
Varščina zlasti zapade za količine, za katere v skladu s členom 10, prvi pododstavek, ni bilo izdano nobeno dodatno uvozno dovoljenje.
A biztosíték különösen olyan mennyiségek esetében vész el, amelyekre vonatkozóan nem állítottak ki kiegészítő behozatali engedélyt a 10. cikk első albekezdése szerint.
Vemo pa, karkoli govori postava, govori tem, ki so pod postavo, da se vsaka usta zamaše in ves svet zapade sodbi Božji.
Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
Sprememba lastništva ladjedelnic družbe AESA ali SEPI na družbo IZAR ne pomeni, da vračilo pomoči zapade na prejšnjega lastnika zadevnih gospodarskih družb.
A hajógyárak tulajdonának átruházása az AESA tól, illetve a SEPI től az IZAR nak nem jelenti azt, hogy a támogatás visszafizetése az érintett hajógyárak előző tulajdonosát terheli.
Letni prispevek vsake članice pretežne proizvajalke zapade prvič v plačilo takrat, ko postane začasna ali stalna članica, potem pa 1. januarja vsako leto.
Minden egyes főként termelő tag éves hozzájárulása először akkor esedékes, amikor ideiglenesen vagy véglegesen taggá válik, és azt követően minden egyes év január 1 jén.
Kadar OPSP lahko dokaže, da je prejemnik namerno zavedel upravo z namenom, da pridobi zadevni znesek, zahtevek za izterjavo po preteku tega roka ne zapade.
Amennyiben a szerződéskötésre jogosult hatóság megállapítja, hogy az átvevő szándékosan félrevezette az adminisztrációt annak érdekében, hogy a kérdéses összeget megkapja, úgy a visszafizetés iránti kérelem az említett időszak lejárta után is érvényes.
Zadevno odstopanje od določil ne vpliva na količino DDV, ki zapade na ravni končnega uporabnika in ne vpliva negativno na lastne vire Skupnosti od DDV
A kérdéses eltérés nem befolyásolja a végső fogyasztás szakaszában fizetendő HÉA összegét, illetve nincs hátrányos hatása a Közösségek hozzáadottérték adóból származó saját forrásaira,
In kdor ne pride v treh dneh, po svetu poglavarjev in starejšin, naj zapade vse imetje njegovo prokletju in bodi izključen iz zbora tistih, ki so iz ujetništva.
Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és õ maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetébõl.
Gospod predsednik, novi afganistanski zakon, ki v praksi legalizira posilstvo v zakonu , pa tudi prisilni zakon za šiitske ženske, predstavlja grožnjo, da država zapade nazaj v srednjeveške čase vladavine Talibanov.
Elnök úr, Afganisztán új törvénye, amely a síita nők esetében tulajdonképpen legalizálja a nemi erőszakot és a gyermekházasságot, azzal fenyeget, hogy az országot a középkori jellegű tálib uralom szintjére juttatja vissza.
Razen v primerih višje sile varščina zapade za količine, za katere dodatno uvozno dovoljenje ni predloženo v roku štirih mesecev od datuma prejema deklaracije o sprostitvi v prost promet, navedene v prvem pododstavku.
Vis maior kivételével elvész a biztosíték az olyan mennyiségek esetében, amelyekre vonatkozóan az első albekezdésben említett szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozat elfogadásának napjától számított négy hónapon belül nem mutatnak be kiegészítő behozatali engedélyt.
7. Ko zapade plačilo zneskov, navedenih v odstavkih 1 in 2 tega člena, pristojni organi, če je to mogoče, izterjajo plačilo od neposredno odgovorne osebe ali oseb in šele kasneje terjajo pri zavarovalnem združenju.
(7) Ha a jelen cikk (1) és (2) bekezdésében említett összegek esedékessé válnak, az illetékes hatóságoknak azok megfizetését a lehetőségekhez mérten a közvetlenül felelős személytől (vagy személyektől) kell követelniük, mielőtt a garanciavállaló egyesülethez fordulnának követelésükkel.
Prihodek ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku v celoti zapade v plačilo NCB v istem poslovnem letu, v katerem nastane, in se razdeli med NCB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži v vpisanem kapitalu ECB.
Az EKB forgalomban lévő euró bankjegyekből származó jövedelme teljes egészében az NKB kat illeti meg a keletkezés pénzügyi évében, és azt az NKB k között az EKB ba befizetett tőkerészesedésük arányában kell felosztani.
Ko zapade plačilo zneskov iz odstavkov 1 in 2 člena 8, pristojni organi, če je to mogoče, zahtevajo plačilo od osebe ali oseb, odgovornih za tako plačilo, in šele kasneje zahtevek za plačilo vložijo pri garantnem združenju.
Ha a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében említett összegek esedékessé válnak, az illetékes hatóságoknak azok kifizetését a lehetőségekhez mérten a fizetésre kötelezett személytől vagy személyektől kell követelniük, mielőtt a garanciavállaló egyesülethez fordulnának követelésükkel.
(NL) Tudi jaz sem nameraval glasovati za poročilo gospe Záborske, ker je bilo glede na vse nepristransko poročilo, ki ne zapade v običajne, politično korektne fraze, ko gre za zadeve, kot je diskriminacija ali kar je mišljeno z njo.
(NL) Én is a Záborská jelentés mellett kívántam szavazni, mert összességében véve olyan pártatlan jelentés, amely a diszkriminációt vagy annak értelmezését úgy tárgyalja, hogy nem esik a hagyományos, politikailag korrekt klisék hibájába
Rezultati vrednotenja valutnih nestandardiziranih terminskih pogodb , valutnih zamenjav , obrestnih zamenjav , nestan dardiziranih terminskih pogodb o obrestni meri , terminskih transakcij z vred nostnimi papirji , valutnih promptnih transakcij od datuma sklenitve posla do datuma poravnave Prihodek , ki ne zapade v danem obdobju , ampak se ga pripiše v poročano obdobje .
Határidős devizaügyletek , devizaswapügyletek , kamatswapügyeletek , határidős kamatláb megállapodások , határidős értékpapírügyletek , azonnali devizaügyletek érté kelési eredményei ( kötésnap és lejárati nap között ) Bevétel , amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes , de arra vonatkozik .
Člen 2 Vmesna razdelitev prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku 1 . Prihodek ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku v celoti zapade v plačilo NCB v istem poslovnem letu , v katerem nastane , in se razdeli med NCB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži v vpisanem kapitalu ECB .
2 . cikk Az EKB forgalomban lévő euró bankjegyekből származó jövedelmének időközi felosztása ( 1 ) Az EKB forgalomban lévő euró bankjegyekből származó jövedelme teljes egészében az NKB kat illeti meg a keletkezés pénzügyi évében , és azt az NKB k között az EKB ba befizetett tőkerészesedésük arányában kell felosztani .

 

Povezana iskanja: Zapade V Plačilo -