Prevod "prodajni predstavnik za" na litovskega jezika:


  Slovar Slovenski-Litvanski

Predstavnik - prevod : Predstavnik - prevod : Predstavnik - prevod : Prodajni - prevod : Predstavnik - prevod : Predstavnik - prevod : Predstavnik - prevod : Prodajni predstavnik za - prevod : Predstavnik - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Prodajni predstavnik Delo od doma! Pnevmatike PHILA do Betlehema.
Pardavimų atstovas Work from Home! Padangos Phila į Betliejų.
Prvi prodajni uspehi
Pirmoji komercinė sėkmė
Prodajni pogoji amp Pogoji
Pardavimo sąlygos amp Sąlygos
Prodajni pogoji, vključno s
Pardavimo sąlygų aprašymas, įskaitant
Ukrajina je tudi pomemben prodajni trg za evropske proizvode.
Ukraina taip pat yra svarbi Europos produkcijos realizavimo rinka.
Aktualni prodajni letno Lm2.4 milijon
Dabartiniai pardavimai per metus Lm2.4 mln
1 pomočnik direktorja 3 prodajni inženirji
Rinkodaros išlaidos iki 2002 m. pabaigos
Rok uporabnosti zdravila v prodajni ovojnini
Parduoti supakuotas preparatas
V teh časih postaja pravi prodajni argument.
Tai tapo tvirtu prekybos argumentu.
Svetu za sodelovanje izmenično predsedujeta predstavnik Evropske unije in predstavnik Republike Kazahstan.
276 straipsnis
Odboru za sodelovanje izmenično predsedujeta predstavnik Evropske unije in predstavnik Republike Kazahstan.
Šalys atitinkamais kanalais skubiai konsultuojasi bet kurios Šalies prašymu, kad aptartų bet kokį su šio susitarimo aiškinimu ar įgyvendinimu susijusį klausimą ir kitus svarbius Šalių tarpusavio santykių aspektus.
Z vašimi naročili plačljivih publikacij se ukvarjajo prodajni zastopniki Urada za publikacije.
Mokamų leidinių užsakymus atlieka Leidinių biuro prekybos agentų tinklas.
S prevzemom bosta odpadla prodajni kanal za turbine in dobavitelj generatorjev za njegove turbine.
Įsigijus šią įmonę nebereikės turbinų realizavimo kanalo ir generatorių tiekėjo šios įmonės turbinoms.
Tak predstavnik se imenuje predstavnik Cariforuma .
Šis atstovas vadinamas CARIFORUM atstovu.
o prodajni ponudbi v skladu s členom 5
pasiūlymus parduoti laikantis 5 straipsnio
Zdaj pa je prodajalec postal ugleden prodajni menedžer.
Tas pardavėjas tapo gerbiamu prekybos vadybininku.
Če se upoštevata dve beli prodajni mesti , ta številka za Piemont znaša 14.
Pjemonto rodiklis padidėja iki 14, jei turėsime omenyje dvi baltąsias degalines .
Predstavnik
Atstovai
Na vsakem obisku ga spremljata predstavnik pravne službe in predstavnik za stike z javnostjo.
Kiekvienoje kelionÛje ombudsmenÊ lydi jo TeisÛs skyriaus darbuotojas ir darbuotojas ryšiams su visuomene.
Javier Solana, visoki predstavnik za SZVP
Vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai Javier Solana
Minister za finance ali pooblaščeni predstavnik
kolektyvinio investavimo subjektas atlieka II VII skirsniuose nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras ir praneša visą praneštiną informaciją apie tokias akcijas, kai tokios akcijos pateikiamos išpirkti ar kitaip apmokėti, ir
Predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje in predstavnik vlade Iraka skupaj opravljata naloge sekretarja Odbora za sodelovanje.
Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas ir Irako vyriausybės atstovas kartu eina Bendradarbiavimo komiteto sekretorių pareigas.
Talkline je prodajni posrednik storitev mobilne telefonije druge generacije.
Talkline antrosios kartos mobiliojo ryšio paslaugų perpardavinėtojas.
Odboru za sodelovanje izmenično po 12 mesecev predsedujeta predstavnik Evropske unije in predstavnik vlade Iraka.
Bendradarbiavimo komitetui pakaitomis po 12 mėnesių pirmininkauja Europos Sąjungos atstovas ir Irako vyriausybės atstovas.
Elektronska tržnica za javna naročila v prodajni mreži Urada za publikacije http publications.europa.eu others agents index_sl.htm
Elektroninė viešųjų pirkimų rinka per Leidinių biuro platinimo biurus http publications.europa.eu others agents index_lt.htm
Tiskovni predstavnik
Atstovas spaudai
Predstavnik Cariforuma
1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454 93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913 92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).
predstavnik pogodbenice
kandidatas asmuo, kurio kandidatūra svarstoma renkant kolegijos narius pagal 310 straipsnį
Predstavnik Cariforuma
CARIFORUM atstovas
Predstavnik ESA
RPA atstovas
Zastopnik predstavnik
Tarpininkas atstovas
Predstavnik mesta
Aikštelės atstovas
V členu 4(1) se za besedama predstavnik Komisije vstavijo besede in predstavnik Nadzornega organa Efte .
Nustatyti reikalavimai dėl ELPA valstybių asociacijos pagal Susitarimo 101 straipsnį
en predstavnik vsake nacionalne centralne banke držav Efte ali, kar zadeva Lihtenštajn, predstavnik ministrstva za finance.
vienas kiekvieno ELPA valstybių nacionalinių centrinių bankų atstovas arba, Lichtenšteino atveju, finansų ministerijos atstovas.
Forumu civilne družbe sopredsedujeta predstavnik EU in predstavnik Koreje.
Pilietinės visuomenės forumui bendrai pirmininkauja Korėja ir Europos Sąjunga.
Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve .
Vyriausiasis įgaliotinis pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai .
Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve.
Vyriausiasis įgaliotinis pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai.
za Hrvaško Ministar financija ali pooblaščeni predstavnik,
Kroatijoje Ministar financija arba įgaliotasis atstovas.
za Hrvaško Ministar financija ali pooblaščeni predstavnik,
Kroatijoje Minister financií arba įgaliotasis atstovas.
Predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje in predstavnik vlade Republike Irak skupaj opravljata funkcijo stalnih sekretarjev Odbora za sodelovanje.
Pakomitečių nuolatinio sekretoriaus pareigas kartu vykdo Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas ir Irako Respublikos Vyriausybės atstovas.
Na zavihku Osnovno v stran Prodajni Lines, kliknite Pokaži dokument.
Skirtuko Pagrindinis pardavimų Lines puslapyje spustelėkite Rodyti dokumentą.
Za vsako premestitev se pripravi ustrezen dokument, ki ga podpišeta predstavnik EUNAVFOR in predstavnik organov Tanzanije, pristojnih za kazenski pregon.
Tanzanija yra atsakinga už tikslios informacijos apie visus perduotus asmenis registraciją, be kita ko, tačiau ne vien tik už duomenų apie konfiskuotą turtą, asmenų sveikatos būklę, kalinimo vietas, pateiktus kaltinimus ir svarbius sprendimus, kurie priimti baudžiamojo persekiojimo ir teismo proceso metu, registravimą.
Pridružitvenemu svetu izmenično predsedujeta predstavnik Unije in predstavnik Republike Moldavije.
Ji priima savo sprendimus ir rekomendacijas Šalių sutarimu po to, kai užbaigiamos atitinkamos vidaus procedūros.
Pridružitvenemu odboru izmenično predsedujeta predstavnik Unije in predstavnik Republike Moldavije.
Sprendimai Šalims privalomi ir jos imasi tinkamų jų įgyvendinimo priemonių.
Pogajata se prosilec in predstavnik za kadrovske zadeve.
Kandidatas derasi su žmogiškųjų išteklių skyriaus atstovu.

 

Povezana iskanja: Predstavnik - Tiskovni Predstavnik - Predstavnik Vlade - Posebni Predstavnik - Predstavnik Sindikata - Predstavnik Organa - Prodajni Partnerji - Prodajni Partner - Prodajni Oddelek - Prodajni Prostor -