Prevod "ni bila pravilna" do latvijskega jezika:


  Slovar Slovenski-Latvijski

Pravilna - prevod : Pravilna - prevod : Bila - prevod :
Ir

Ni bila pravilna - prevod : Ni bila pravilna - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Podal je pripombo, ki ni bila povsem pravilna.
Viņš minēja ko tādu, kas nav pilnībā pareizi.
Zdaj več ni tako prepričan, da je bila ta odločitev pravilna.
Tagad tā vairs nav pārliecināta, ka tās lēmums bijis pareizs.
To bi bila pravilna rešitev.
Tāds ir pareizais risinājums.
Skladnja regularnega izraza ni pravilna
Regulārās izteikmes sintakse nav pareiza
Menim, da je bila sprejeta odločitev pravilna.
Es domāju, ka pieņemtais lēmums ir pareizais lēmums.
Glede na to, da poročevalčeva izjava ni bila pravilna, menim, da to predstavlja točko dnevnega reda.
Tā kā referenta paziņojums nebija pareizs, es uzskatu, ka tā ir Reglamenta neievērošana.
Čeprav je bila odločitev Sveta kot običajno pozna, je bila konec koncev pravilna.
Padomes lēmums, lai gan novēlots, kā parasti, beigās bija pareizs.
Pri uvedbi evra ni pravilna le ena pot.
Nav viena pareizā ceļa eiro ieviešanai.
Kot sem nakazala prej, ta primerjava ni pravilna.
Kā es esmu minējusi iepriekš, šis salīdzinājums nav pareizs.
Glede obsega je pravilna ugotovitev, da Indija ni bila edini vir pomembnega uvoza v celotnem času obravnavanega obdobja.
Apjoma ziņā novērojums ir pareizs Indija tiešām nebija vienīgais ievērojama importa avots visā attiecīgajā laika periodā.
Če bi bila pravilna, vas ta katastrofa ne bi doletela.
Ja tā būtu bijusi pareiza politika, jūs nebūtu piedzīvojuši šādu katastrofu.
Irska uveljavlja, da presoja Komisije o irski zakonodaji, s katero je bila prenesena spremenjena Direktiva 85 337, ni pravilna.
Īrija norāda, ka Komisija neprecīzi interpretējot Īrijas tiesību aktus, ar kuriem ir transponēta grozītā Direktīva 85 337.
Toda navedba, da direktiva ni bila pravilno prenesena v številnih državah, ki so sprejele bolj omejene določbe, je pravilna.
Tomēr tika pamatoti norādīts, ka daudzās valstīs direktīva nav pareizi transponēta un tās pieņēmušas šaurākus noteikumus.
Pravilna smer vstavljanja bankovcev ni ( jasno ) označena na instrumentu .
Pareizais veids nav ( skaidri ) norādīts uz iekārtas
Vendar za doseganje tega ta direktiva ni pravilna pot.
Tomēr šī direktīva nav pareizais ceļš, lai to panāktu.
Zagotovo se boste strinjali, da to ni pravilna igra.
Jūs noteikti atzīsies, ka tā nav atbilstīga spēle.
To je bila pravilna odločitev, ki nam bo omogočila, da napredujemo.
Tas bija pareizs lēmums, kas mums ļaus virzīties uz priekšu.
To je bila res pravilna odločitev, vendar, ali je to dovolj?
Tas, protams, bija pareizais lēmums, bet vai tas ietver pietiekami daudz?
Ki ni pravilna pozimi, stavek, ki ga pogosto slišimo zdaj.
Kas nav pareizs ziema, frāze, ka mēs bieži dzirdam tagad.
Prav tako ni mogoče jamčiti, da je vsebina strani pravilna.
Tāpat nav iespējams garantēt, ka saturs vietnē ir pareizs.
V zvezi s tem je bila odločitev o uporabi načela subsidiarnosti pravilna.
Šajā gadījumā lēmums piemērot subsidiaritātes principu bija pareizs.
Naredil bom vse, da vas prepričam, da je bila vaša odločitev pravilna.
Es darīšu visu, lai pārliecinātu jūs, ka jūsu lēmums bija pareizs.
Pravilna uporaba subvencij za vsak predviden namen je bila pomemben vidik preverjanja.
Atbalsta pareiza izmantošana paredzētajiem mērķiem bija būtisks pārbaudes aspekts.
Pravilna mreža
Regulārs režģis
Z vidika teh dejstev trditev, da BT ni obdavčen po najvišji stopnji, ni pravilna.
Ņemot vērā šos faktus, nav pareizs pieņēmums par to, ka BT likmes netiek noteiktas pēc peļņas normas.
Priglasitev sheme pomoči za leti 2001 in 2002 je bila pravilna in popolna.
Atbalsta shēmas paziņošana 2001. un 2002. gadam bija pareiza un pilnīga.
Nenazadnje ni bilo na voljo dokazov, da je bila evidenca stroškovnega računovodstva podjetja pravilna in odraz dejanskih stroškov, nastalih med obdobjem preiskave.
Visbeidzot, nebija pieejami attiecīgi pierādījumi, lai apstiprinātu faktu, ka uzņēmuma izmaksu uzskaites dokumenti bija pareizi un atspoguļoja faktiskās izmaksas, kas radās IP laikā.
Mislim, da je bila taka obširna obravnava tega vprašanja v poročilu pravilna in primerna.
Es uzskatu, ka bija labi un pareizi tik plaši izskatīt šo jautājumu ziņojumā.
Čeprav je bila odločitev pravilna, je nastal začarani krog, ki negativno vpliva na ženske.
Lai arī cik pareizs būtu šis lēmums, tas ir radījis apburto loku, negatīvi ietekmējot sievietes.
Aritmetika ni vedno pravilna, zakoni in geografija pa se ne morejo preglasovati.
Aritmētika ne vienmēr atspoguļo patieso stāvokli, un likumus un ģeogrāfiju nevar izbalsot.
Kanada je pravilna
Kanāda ir pareizs
Poleg tega računovodska evidenca, ki jo je zagotovila družba, ni bila usklajena s tisto, ki jo navaja poročilo revizorjev, kar vzbuja dvome, ali je bila predložena pravilna računovodska evidenca.
Turklāt uzņēmuma iesniegtie pārskati neatbilda revidentu pārskatā minētajiem, kas rada šaubas, vai tika iesniegti pareizie grāmatvedības pārskati.
To ne pomeni, da razlaga, zaradi katere davčna nevtralnost ni perfektna ali popolna, zato ni pravilna.
Tas nenozīmē, ka interpretācija, kuras rezultātā tiek secināts, ka nodokļu neitralitāte ir nepilnīga vai daļēja, šī iemesla dēļ ir nepareiza.
Priznati si moramo, da odločitev za neodvisno centralno banko ni bila pravilna, niti z vidika demokratičnega in političnega nadzora, niti z vidika ekonomske učinkovitosti.
Ir jāatzīst, ka centrālo banku neatkarība nebija pareizā izvēle ne no demokrātiskas un politiskas kontroles viedokļa, ne ekonomiskās efektivitātes viedokļa.
V tem trenutku mislim, da je čas jasno pokazal, da ta odločitev ni bila povsem pravilna, vendar je bila sprejeta v okviru diskrecijskih možnosti, ki jih Komisija ima na voljo.
Es domāju, ka laiks ir parādījis, ka tas nebija vislabākais lēmums, taču šis lēmums bija viena no Komisijai pieejamām rīcības iespējām.
Pravilna namestitev in priključitev
Pareiza uzstādīšana un savienojumi
Pravilna metoda je naslednja
Pieteikumā apstiprināta šāda metode
Obstajata dva pravilna odgovora.
Šajā situācijā ir divas pareizas atbildes.
Irci so na referendumu izrazili svojo voljo in menim, da je bila njihova odločitev pozitivna in pravilna.
Tagad Īrijas iedzīvotāji ir pauduši savu viedokli referendumā un, manuprāt, viņu lēmums ir bijis skaidrs un pareizs.
Pravilna prehrana za odlične rezultate
Pareiza uzturs par lieliskiem rezultātiem
Kakšna je pravilna gospodarska strategija?
Kāda būtu pareizā ekonomikas stratēģija?
Kakšna je pravilna denarna strategija?
Kāda būtu pareizā monetārā stratēģija?
Predsedstvo Parlamenta in predsedniki vseh skupin morajo dojeti, da rezultat dveh nepravilnosti ni pravilna ugotovitev.
Parlamenta prezidijam un visiem grupu priekšsēdētājiem jāsaprot, ka ļaunumu nevar labot ar ļaunumu.
Poravnave ne more doseči v zvezi z osnovo, ki ni pravilna obdavčljiva vrednost zadevne nepremičnine.
Tā nevar panākt vienošanos tad, ja vienošanās pamatā nav pareizās īpašuma tarificējamās vērtības.
Pri reviziji Sodišča je bila potrjena pravilna uporaba te metode in ugotovljeno je bilo, da v znesku vnaprej vraču nanih stroškov, razkritih v računovodskih izkazih, ni bilo pomembnih napak.
Palātas veiktā revīzija apstiprināja, ka šī metode ir piemērota pareizi, un konstatēja, ka finanšu pārskatos atspoguļotajās uzkrātajās maksās nav būtisku kļūdu.

 

Povezana iskanja: Pravilna - Je Bila Ustanovljena - Je Bila Napisana - Bila Prejeta - Opravljena Je Bila - Bila Izpeljana -