Prevod "revizija pogodbe" za katalonski jezik:


  Slovar Slovenski-Katalonski

Revizija - prevod : Revizija - prevod : Revizija - prevod : Pogodbe - prevod : Pogodbe - prevod : Revizija - prevod : Pogodbe - prevod : Revizija - prevod : Revizija pogodbe - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Revizija
Revisió
Revizija protokola
Revisió del protocol
Revizija PA RISC
Revisió PA RISC
Nepodprta revizija zapisa datoteke.
Revisió de format de fitxer no implementada.
Bo revizija trajala dolgo?
La revisió durarà gaire?
Spremenimo globalne pogodbe.
Canvieu els tractats globals.
Začetek veljavnosti in revizija Ustave
Entrada en vigor i revisió dela Constitució
Začetek veljavnosti in revizija Ustave
Entrada en vigor i revisió de la Constitució
Vidiš , sem imel ... pogodbe .
Veuràs, jo tenia un... un contracte.
Nekateri veste, da nas čaka davčna revizija.
Alguns vostès poden haver escoltat, ens arriba amb una auditoria de l'IRS.
Še nikdar niso prelomili pogodbe.
Sempre han complert els contractes.
Sem prezreti, da pri pripravi pogodbe.
Vaig passar per alt que, en fer l'acord.
Blizu podpisa pogodbe za ploščo sem.
Estic a punt de gravar. Ara sí.
Dvanajst zvezd pomeni, konec naše pogodbe.
Dotze estrelles signifiquen la fi del nostre contracte.
To je del pogodbe s sindikatom.
És part del contracte del Sindicat.
Nisi potrebujem za podpis te pogodbe.
No havies de signar el contracte.
Je bila vaša revizija primera Alice Monroe prekinjena? Tako je.
La revisió que estava duent a terme de la mort de l'Alice Monroe ha quedat suspesa?
Utemeljena je v poglavju o državljanstvu Maastrichtske pogodbe.
El Tractat de Maastricht confereix un caràcter solemne a aquest dret en el capítol que dedica a la ciutadania.
Konvencija je osnutek pogodbe sprejela s soglasjem junija 2003.
La convenció va aprovar el projecte de tractat per consens al juny de 2003.
Evropska ustava nadome ča glavne obstoječe pogodbe z enim samimbesedilom.
La Constitució Europea substitueix mitjançant un text únic els principalstractats europeus existents.
Nekatere od teh pravic so vključene v pogodbe, na primer
La producció s ha modificat.
2. oktober Podpis Amsterdamske pogodbe. Veljati začne 1. maja 1999.
2 d octubre Signatura del Tractat d Amsterdam, que entra en vigor l 1 de maig de 1999.
Dermot ni podpisal nobene jebene pogodbe za to jebeno sezono.
Dermot no va signar un puto contracte per al cas d'una puta temporada!
Še posebej ne v državi brez pogodbe o izročitvi. Tudi prav.
Sobretot en un país sense tractat d'extradició. Molt bé.
Nimam veselja te pogodbe v noč, je preveč izpuščaj, unadvis'd preveč, preveč nenadno
No tinc l'alegria d'aquest contracte, aquesta nit, és massa impetuós, massa unadvis'd, massa brusc
Dermot je podpisal kopijo, kar imenujemo premestitvene pogodbe, kar v pravnem smislu pomeni...
Dermot va signar el que anomenem un contracte de cessió de drets d'autor, el que significa que legalment...
Ne, rešena sem pogodbe z gospodarjem teme, vendar me ni vrnila njegova moč.
Podem anarnos. No. No, sóc lliure del contracte amb el Senyor Fosc, però no va ser el seu poder el que em va retornar la vida.
Revizija Ustave Revizije bodo odslej predvidoma pripravljene v okviru konvencije, razen če gre zapotrditev načina omejeno revizijo.
Revisió de la Constitució A partir d ara, les revisions estaran preparades normalment per una Convenció,consagració del mètode excepte si el seu abast és limitat.
Člen 237 Rimske pogodbe pravi, da lahko vsaka evropska država zaprosi za članstvo v Skupnosti .
Segons l article 237 del Tractat de Roma originari, de 1957, qualsevol Estat europeu podrà sol licitar l ingrés com a membre de la Comunitat .
Člen F Maastrichtske pogodbe dodaja, da imajo države članice sisteme vladanja, temelječe na načelih demokracije .
L article f del Tractat de Maastricht (1992) hi afegeix que els Estats membres han de tenir sistemes de govern basats en els principis de la democràcia .
Zadevne družbe ali organi morajo Evropski komisiji priglasiti vsak sporazum, za katerega veljajo določila Pogodbe.
La raó per a aquesta política és evitar acords entre empreses, ajudes per part de les autoritats públiques o monopolis injustos que distorsionin la lliure competència en el mercat únic.
Ustava je eno samo besedilo, ki naj bi v interesu razumljivosti in transparentnostiinadomestilo vse dosedanje pogodbe.
La Constitució substitueix mitjançant un text únic, i per raons de llegibilitat ide claredat, el conjunt dels tractats existents de les Comunitats Europees i dela Unió Europea.
Noben ni povezan z domačnim naslovom, zato sem preverila transakcije kartic in pogodbe o najemu avta.
Cap d'aquests bancs té sucursal aquí, així que he buscat els moviments de targetes i contractes de lloguer de cotxes.
Mogoče zato obleko, ki Sahi zbledela je jaz mislim, da je v bistvu naše pogodbe Program opravljeno
Potser sigui així vestimenta que es va esvair Sahi el el que crec que en el fons nostre contracte programa fet
Po 16 mesecih intenzivnega dela je Evropska konvencija junija julija 2003soglasno odobrila osnutek pogodbe Ustave za Evropo.
Després de setze mesos d intensos treballs, la Convenció Europea vaaprovar per consens, el juny juliol de 2003, un projecte pel quals estableix una Constitució per a Europa.
Nato morajo države članice in države kandidatke ratificirati vse pristopne pogodbe v skladu z lastnimi ustavnimi postopki.
A continuació, els Estats membres i els països candidats han de ratificar tots els tractats de la Unió Europea i també entorn de la seva identitat.
22. januar V Bruslju podpis pogodbe o pristopu Danske, Irske, Norveške in Združenega kraljestva k Evropskim skupnostim.
22 de gener Signatura, a Brussel les, dels tractats d adhesió dels nous membres de la CEE Dinamarca, Irlanda, Noruega i Regne Unit.
Ugotovil sem, da ste preklicali pogodbe dobave govedine z železnico, potem pa ste odgovorni še za tole.
Miri, perquè m'imagino que va cancel lar els contractes de la vedella del ferrocarril, i després ha fet això. Vol fernos morir de gana.
Pogodbe dobave govedine z železnico sem preklical, ker nisem več v položaju, da bi jo lahko prodajal.
Vaig cancel lar els contractes del ferrocarril perquè ja no estic en posició de poder vendre vedella al ferrocarril.
Vse kar moraš sedaj narediti je, da imaš odprte oči in ušesa tekom ostanka tvoje pogodbe z princem.
Lynne, tot el que has de fer ara és tenir els ulls i les orelles oberts durant la resta del teu contracte amb el príncep.
Ob podpisu Rimske pogodbe leta 1957 so nekdanje kolonije in čezmorska območja nekaterih držav članic EGS postali partnerji Skupnosti.
Amb el Tractat de Roma, l any 1957, les deu colònies i territoris d ultramar dels Estats membres esdevenen associats de la Comunitat.
22. julij Evropski parlament dobi s podpisom pogodbe večja pooblastila pri odločanju o proračunu, ustanovljeno je Evropsko računsko sodišče.
22 de juliol Signatura del Tractat pel qual s incrementen els poders pressupostaris del Parlament Europeu i pel qual s estableix el Tribunal de Comptes europeu.
Če te osrečuje, ko sonce vzhaja na Bon Temps jutri bomo šli v svojo hišo in bom raztrgal te pogodbe.
Si et fa feliç quan demà surti el sol a Bon Temps anirem a casa teva i estriparé el contracte.
Za ti državi še ni bil določen datum za začetek veljavnosti kakršne koli pogodbe o pristopu ob koncu pogajanj o članstvu.
Encara no s ha posat cap data per a l entrada en vigor del futur tractat d adhesió per a aquests països al fi nal de les negociacions.
Pogodbe (znane kot primarna zakonodaja ) so podlaga za velik delež sekundarne zakonodaje, ki neposredno vpliva na vsakdanjik a) Svet Evropske unije in Evropski svet
Aquesta legislació, juntament amb les polítiques generals de la UE, és el resultat de les decisions preses pel triangle institucional compost pel Consell (que representa els governs nacionals), el Parlament Europeu (que representa el poble) i la Comissió Europea (un òrgan independent dels governs de la UE que respon a l interès col lectiu europeu).

 

Povezana iskanja: Revizija - Notranja Revizija - Revizija Združenje - Posebna Revizija - Revizija-safe - Pogodbe - Kupoprodajne Pogodbe - Sklenitev Pogodbe - Najemne Pogodbe - Pogodbe O Zaposlitvi -