Prevod "pomagaj mu" na japonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Japonski

Pomagaj - prevod : Pomagaj mu - prevod : Pomagaj mu - prevod :
Ključne besede : 助け 手伝 くれ 手伝え

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pomagaj mu! Ottway, pomagaj mu.
オットウェイ 助けてやってくれ
Pomagaj mu!
助けてあげて
Pomagaj mu.
助け
Pomagaj mu.
あの人を助け
Pomagaj mu!
弟を手伝
Pomagaj mu.
助けられるか
Pomagaj mu.
手伝ってやれ
Pomagaj mu.
手伝
Pomagaj mu, očka.
助けてあげて
Solomon, pomagaj mu!
ソロモン サミュエルを助け
Pomagaj mu. Ti mu daj.
助けしてあげて
Sophie Pomagaj mu, prosim!
ソフィー
Pomagaj mu, prosim te.
この子を 助け
Pomagaj mu. Udari nazaj!
打ち返してよ
Pomagaj se mu umiti, Markl.
あなたは今 彼の後Marklを見て
Jebeš! Na smrt krvavi. Pomagaj mu!
めっちゃ血ぃ出てんだよ
Pomagaj, prosim! Pomagaj!
お願い 助け
pomagaj.
助けてジェシー
pomagaj!
助けてジェシー
Pomagaj!
助けて ロン
Pomagaj!
ヘルプ
Pomagaj!
助けて!
Pomagaj!
助けて...
Pomagaj.
ここから出ましょう
Pomagaj! Prosim, pomagaj mi!
お願い助け
Pomagaj mi. Pomagaj mi.
助けくれ
Samo pomagaj mu odkriti kdo je to storil.
さっさとジョーを手伝
Pomagaj mu Streider! Zbodlo ga je rezilo Mordora.
ストライダーさん 彼を救けてください
Pomagaj mi! Prosim pomagaj mi.
助けくれ 頼む 助けくれ
Lu, pomagaj!
自分で守れ えっ?
Pomagaj mi.
すぐ来てくれ
Pomagaj mi.
代われるか
Pomagaj mi.
頼むよ
Rod, pomagaj!
ロッド助け
Pomagaj, Rod!
助け
Bog pomagaj!
信じらん
Bog pomagaj.
お願い
Marička pomagaj!
すげぇ おお ベイビー
Mami, pomagaj.
ママ ママ 助け
Gandalf, pomagaj!
助け
Samo, pomagaj.
フロドさん
Očka, pomagaj!
パパ 助け
Pomagaj mi.
手を貸せ
Pomagaj mi.
あなた...
Pomagaj mi!
これでも喰らえ ちくしょう