Prevod "zneski za plačilo" za italijanski jezik:


  Slovar Slovenski-Italijanski

Plačilo - prevod : Zneski za plačilo - prevod : Plačilo - prevod : Zneski - prevod : Zneski - prevod : Plačilo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

dividende , ki jih je treba plačati zneski za plačilo , ki niso povezani z glavnim poslom MFI ( zneski , dospeli v plačilo dobaviteljem , za davke , plače , socialne prispevke itd .
17.12.2001 dividendi da pagare importi dovuti non connessi con la principale attività della IFM ( importi dovuti a fornitori , tasse , salari , contributi sociali ecc .
Zneski za izterjavo ali za plačilo zadevni državi članici v skladu s to odločbo so določeni v Prilogi.
Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno dei suddetti Stati membri a norma della presente decisione sono indicati nell'allegato.
Zneski za izterjavo ali za plačilo zadevnim državam članicam v skladu s to odločbo so določeni v Prilogi.
Gli importi che devono essere recuperati dagli Stati membri interessati o che devono essere ad essi versati a norma della presente decisione sono indicati nell allegato.
kadar izvršena plačila in izterjave niso v skladu z zneski, navedenimi na odredbah za plačilo ali nalogih za izterjavo
se riscuote o paga importi non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento
( f ) terjatve , ki niso povezane z glavno dejavnostjo MFI ( zneski , zapadli v plačilo dobaviteljem , davki , plače , socialni prispevki itd .
f ) importi dovuti non connessi con l' attività principale dei IMF ( importi dovuti a fornitori , tasse , salari , contributi sociali , ecc .
ZAČASNI ZNESKI ZA PRESTRUKTURIRANJE p.m.
CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE p.m.
STANDARDNI ZNESKI ZA FIZIČNE DEJAVNOSTI
IMPORTI FORFETTARI PER LE OPERAZIONI MATERIALI
Najnižje plačilo za omejene možnosti Najvišje plačilo za gorska območja Najvišje plačilo za območja z drugimi omejitvami
Indennità minima zone montane e assimilate Indennità massima zone montane Indennità massima altre zone con svantaggi naturali
Zneski premij za ovce in koze
Importo dei premi per pecora o per capra
Člen 58 Preneseni zneski in prejeti zneski 1 .
Articolo 58 Importi trasferiti e importi ricevuti 1 .
PLAČANI ZNESKI
Importi versati
Osnovni zneski
Importo di base
Zavezanci za plačilo
Obbligo di assicurazione
Zavezanci za plačilo
Prestazioni in denaro dell assicurazione contro gli infortuni
Rok za plačilo
Assegni
Zahtevek za plačilo
Stato di avanzamento del progetto
Zneski so skupni odhodki za dvanajst mesecev .
Gli importi corrispondono alle spese complessive per 12 mesi .
Kakšni zneski so namenjeni podporam za umik?
Quali sono gli importi degli aiuti al ritiro?
Zneski za leto 2006 ne vključujejo modulacije .
gli importi per il 2006 non includono la modulazione .
Zneski načrtovanega javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga so zneski , ki jih države članice določijo za tekoče leto .
Le cifre relative all' ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico per l' anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri .
Odredbi za plačilo so priložena originalna dokazila skupaj s soglasjem odredbodajalca, s katerim se potrdi, da so plačljivi zneski pravilni, da je bilo blago prejeto ali storitev opravljena.
L ordine di pagamento è accompagnato dai documenti giustificativi originali, recanti o corredati del visto dell ordinatore comprovante che gli importi da pagare sono corretti, che i beni sono stati ricevuti o i servizi prestati.
za plačilo svetovalnih in podpornih storitev za inovacije ali za plačilo pravic industrijske lastnine.
alle PMI affinché possano assumere personale altamente qualificato, acquistare servizi di consulenza o di sostegno all innovazione oppure sostenere i costi dei diritti di proprietà industriale.
Plačilo nadomestil za brezposelnost
Pagamento delle indennità di disoccupazione
Pogoji za končno plačilo ......................................................................
Condizioni per il pagamento
Pogoji za končno plačilo
Condizioni
(i) Znesek za plačilo.
Il corrispettivo.
Plačilo za greh raste.
Le tariffe del peccato sono in ascesa.
Za tvoje letno plačilo.
Soldi. Tanti quanti ne prendi in un anno.
Pogoji za plačilo pomoči
Condizioni per il pagamento dell'aiuto
Vsi uporabljeni zneski so bruto zneski, torej pred odbitkom neposrednih davkov.
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta.
Najnižji najvišji zneski
Ammontare minimo e massimo
Skupni zneski posojil
Abbuoni di interessi
SKUPNI ZNESKI POPRAVKOV
RETTIFICHE TOTALI
Maksimalni predvideni zneski.
Stime massime.
celotni predvideni zneski
importo totale stimato di

 

Povezana iskanja: Zneski - Plačilo - Delno Plačilo - Prejmejo Plačilo - Gotovinsko Plačilo - Plačilo Del - Zapoznelo Plačilo - Plačilo Stroškov - Prejeto Plačilo - Prvo Plačilo -