Prevod "visoke zahteve za" za italijanski jezik:


  Slovar Slovenski-Italijanski

Zahteve - prevod : Visoke zahteve za - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ustvarjen za visoke zahteve resnih športnikov!
Progettato per le elevate esigenze degli atleti seri!
Ima zapleteno naravo in visoke zahteve za ljubljene.
Ha una natura complessa e grandi esigenze nei confronti dei propri cari.
Relativno visoke zahteve po informacijah
Richieste relativamente elevati di informazione
Visoke zahteve Trg vrtnega pohištva je silno konkurenčen.
Requisiti severi Il mercato dei mobili da giardino è fortemente competitivo.
Duracell razvoj naprav, ki imajo visoke zahteve energije
Sviluppo Duracell per dispositivi con elevato fabbisogno di energia
Mladi raje bolj moderno ladjo in mesto visoke zahteve za jadranje značilnosti.
I giovani preferiscono una barca più moderna e luogo esigenze elevate sul caratteristiche di navigazione.
Zahteve, ki jih postavljamo evropskim proizvajalcem, so izredno visoke.
I vincoli che imponiamo ai produttori europei sono eccezionalmente gravosi.
Moderne rešitve zadovoljujejo te visoke zahteve s tem da ustvarijo popolne pogoje za pomembne vizualne naloge.
Le soluzioni moderne soddisfano tali requisiti creando le condizioni perfette per la rispettiva attivitŕ.
Gledališka razsvetljava učinkovita in zmogljiva Gledališka razsvetljava mora izpolnjevati zelo visoke zahteve.
Illuminazione del teatro efficace e potente L'illuminazione del teatro deve soddisfare esigenze molto elevate.
Predlog znatno znižuje kapitalske zahteve za manj tvegana sredstva , ki jih imajo investicijski skladi , ohranja pa visoke zahteve za sredstva z velikim tveganjem ali kjer dejansko tveganje ni znano .
La proposta riduce considerevolmente i requisiti patrimoniali per le attività meno rischiose detenute dagli OIC , ma mantiene requisiti patrimoniali elevati quando si tratta di attività ad alto rischio o quando il rischio reale non è noto .
Pri odvozu odpadkov so zahteve za tovornjak visoke in številnim izvajalcem pomeni robustni 26 tonski Volvo FE najprimernejšo rešitev.
La raccolta dei rifiuti è difficile su qualsiasi camion e per molti operatori, il robusto Volvo FE da 26 tonnellate è una pietra miliare.
Zahteve določenih držav članic, da se določeno število sort visoke kakovosti izvzame iz programa odkupnih kvot za letino 2004.
Alcuni Stati membri hanno chiesto che un determinato numero di varietà di alta qualità sia esentato dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2004.
Takoj po vadbi ima telo še posebej visoke zahteve po BCAA in L glutaminu. Video
Subito dopo l'esercizio fisico il corpo ha particolarmente elevate esigenze di BCAA e L glutammina.
To velja tudi, če se uporabljajo vrste lesa, pri katerih so zahteve polnjenja visoke. Teknos je razvil novi kit UVILUX Box Putty 1465 00 natanko za takšne zahteve.
Ciò vale anche nel caso in cui la qualità del legno richieda elevati livelli di riempimento. Teknos ha sviluppato il nuovo prodotto UVILUX Box Putty 1465 00 proprio per esigenze di questo tipo.
Poleg tega je poročilo o pregledu pokazalo , da so visoke kapitalske zahteve ter nekatere omejitve ( npr .
Nel corso del processo di riesame , le parti in causa hanno espresso preoccupazione sul fatto che la vigente direttiva crea incertezza giuridica a causa della mancanza di chiarezza della definizione di moneta elettronica e della non chiara delimitazione del campo di applicazione della direttiva .
Visoke zahteve bodo nujno vodile k uspehu (v službi in osebnih odnosih) v drugi polovici življenja.
Le elevate esigenze condurranno necessariamente al successo (nel lavoro e nelle relazioni personali) durante la seconda metà della vita.
Ključne zahteve za doseganje visoke stopnjetrajnostne konvergence na Cipru so sprejetjeodločne in kredibilne srednjeročne fiskalnestrategije ter precejšnje, trajnostno izboljšanjefiskalne uspešnosti države.
In materia giuridica, queste condizioni attengono in particolare all indipendenza delle banche centrali ealla loro integrazione legale nell Eurosistema.
Splošne zahteve za ohranjanje visoke ravni pripravljenosti in zlasti zahteve za izvajanje veterinarskega nadzora ter ukrepi biološke varnosti so določeni v zakonodaji Skupnosti z Direktivo 90 425 EGS in Direktivo 92 40 EGS.
Prescrizioni generali finalizzate al mantenimento di un livello elevato di preparazione per far fronte alla malattia e volte in particolare all'attuazione di misure di biosicurezza e controllo veterinario sono stabilite dalla legislazione comunitaria, segnatamente le direttive 90 425 CEE e 92 40 CEE.
Izdelki za visoke napetosti
Prodotti alta tensione
Standardi kakovosti in označevanja zagotavljajo potrošnikom širom enotnega trga možnost nakupa izdelkov, ki izpolnjujejo enake visoke zahteve.
Le norme di qualità e di etichettatura garantiscono ai consumatori di tutto il mercato unico dell UE l acquisto di prodotti che soddisfano gli stessi requisiti elevati.
Tretje merilo je, da morajo vse nasprotne stranke za posege Eurosistema na devizni trg izpolnjevati visoke etične zahteve in uživati velik ugled.
Il prezzo di riacquisto è pari alla somma del prezzo di acquisto e del differenziale di prezzo equivalente all interesse sul credito concesso per la durata dell operazione.
In ne samo, da je vsebina trajal prosto na voljo, se odraža tudi trgovanje visoke zahteve glede kakovosti.
E non solo è il contenuto durato liberamente disponibile, Essa riflette inoltre il commercio requisiti di alta qualità.
Zasnova je prečiščen in objekti so bili bivanje, je hkrati visoke zahteve na dolge razdalje in dirkačev dokaj.
Il design è raffinato e le strutture erano abitabili, era allo stesso tempo le elevate esigenze di lunga distanza e piloti a rimanere assai.
Nekatere LAS te zahteve določijo na ravni izvajanjalokalnestrategije,karzagota vlja visoko uspešnost brez visoke stopnje nadzorasstrani organov upravljanja.
Alcuni GAL stabiliscono questirequisiti allivello dell attuazionedellastrategialocale, garantendo buone prestazioniin assenza di un elevato grado di controllo da parte delle autorità di gestione.
Podjetja z različnih celin, ki so sprejela visoke evropske zahteve, se jih pogosto držijo na drugih svetovnih trgih.
Essendosi adattate ai più alti standard europei, le aziende di altri continenti li applicano in altri mercati mondiali.
in tretje merilo je , da morajo vse nasprotne stranke za posege Evrosistema na devizni trg izpolnjevati visoke etične zahteve in uživati velik ugled .
un terzo criterio richiede che tutte le controparti dell' Eurosistema soddisfino requisiti di etica professionale e di buona reputazione .
V Avstriji seveda podpiramo to poročilo, zlasti ker v Avstriji zaradi svoje geografske lege veljajo zelo visoke varnostne zahteve za udeležence v prevozu.
Dato che l'Austria per la sua particolare collocazione geografica impone ai vettori norme molto severe in materia di sicurezza dei trasporti, la presente relazione costituisce naturalmente per noi un motivo di soddisfazione.
Zahteve za dostop na razdrobljen trg izkrivljajo konkurenco in povzročajo višje cene za uporabnike ter visoke dobičke za prevladujoče ponudnike na nacionalnih trgih in manjši obseg inovacij .
La Commissione ha condotto una valutazione dei rischi relativi alle attività dei prestatori che non sono enti creditizi e ha rilevato che tali rischi erano estremamente 11
Visoke podrobnosti za izboljšane projekcije
Dettagli elevati per proiezioni migliori
Visoke temperature za največjo varnost.
Alte temperature per la massima sicurezza.
naprava za visoke zmogljivosti hidracijo
condizionante ad alta capacità di idratazione
Sistemi, ki izpolnjujejo zahteve za sistem razreda A, so sposobni obratovati v podnebnih in fizičnih razmerah, ki obstajajo na ustreznih delih vseevropskega omrežja za visoke hitrosti.
I sistemi che ottemperano ai requisiti dei sistemi di classe A devono essere in grado di funzionare alle condizioni climatiche e fisiche presenti lungo la parte di rete transeuropea ad alta velocità interessata.
Te zahteve vključujejo splošne zahteve in posebne zahteve za vsak podsistem.
Essi comprendono sia requisiti di applicabilità generale, sia requisiti riguardanti in modo specifico i singoli sottosistemi.
Njegova Intel Core i5 CPU 520E ima 3 MB L2 predpomnilnika, visoke zahteve za avtomatizacijo sistemov na ladjah v računalniške zmogljivosti v celoti izpolnjeni.
Il suo processore Intel Core i5 520E CPU ha una 3 MB L2 Cache, le elevate esigenze dei sistemi di automazione a bordo delle navi della performance computing pienamente soddisfatto.
Treba je zagotoviti, da so na podlagi zahtev glede prednjih luči vozila (glej TSI železniškega voznega parka za visoke hitrosti) izpolnjene zahteve glede obratovanja
È necessario assicurare che, in base ai requisiti per le luci dei veicoli (cfr. la STI MR AV), i requisiti OPE siano rispettati.
Direktiva omogoča, da se bistvene zahteve na splošno uporabljajo za celoten vseevropski železniški sistem za visoke hitrosti ali pa so specifične za vsak podsistem in njegove komponente interoperabilnosti.
A norma della direttiva i requisiti essenziali sono applicabili al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità nel suo insieme o specificatamente ad ogni sottosistema e ai suoi componenti di interoperabilità.
Gre za zagotovitev odprtosti in preglednosti v proračunu, in sicer z natančnejšo opredelitvijo sredstev, predvsem ko gre za politično pomembne naloge, ki imajo visoke zahteve pri proračunu.
Si tratta di redigere un bilancio aperto e trasparente, rendendo più specifici gli stanziamenti, in particolare quando sono in causa azioni politicamente rilevanti che necessitano di fondi cospicui.
Kultura mora biti dejansko dostopna vsem, vendar mora spodbujati visoke vrednote namesto zadovoljivih, določati visoke cilje, namesto da kaže na naše nizke zahteve, ker javnost ne potrebuje veliko, da je zadovoljna.
La cultura dovrebbe essere assolutamente accessibile a tutti, ma dovrebbe promuovere valori elevati anziché scendere a compromessi, definire obiettivi più forti invece di riflettere le nostre piccole istanze, perché non ci vuole molto a soddisfare il pubblico generale.
Tehnične specikacije za interoperabilnost za visoke hitrosti
(adottate con decisioni della Commissione)
V mestnem središču Dortmunda je nastal RWE GAS Tower. Dve ploščadi SCP sta predstavljali optimalno rešitev za visoke zahteve glede objekta in majhen razpoložljiv prostor.
La RWE GAS Tower è stata realizzata nel centro della città di Dortmund. Gli elevati requisiti della costruzione e i problemi derivanti dallo spazio limitato sono stati risolti in modo ottimale con due piattaforme SCP.
95 Sodi če prve stopnje je zato v tej točki upravičeno postavilo visoke zahteve za obrazložitev prve odločbe o odobritvi in to obrazložitev temeljito preučilo.
svolto un ruolo fondamentale nelle sue considerazioni nell ambito della prima decisione di autorizzazione 95.
Lahek podporni sistem za visoke gradnje
Il sistema di puntellazione leggero per l'edilizia civile
Železniška os za visoke hitrosti vzhod
Asse ferroviario ad alta velocità est
Dosežene so visoke vrednosti dušenja zvoka (45 dB za visoke frekvence in 30 dB za nizke frekvence).
Essi consentono di ottenere valori elevati di attenuazione dei suoni (rispettivamente 45 dB e 30 dB per le frequenze alte e per quelle basse).
Dejstvo, da določeni deli predloga, o katerem razpravljamo določajo precej visoke zahteve, medtem ko ostali nekako poenostavljajo realnost, ni zaskrbljujoče.
Il fatto che alcune parti della proposta in discussione fissino requisiti piuttosto alti mentre altre semplifichino in una certa misura la realtà non deve preoccupare.

 

Povezana iskanja: Visoke Ločljivosti - Visoke Hitrosti - Visoke Kakovosti - Visoke Gore - Visoke Gostote - Visoke Tehnologije - Visoke Moči ... - Visoke Tatre - Visoke Stopnje - Tehnologija Visoke Napetosti -