Prevod "izboljšanje znanja" za italijanski jezik:


  Slovar Slovenski-Italijanski

Izboljšanje - prevod : Izboljšanje znanja - prevod : Izboljšanje znanja - prevod : Izboljšanje - prevod : Izboljšanje znanja - prevod : Izboljšanje - prevod : Izboljšanje - prevod : Izboljšanje znanja - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Izboljšanje poklicnega znanja. Preusposabljanje.
Aggiornamento delle competenze professionali.
Smernica Izboljšanje znanja in inovativnosti za rast
Orientamento Promuovere la conoscenza e l innovazione a favore della crescita
izboljšanje znanja o nesrečah in njihovem vplivu
migliorare le nostre conoscenze in materia di calamità e del loro impatto
Strokovno usposabljanje za izboljšanje tehničnega in ekonomskega znanja
misure a carattere silvo forestale, come il rimboschimento
Izboljšanje znanja o udeležbi v Evropskem raziskovalnem prostoru
Far conoscere meglio le possibilità di partecipare allo Spazio europeo della ricerca
Izboljšanje mehanizmov za prenos tehnologije in izmenjavo znanja o biorazgradljivi plastiki z industrijskimi uporabniki
Migliorare i meccanismi di trasferimento di conoscenze e tecnologie nelle industrie utilizzatrici di plastiche biodegradabili
(b) izboljšanje znanja v turistični industriji in zagotavljanje večje usklajenosti politik, ki vplivajo na turizem
b) migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo
(ii) spodbujati in pospeševati sodelovanje pri znanstvenih raziskavah za izboljšanje znanja o stanju ribolovnih virov
ii) incoraggia e promuove la collaborazione nel settore della ricerca scientifica al fine di migliorare la conoscenza dello stato delle risorse alieutiche
usposabljanje izboljšanje znanja in spretnosti usposabljanje in izobraževanje opredeliti težaveopredeliti udeleženceopredeliti pomen ugotoviti težavenavesti udeležencedoločiti pomen
... potreste scrivere discutere dicontanteposti di lavoroessionelicenziamenti confrontarsi suliquiditàopportunità occupazionalievoluzione negativaesuberi
Videl sem, kot očitno je mogoče, da so vsi ti soočanja idej je bilo izboljšanje Bobbie ven znanja.
Potevo vedere chiaramente, come possibile che tutti questi scambi di idee stavano migliorando Bobbie fuori della conoscenza.
polovica vseh držav članic poroča o delavnicah za usposabljanje za izboljšanje znanja in spretnosti pri nadzoru prevelikega odmerka.
Dei 442 decessi verificatisi nel campione durante questo periodo, la maggior parte (il 59 ) era correlato al consumo di stupefacenti.
izboljšanje baze znanja o nesrečah in nevarnostih ter razvoj kosovskega ocenjevanja tveganja nesreč in načrtov ravnanja ob nesrečah,
Ricerca e sviluppo tecnologico
Namen financiranih projektov je pridobitev novega uporabnega znanja za razvoj novih postopkov izkoriščanja in znatno izboljšanje obstoječih postopkov.
I progetti finanziati erano destinati all acquisizione di nuove conoscenze che saranno utili per lo sviluppo di nuovi processi estrattivi o per migliorare in misura significativa i processi esistenti.
Spodbujanje poslovnega sektorja, pospeševanje inovativnosti, vzpostavljanje omrežij in krepitev struktur znanja, usposobljenosti, zaposlovanja in podjetništva, izboljšanje dostopnosti regij in okolje.
Sostegno alle imprese e promozione dell innovazione creazione di reti e potenziamento delle strutture della conoscenza competenze occupazione occupazione e imprenditorialità migliore accessibilità delle regioni e tutela dell ambiente.
ES lahko prispeva h globalnemu zdravju z delitvijo svojih vrednot, izkušenj in znanja ter s konkretnimi ukrepi za izboljšanje zdravja.
La Commissione svilupperà forme di associazione intese a promuovere gli obiettivi della strategia, in particolare con le ONG, l'industria, il mondo accademico e i mezzi di comunicazione.
Za namene raziskav in izboljšanje znanstvenega znanja se lahko na zahtevo Skupnega odbora na maroškem ribolovnem območju izvede poskusni ribolov.
La pesca sperimentale nella zona di pesca marocchina può essere intrapresa su domanda della commissione mista per fini di ricerca e miglioramento delle conoscenze scientifiche.
Izboljšanje znanja omorjih in oceanih, ki predstavljajo 71 površine našega planeta, je eno izmed treh medsektorskih orodij celostne pomorske politike EU (2).
Il miglioramento delle conoscenze in materia di mari e di oceani, che costituiscono il 71 della superficie del nostro pianeta, è uno dei tre strumenti trasversali previsti dalla politica marittima integrata del l UE (2).
Dejavnosti izobraževanja in usposabljanja v okviru programa EU Vseživljenjsko učenje so bistvene za njeno prihodnost, saj ponujajo državljanom izboljšanje znanja in sposobnosti.
Il nostro auspicio, con la nuova generazione di programmi varata nel 2007, è continuare in questa direzione e aiutare i cittadini dell UE a forgiare in prima persona il futuro del progetto europeo.
CISM, KISS, in Cissp poverilnice povečati tržnost, izboljšanje osebnega znanja, in izpolnjujejo ali presegajo zahteve za izdajo spričeval za kibernetsko varnost delovnih mest.
Il CISM, CISA, e le credenziali CISSP aumentano commerciabilità, migliorare la conoscenza personale, e soddisfare o superare i requisiti di certificazione per i lavori di sicurezza informatica.
Dejavnost se financira iz Nacionalne fundacije za razvoj civilne družbe, in v 8.Centra znanja za izboljšanje kakovosti življenja ljudi s posebnimi potrebami.
L'attività è finanziata dalla Fondazione Nazionale per lo Sviluppo della Società Civile, ed entro la conoscenza 8.Centra per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.
RAZŠIRJANJE ZNANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razširjanje znanja
Diffusione delle cognizioni
PRENOS ZNANJA
TRASMETTERE LE CONOSCENZE
Nova znanja
Nuove capacità
Potrebna znanja
Competenze necessarie
Regije znanja
Regioni della conoscenza
Družba znanja
Società della conoscenza
Izboljþevanje znanja
Miglioramento delle loro capacitë
Razširjanje znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diffusione delle cognizioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
razvijanjemstrokovnega znanja,
sviluppandole competenze professionali
Izboljšanje znanja o morju je bil vedno poglavitni ciljcelostne pomorske politike EU, ki je strateški cilj delovnega načrta (1) Komisije za obdobje 2005 2009.
Il miglioramento delle conoscenze oceanografiche ha sempre costituito una delle principali finalità della politica marittima integrata e questa a sua volta è un obiettivo strategico del programma di lavoro della Commissione 2005 2009 (1).
Za izboljšanje doslednosti tega novega načela zakonodaje Skupnosti moramo izdelati tudi program z dobro vzpostavljenimi roki za odpravo vseh trenutnih ovir prostemu pretoku znanja.
Per rafforzare la coerenza di questo nuovo principio del diritto comunitario, dobbiamo inoltre elaborare un programma con scadenze precise per eliminare tutti gli ostacoli attuali alla libera circolazione delle conoscenze.
n 90 izboljšanje 75 izboljšanje
161 (58,3 )a 90 miglioramento
Izboljšanje obvladovanja tveganja na ravni tretjih držav in zagotavljanje pomoči tretjim državam (prek zunanjih instrumentov sodelovanja, usposabljanja, širjenja znanja in podpiranja s pomočjo regionalnih strokovnjakov).
Rendere i viaggiatori consapevoli delle restrizioni e delle loro respons abilità e assicurare un attuazione proporzionata delle norme.
Cilj pobud je zlasti vzpostavitev primernega okvira za izboljšanje strokovnega znanja na področju upravljanja ter spodbujanje preglednosti v zvezi s trgi in pogoji za podjetja.
la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti

 

Povezana iskanja: Izboljšanje - Izboljšanje Kakovosti - Predlogi Za Izboljšanje - Izboljšanje Varnosti - Izboljšanje Izdelek - Procesi Za Izboljšanje - Izboljšanje Tal - Izboljšanje Uspešnosti - Prenos Znanja - Upravljanje Znanja -