Prevod "organ" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Organ - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Organ
Nova verzija sustava za razmjenu poruka TACHOnet primjenjivat će se od 2. ožujka 2018.
organ.
Informacije o prekrcaju koje mora dostaviti promatrač
Nacionalni organ imenuje neodvisen revizijski organ.
Organizacije sudionice koriste se zaštićenim imenom Europske snage solidarnosti u svrhu komunikacije i širenja informacija u pogledu Europskih snaga solidarnosti.
Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)
2015 61
Za pristojni organ PRISTOJNI ORGAN DRŽAVE ČLANICE ( )
ispit se provodi na jednoj od lokacija navedenih u potvrdi o odobrenju, ili
Regulativni organ
javna elektronička komunikacijska usluga znači elektronička komunikacijska usluga za koju stranka, izričito ili stvarno, zahtijeva da se pruža široj javnosti
Pooblaščeni organ
Članak 294. ovog Sporazuma ne primjenjuje se na subvencije povezane s trgovinom robom koja je obuhvaćena Sporazumom o poljoprivredi sadržanim u Prilogu 1.A Sporazumu o WTO u ( Sporazum o poljoprivredi ).
Pristojni organ
Sprječavanje sukoba interesa
Pristojni organ
Je li primanje ograničenog trajanja?
Pristojni organ
Tada će to nadležno tijelo djelovati kao vodeće nadležno tijelo u skladu s aspektima postupka korporativne registracije na razini EU a.
Priglašeni organ
Takvo osoblje uključeno je u cijeli postupak ocjenjivanja i odlučivanja u prijavljenom tijelu kako bi
Priglašeni organ
Osoblje odgovorno za provedbu preispitivanja povezanih s proizvodom (preispitivači proizvoda), kao što su pregledi tehničke dokumentacije ili ispitivanje tipa, uključujući aspekte poput procjene učinkovitosti, biološke sigurnosti, sterilizacije i potvrde programske opreme ima sve sljedeće dokazane kvalifikacije
Priglašeni organ
Informacije o odbijenim ili povučenim zahtjevima unose se u elektronički sustav iz članka 52. i dostupne su drugim prijavljenim tijelima.
Organ vložnik
Datum
Organ prejemnik
Ime i prezime
matični organ
Objavljuju se i sve izmjene i dopune uvedene na temelju članka 10.
Organ prosilec
Uredba (EU) br.
Zaprošeni organ
Referentni broj
Pristojni organ
U rubriku se unose oznake ISIN povezanih izvedenica na koje se mjera odnosi.
Pristojni organ
E pošta
Pristojni organ
Minimalno vrijeme (približno) koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar pružatelja usluga dostave podataka
Pristojni organ
Datum isteka
Pristojni organ
SL L 173, 12.6.2014., str. 1.
Organ prosilec
PRILOG I.
Zaprošeni organ
Opći podaci
Pristojni organ
(Podaci osobe imenovane za kontakt)
Organ pošiljatelj
From (Pošiljatelj)
Pristojni organ
PRILOG I.
Nacionalni organ
Postupak upućivanja zahtjeva za izdavanje certifikata
Certifikacijski organ
dodjeljuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku nacionalnom tijelu
Certifikacijski organ
komunicira sa službom za podršku CEF a u pogledu autentičnosti nacionalnog tijela, njegovih osoba za kontakt i pouzdanih kurira
Organ vložnik
Obrazac za zahtjev za pomoć
Organ prejemnik
Tijelo podnositelj zahtjeva
Pristojni organ
(DIO BOP)
Organ izdajatelj
Uredbi (EZ) br. 684 2009
Organ izdajatelj_LNG
R ako je NAČIN PRIJEVOZA.
Regionalni organ
Vrsta instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom odabrati jednu ili više stavki
Lokalni organ
Navesti vrstu instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom
Inšpekcijski organ
luka točka iskrcaja.
Organ vložnik
Uredba (EU) br. 1095 2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716 2009 EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009 77 EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
Zaprošeni organ
Opće informacije
Pristojni organ
U točki ARA.GEN.330 dodaje se sljedeća točka (d)
Organ izdaje
(Dio DTO), nadležno će tijelo postupiti u skladu sa zahtjevima iz točaka ARA.DTO.105 i ARA.DTO.110, kako je primjenjivo. .
Nacionalni organ
Komunikacija i širenje informacija
Letalski organ
Popis jednakovrijednih potvrda kako je navedeno u članku 2.

 

Povezana iskanja: Organ - Nadzorni Organ - Davčni Organ - Certifikacijski Organ - Carinski Organ - Zdravstveni Organ - Regulativni Organ - Barrel-organ - Barrel Organ - Organ Graditelj -