Prevod "spoštovanju vrednot" grški jezik:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Smo skupnost vrednot, ki temelji na solidarnosti, strpnosti in spoštovanju človekovih pravic.
Είμαστε μια κοινότητα αξιών, βασισμένη στην αλληλεγγύη, την ανοχή και τον σεβασμό</b> των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
(SV) Gospod predsednik, EU je združenje vrednot, ki temeljijo na skupnem dogovoru o spoštovanju človekovih pravic.
(SV) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ είναι μια ένωση αξιών η οποία εδράζεται σε μια κοινή συμφωνία υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ti sporazumi o sodelovanju morajo temeljiti na spoštovanju vrednot demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic.
Αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας πρέπει να βασιστούν στον σεβασμό</b> για τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους και στον σεβασμό</b> των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Vendar pa moramo Rusiji tudi pojasniti, da mora naše partnerstvo temeljiti na spoštovanju skupne zaveze in skupnih vrednot.
Ωστόσο, πρέπει επίσης να καταστήσουμε σαφές στη Ρωσία ότι η εταιρική μας σχέση πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό</b> προς μια κοινή δέσμευση και κοινές αξίες.
Niti ne bi imeli vzrokov za vztrajanje pri spoštovanju človekovih pravic v širšem svetu, če ne bi uspeli priznati lastnih vrednot kot pravno zavezujočih vrednot v Evropski uniji.
Ούτε θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την επιμονή μας στον σεβασμό</b> των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον υπόλοιπο κόσμο αν δεν κατορθώναμε να αναγνωρίσουμε τις δικές μας αξίες ως νομικά δεσμευτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
87 gospodarskih in socialnih sprememb na ravni podpore usklajenemu delovanju enotnega trga ob spoštovanju temeljnih pravic in skupnih vrednot.
Η ΕΟΚΕ εξέτασε πιο συγκεκριμένα το ζήτημα αυτό κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου.
Kaj je torej z Lizbonsko pogodbo, ki govori o Uniji, ki temelji na spoštovanju svobode, enakopravnosti, pravicah manjšin, vrednot nediskriminacije?
Τι γίνεται λοιπόν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας που μιλά για μια Ένωση βασισμένη στον σεβασμό</b> της ελευθερίας, της ισότητας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των αξιών της καταπολέμησης των διακρίσεων
Azerbajdžan je ena od šestih partnerskih držav v okviru vzhodnega partnerstva in spoštovanju skupnih vrednot, ki krepijo ta odnos, pripisujemo velik pomen.
Το Αζερμπαϊτζάν είναι μία από τις έξι χώρες εταίρους της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και προσδίδουμε μεγάλη σημασία στον σεβασμό</b> για τις κοινές αξίες που διέπουν τη σχέση μας.
Nadalje, strinjam se s potrebo po popolnem spoštovanju človeškega dostojanstva in temeljnih pravic ter zaščiti naših zunanjih mej, saj je to del evropskih vrednot.
Επιπλέον, συμφωνώ με την ανάγκη πλήρους σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων με παράλληλη προστασία των εξωτερικών συνόρων μας, διότι αυτό αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών αξιών.
SPODBUJANJE SKUPNIH VREDNOT
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Spodbujanje skupnih vrednot
Προώθηση των κοινών αξιών
SPODBUJANJE SKUPNIH VREDNOT
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ
1. Načelo vrednot.
1. αρχή των αξιών.
Prvič, glede vrednot.
Πρώτον, για τις αξίες.
spoštovanju in upoštevanju stališč delavcev.
σεβασμό</b>ς και συνεκτίμηση των απόψεων των εργαζομένων.
Ti boš govoril o spoštovanju?
Τολμάς εσύ να μου μιλάς για τιμή
Gospodu Lukašenku in beloruskemu režimu lahko pokažemo, da če se giblješ proti demokraciji, če se giblješ proti spoštovanju mednarodnih vrednot, imaš na voljo še eno pot.
Μπορούμε να αποδείξουμε στον κ. Lukashenko και στο καθεστώς της Λευκορωσίας ότι, εάν κινηθεί κανείς προς τη δημοκρατία, εάν κινηθεί κανείς προς τον σεβασμό</b> των διεθνών αξιών, μπορεί να βρει έναν άλλον δρόμο.
Izvajanje tega sporazuma temelji na načelih dialoga, vzajemnega zaupanja in spoštovanja, enakovrednega partnerstva in vzajemne koristi ter popolnem spoštovanju načel in vrednot, zapisanih v Listini ZN.
Σκοποί της παρούσας συμφωνίας
EU je skupnost vrednot.
Η ΕΕ είναι ία κοινότητα αξιών.
Evropa je skupnost vrednot.
Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών.
Je tudi kriza vrednot.
Είναι και κρίση αξιών.
ZAVEZANI k spoštovanju načel trajnostnega razvoja
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ να τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης
spoštovanju človekovih pravic na področju varnosti.
Η προσέγγιση της τυνησιακής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτελεί βασικό πυλώνα της προνομιακής εταιρικής σχέσης, μέσω της ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ λαών, κοινωνιών και πολιτισμών.
Simone Veil je rekla Ne glede na naše razlike menim, da imamo skupno željo po oblikovanju skupnosti, ki temelji na skupni dediščini in skupnem spoštovanju temeljnih človeških vrednot.
Simone Veil είπε Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, πιστεύω ότι μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία να δημιουργήσουμε μια κοινότητα βασισμένη στην κοινή κληρονομιά και στον κοινό σεβασμό</b> για τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες.
Prevladujoča skladnja razumevanja in vrednot.
'Eνα κυβερνητικό συντακτικό της κατανόησης και της αξίας.
Tukaj se zahteva niz vrednot.
Απαιτείται εδώ μια σειρά από αξίες.
Evropski parlament, glasnik univerzalnih vrednot
Το Ευρωpiαϊκό Κοινοβούλιο, εκφραστή οικουενικών αξιών
Evropska unija je unija vrednot.
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση αξιών.
Je to naša skupnost vrednot?
Αυτές είναι οι κοινές μας αξίες
Ta Evropa vrednot je pomembna.
Είναι σημαντική αυτή η πτυχή, η Ευρώπη των αξιών.
Evropa je skupnost vrednot vrednot, za katere vem, da so skupne večini sodržavljanov v Litvi.
Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών αξίες τις οποίες γνωρίζω ότι συμμερίζεται η πλειονότητα των λιθουανών συμπολιτών μας.
Pozivam k upoštevanju in spoštovanju načela enakosti.
Ζητώ να τηρείται και να γίνεται σεβαστή η αρχή της ισότητας.
Odnos s Kitajsko mora temeljiti na spoštovanju.
σχέση μας με την Κίνα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό</b>.
PRVI DEL SPOŠTOVANJE VREDNOT ZNOTRAJ UNIJE
ΠΡ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ Τ Ν ΑΞΙ Ν ΣΤΟ ΕΣ ΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΣΗΣ
Mirovanje pravic v primerukršitve vrednot Unije
Αναστολή δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβίασης των αξιών της Ένωσης
SPODBUJANJE SKUPNIH VREDNOT V EVROPSKI UNIJI
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Spodbujanje skupnih vrednot v Evropski uniji
Προώθηση των κοινών αξιών στην Ευρωpiαϊκή Ένωση
SPODBUjaNjE SKUPNIH VREDNOt V EVROPSKI UNIjI
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
To je temelj naših evropskih vrednot.
Αυτή είναι η βάση της ευρωπαϊκής μας αξίας.
Okrepil se bo njen sistem vrednot.
Θα εδραιώσει το σύστημα αξιών της.
Odprto je bilo tudi vprašanje vrednot.
Τέθηκε το ερώτημα των αξιών.
spodbujanje etičnih vrednot v javni upravi.
Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Μολδαβίας διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των θεμελιωδών αρχών των αντίστοιχων οικονομιών τους.
Glede na napredek k demokraciji, spoštovanju človekovih pravic in spoštovanju pravne države smo pripravljeni poglobiti svoje odnose z Belorusijo.
Είμαστε έτοιμοι να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία υπό τον όρο ότι θα υπάρξει πρόοδος ως προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
OB PRIMERNEM SPOŠTOVANJU pravic posameznikov in pravne države,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟ των δικαιωμάτων του ατόμου και του κράτους δικαίου,
Govorili ste o medsebojnem spoštovanju in priznavanju drugih.
Μιλήσατε για τον αμοιβαίο σεβασμό</b> και την αναγνώριση των άλλων.

 

Povezana iskanja: Spoštovanju - Skupnost Vrednot - Sistem Vrednot -