Prevod "Pričakovanja so presežene" grški jezik:


  Slovar Slovenski-Grški

Pričakovanja - prevod : Presežene - prevod : Pričakovanja - prevod : Pričakovanja - prevod : Pričakovanja so presežene - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Če so zgornje opozorilne vrednosti izpostavljenosti presežene
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτερης τιμής ανάληψης δράσης
Če so spodnje opozorilne vrednosti izpostavljenosti presežene
Σε περίπτωση υπέρβασης των κατώτερων τιμών για ανάληψη δράσης
Takšne omejitve so bile v tej krizi presežene.
Υπήρξε υπέρβαση των ορίων αυτών σε αυτήν την κρίση.
Večja pričakovanja so nesmiselna.
Θα ήταν άτοπο να αναμείνει κανείς περισσότερα.
Pričakovanja so zelo velika.
Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές.
Kakšna so naša pričakovanja?
Τι αναμένουμε
Naša pričakovanja so bila realna.
Οι προσδοκίες μας ήταν ρεαλιστικές.
Obeoblikiselahkoznovauporabitanazemljiščih,česevedaniso presežene stopnje onesnaževal.
Υpiότηορφήαυτή ονοάζεται βιολογικήιλύ .
Ravni trdnih delcev (PM10) so bile presežene na 33 teh mest.
Τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) υπερέβησαν τα όρια στο 33 των σταθμών αυτών.
Količine ječmena so presežene v teh dveh državah in celotni Skupnosti.
Κύριο χαρακτηριστικό της κατάστασης του κριθαριού είναι μια υπερβολική παραγωγή τόσο στις δύο βόρειες χώρες όσο και στο σύνολο της Κοινότητας.
Količine ječmena so presežene v teh dveh državah in celotni Skupnosti.
Κύριο χαρακτηριστικό της κατάστασης του κριθαριού είναι μία υπερβολική παραγωγή τόσο στις δύο βόρειες χώρες όσο και στο σύνολο της Κοινότητας.
Nikoli ne boste prijetno presenečeni, ker so vaša pričakovanja, moja pričakovanja, presegla vse meje.
Ποτέ δε θα βιώσετε ευχάριστες εκπλήξεις επειδή οι προσδοκίες σας, οι προσδοκίες μου, έχουν χτυπήσει κόκκινο.
julija 2009 , so večinoma potrdili dosedanja pričakovanja .
Αν και η αßεßαιότητα είναι ακόμη υψηλή , υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η παγκόσμια ύφεση φτάνει στο κατώτατό της σημείο .
Pričakovanja do Evropske investicijske banke so omejena.
Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά το τι μπορούμε να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Mejne vrednosti razpona so tiste, za katere je malo verjetno, da bodo presežene.
Οι καθορισμένες συνθήκες αφορούν τα όρια με περιορισμένη πιθανότητα υπέρβασης.
Izpolnil pričakovanja?
Ήταν καλή
Velika so pričakovanja in velika je tudi odgovornost.
Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και εξίσου μεγάλη είναι και η ευθύνη.
Inflacija raste in inflacijska pričakovanja so se povečala.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται και δημιουργούνται πληθωριστικές προσδοκίες.
Pričakovanja so velika in treba jih je izpolniti.
Υπάρχει μεγάλη προσδοκία και δεν μπορούμε να βιώσουμε την απογοήτευση.
Pričakovanja so v glavnem povezana z verjetnim donosom.
Οι προσδοκίες αυτές αφορούν κυρίως την πιθανή απόδοση.
Nacionalne zgornje meje so bile določene na osnovi pretekle proizvodnjein nekatere nacionalnekvote, predvsemitalijanska, so bilesistematično presežene.
Τα εθνικά ανώτατα όρια καθορίστηκαν βάσει ιστορικών δεδο ένων piαραγωγή , και σχετικά ε ορισ ένε εθνικέ piοσο στώσει ιδίω αυτή τη Ιταλία ση ειώθηκε συστη ατικά υpiέρβαση.
Te metode in instrumenti omogočajo določitev parametrov in ugotovitev, ali so bile vrednosti presežene.
Οι εν λόγω μέθοδοι και συσκευές χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθορίζονται οι παράμετροι και να διαπιστώνεται εάν έχει σημειωθεί υπέρβαση των τιμών.
Zato so za mednarodno konferenco v novembru pričakovanja visoka.
Ως εκ τούτου οι προσδοκίες από τη διεθνή διάσκεψη του Νοεμβρίου είναι μεγάλες.
Naša pričakovanja so skromna, vendar ostajamo odprti in optimistični.
Οι προσδοκίες μας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, είμαστε όμως ανοικτοί και αισιόδοξοι.
Z dosedanjim potekom so bila pričakovanja Skupine Herlitz izpolnjena.
Οι προσδοκίες του ομίλου Herlitz επιβεβαιώνονται από τις έως σήμερα εξελίξεις.
Trenutna inflacijska pričakovanja so že bila vključena v ceno.
Οι τρέχουσες προβλέψεις για τον πληθωρισμό είχαν ήδη συνυπολογισθεί.
Pričakovanja političnih skupin
Προσδοκίε τη Πολιτική Οάδα
Imamo določena pričakovanja.
Έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες.
Jaz pa pričakovanja.
Κι εγω της προσδοκιας.
Upravičena pričakovanja upravičencev
Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των δικαιούχων
Imeli so pričakovanja za vse sestrične in bratrance in vse sorodnike priseljence, ki so živeli v južnem Bronxu, ampak imeli so več, kot le pričakovanja.
Είχαν προσδοκίες για όλα τα ξαδέλφια και την ευρύτερη οικογένεια μεταναστών που έμενε στο Νότιο Μπρονξ, αλλά για εμάς είχαν κάτι παραπάνω από προσδοκίες.
Države Efte zagotovijo kazni za presežene emisije, ki so enake kaznim v državah članicah ES.
Τα κράτη της ΕΖΕΣ προβλέπουν για υπέρβαση εκπομπών την καταβολή προστίμων ισοδύναμων με εκείνα που προβλέπονται στα κράτη μέλη της ΕΚ .
Države Efte zagotovijo kazni za presežene emisije, ki so enake kaznim v državah članicah EU.
Στην περίπτωση υπέρβασης των εκπομπών, τα κράτη της ΕΖΕΣ προβλέπουν καταβολή προστίμων ισοδύναμων με εκείνα που προβλέπονται στα κράτη μέλη της ΕΕ. .
V letih 2004 in 2005 so bile presežene vse mejne vrednosti, vključno s številom zaposlenih.
Για τα έτη 2004 και 2005 υπερέβη όλα τα όρια συμπεριλαμβανομένου εκείνου που αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων.
Kritični dogodki so dogodki, ki so nepričakovano, stresno in presegajo pričakovanja posameznika.
Κρίσιμη περιστατικά είναι γεγονότα που είναι απροσδόκητες, άγχος και ξεπερνούν τις προσδοκίες ενός ατόμου.
Flote EU so več let trpele zaradi začaranega kroga presežene zmogljivosti, prekomernega ribolova in upadanja donosnosti.
Εδώ και πολλά έτη, ο στόλος της ΕΕ πλήττεται από έναν φαύλο κύκλο πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, υπεραλίευσης και μείωσης της αποδοτικότητας.
Flote EU so se več let soočale z začaranim krogom presežene zmogljivosti, prelova in upadanja donosnosti.
Για πολλά χρόνια, ο στόλος της ΕΕ είχε παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, υπεραλίευσης και φθίνουσας κερδοφορίας.
Poleg tega je treba uporabljati zaščitno dihalno opremo, če so presežene mejne vrednosti na delovnem mestu.
Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων στον χώρο εργασίας.
Države članice pripravijo seznam območij in strnjenih naselij, kjer so ciljne vrednosti iz Priloge I presežene.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των ζωνών και των οικισμών όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των τιμών στόχων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Te mejne vrednosti za alfatoksine so bile v določenih živilih iz nekaterih tretjih držav redno presežene.
Σε ορισμένα τρόφιμα από μια σειρά τρίτων χωρών σημειώθηκαν αλλεπάλληλες υπερβάσεις των ορίων αυτών για τις αφλατοξίνες.
Če so zahtevani socialni standardi vključeni vjavni razpis, so pričakovanja javnega organa jasni.
Η καταγραφή των αpiαιτούενων κοινωνικών piροτύpiων στη σύβαση θα καταστήσει σαφεί τι piροσδοκίε τη δηόσια αρχή.
Brez filtrov in pričakovanja.
Χωρίς φίλτρα, και τις προσδοκίες.
Skupaj izpolnimo njihova pričakovanja.
Α ενωθούμε λοιπόν για την εκπλήρωση των προσδοκιών τους.
Kakšna pričakovanja v življenju?
Ποιες προσδοκίες ζωής
Izpolniti moramo njihova pričakovanja.
Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.

 

Povezana iskanja: Pričakovanja - Pričakovanja Kupcev - Najvišja Pričakovanja - Zadovoljiti Pričakovanja - Presega Vsa Pričakovanja -