Prevod "z vero" za francoski jezik:


  Slovar Slovenski-Francosko

Vero - prevod : Z vero - prevod : Z vero - prevod :
Ključne besede : Religion Croyant Confiance Croire

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

To nima nobene povezave z vero.
Cela n'a rien à voir avec la foi.
Življenje z vero v dobro Bogu.
Vivre par la foi en un Dieu bon.
Vero?
Qu'est ce qui vous a arrêté, ou séparé ?
Samo z vero bomo preživeli božjo sodbo.
Ne perdez pas la foi. Elle nous aider à traverser cette épreuve.
Toda z našo vero, bomo vse vzdržali.
Mais avec la foi, nous y arriverons.
Z vero in pozitivno razmišljanje je vse mogoče!
Avec la pensée foi et positive tout est possible!
Obdržite vero, bratje!
Gardez la foi, frères!
Moraš imeti vero!
Il faut que tu croies !
Imaš svojo vero, je povedal Judom, Za svojo vero imaš tradicije starešin .
Vous avez pour religion, , il dit aux juifs, Vous avez pour religion la tradition des anciens. .
Imamo vero v Božjega Sina za odrešitev, vero v njegovo besedo za učenje in vero v njegovega Svetega Duha za vodstvo.
Nous plaçons notre foi en son Fils pour le salut, notre foi en sa Parole pour notre instruction et notre foi en son Esprit Saint pour notre direction.
Z vero, molitvijo in ljubeznijo se povzpnite na hrib rešitve!
Avec la foi, la prière et l amour montez sur la colline du salut.
Pridobljen na Vero celicah
Produite sur cellules Vero
Pridobljen na Vero celicah
Produit sur cellules Vero
Pridobljen na Vero celicah
Produite sur cellules Vero
Imejva nekaj vero, prav?
Faisons lui confiance, OK ?
Otroci moji, imejte vero.
Mes enfants, ayez la foi.
Potrebujemo takšno otroško vero.
Nous avons besoin de ce genre de foi enfantine.
Imava vero v prihodnost.
Et a I'avenir.
Vero imate prof. Barnhardt.
Vous êtes confiant.
Moral bi imeti vero.
J'ai manqué de foi.
Si našel vero, Henrik?
Astu trouvé la foi, Henri ?
Ali poreče kdo Ti imaš vero, in jaz imam dela pokaži mi vero svojo brez del, in jaz ti pokažem vero iz svojih del.
Mais quelqu un dira Toi, tu as la foi et moi, j ai les oeuvres. Montre moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres.
Sodimo namreč, da se z vero opravičuje človek, brez del postave.
Car nous pensons que l homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.
katero si pripisujoč, so nekateri zgrešili vero. Milost bodi z vami!
et les disputes de la fausse science dont font profession quelques uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous!
Narava, ki ohranja vero v takšnih pogojih lahko z njo ljubimca.
Nature, qui maintient la foi à des conditions aussi faciles avec ses amants.
Torej, če so kristjani napačno vero za vas, milost z njimi.
Donc, si les chrétiens ont déformé la foi pour vous, être aimable avec eux.
Mislim, da imamo v zvezi z dobro vero že jasne odgovore.
Je pense que nous avons déjà des réponses claires sur la question de la bonne foi.
4 namnožen v celicah VERO
0,32 milligrammes Al 4 produit sur des cellules VERO
4 namnožen v celicah VERO
4 produit sur cellules VERO
Torej imate vero v njih?
Donc vous avez la foi.
Kako ste hranjenje svojo vero?
Comment nourrissez vous votre foi?
Že, ima pa vero otroka.
Oui, mais il a la fa foi d'un petit enfant.
Poskušal bom imeti vero, draga.
Bien, chérie. Ce soir, je recevrai la confiance dans ma cellule.
Naše duhovno življenje se začne z vero v besedo in se nadaljuje z isto.
Notre vie spirituelle commence par la foi dans la Parole et il continue avec le même.
Lahko uporabite celuloze sam ali z aloe vero, medu, rose vode itd
Peut utiliser la pulpe seule ou avec l aloe vera, le miel, l eau de rose , etc.
Vero hočemo odriniti v zasebno sfero.
Nous voulons confiner la religion à la vie privée.
Imej vero v Vsemogočnega, sin moj.
Ayez foi en votre Créateur, mon fils.
Ona ima svojo histerijo, jaz vero.
Elle a son hystérie et moi mon catholicisme.
Spet je začela s svojo vero!
Ca y est,elle se prend encore pour une bonne soeur!
Prav pri prestopnikih v drugo vero se srečujemo z največjimi težavami v zvezi z islamskim terorizmom ljudje, ki odrastejo v naši družbi, postanejo odrasle osebe in potem prestopijo v islamsko vero.
En ce qui concerne le terrorisme islamique, ce sont les convertis les citoyens qui ont grandi au sein de notre société et qui se convertissent à la foi islamique à l'âge adulte qui posent le plus de problèmes.
Imajo težave z njihovo vero, poklicom, pomenom življenja in tako ne morem več.
Leurs problèmes concernent leur foi, leur vocation, le sens de leur vie, et je n'en peux plus.
Reko pa apostoli Gospodu Pomnoži nam vero!
Les apôtres dirent au Seigneur Augmente nous la foi.
ROMEO Ko pobožno vero v moje oči
ROMEO Quand la religion dévots de mon oeil
Do neke mere bi morali imeti vero.
Cela exigerait que nous ayons un certain degré de foi.
Teresa Yates Ni potrebno, da sprejmeš vero.
Teresa Yates Vous ne devez pas accepter la religion ...