Prevod "lahko dela" za francoski jezik:


  Slovar Slovenski-Francosko

Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Dela - prevod : Dela - prevod : Lahko - prevod : Dela - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Lahko se lotiš dela.
C'est bon.
Kako lahko tukaj dela?
Comment peutil travailler ici ?
Prava senca lahko dela čudeže.
La bonne teinte peut faire des merveilles.
Lahko ti povem, kaj dela.
Je peux te dire ce qu'il fait.
Omejitve dostopa do trga dela lahko le upočasnijo prilagajanje trga dela.
En définitive, les restrictions ne font que retarder les ajustements du marché du travail.
Te lahko razdelimo na dva dela
Ceux ci peuvent être divisés en deux
Misli, da lahko dela po svoje.
Elle croit tout contrôler.
Samo glede dela mi lahko ukazuješ.
J'accepterai vos ordres pour le travail mais pas pour ce qui est de penser.
Veliko stvari se tukaj lahko dela.
On a de quoi faire ici.
Nocoj dela. Dekle. Tam lahko kuha.
Il est ouvert le jeudi, espèce d'oie.
Ta prizor lahko razdelimo na dva dela.
Il y là a deux choses intéressantes.
Prekinitve lahko posledično zakasnijo proces nastopa dela.
Ces discontinuités peuvent donc retarder la reprise du travail.
Ali lahko upokojenec dela in prejemajo pokojnino?
Un retraité peut travailler et recevoir une pension?
Stroj lahko dela prepoèasi iz naslednjih razlogov
Ceci peut se produire pour les raisons suivantes
Vendar pa lahko trg dela za okolje.
Mais le marché peut être utilisé en faveur de l environnement.
Spremljate lahko veliko dela, ki ga opravlja.
On peut voir une bonne partie du travail qu'elle fait.
Evropska investicijska banka dela vse, kar lahko.
La Banque européenne d'investissement fait tout ce qui est en son pouvoir.
Ima dovoljenje, da dela z lahko metalurgijo.
Cela l'autorise à posséder des petites fonderies.
Vidim, kaj lahko naredim. Dovolj dela imam.
J'en ai assez de la basse besogne.
(14) Osirotela dela imajo lahko več avtorjev ali vključujejo druga dela ali zaščitene vsebine.
(14) Les œuvres orphelines peuvent avoir plusieurs auteurs ou inclure d'autres œuvres ou objets protégés.
Naš imunski sistem lahko razdelimo na dva dela.
Notre système immunitaire peuvent être classé en deux parties.
Lahko potrdim, da Komisija že dela na tem.
Je puis vous assurer que la Commission travaille déjà à cette fin.
Mi lahko, prosim, poveste, kje dela Marcy Jacobs?
Ils ne s'en sortiraient pas sans toi, tu le sais, et tout le monde le sait. Sauf Doolittle.
Zdaj nimamo toliko dela, zato lahko vzamem dopust.
Mais il y a moins de travail je peux donc prendre un jour.
Gospod lahko dela čudeže povsod. Najpogosteje so nepričakovani.
Les miracles, le Seigneur peut les accomplir n'importe où, chez les plus humbles.
Lahko bi imel katerokoli dekle, da dela zanj.
N'importe quelle fille travaillerait pour lui.
Telefon ne dela! Poslušaš lahko samo posneto sporočilo.
Il est complètement mort.
Njegovo srce odlično dela, zato lahko zamudi pregled.
Le fait qu'il ait raté son rendezvous prouve que ce n'est rien.
Lahko sumljivi monarh izniči plod dela 16 let?
16 ans de labeur serontils volés par ce soidisant roi ?
Objektivno lahko rečemo, da smo opravili veliko dela, in med rezultati našega dela lahko jasno vidimo zavezo varovanja človekovih pravic in učinke tega.
Nous pouvons dire objectivement que nous avons abattu une énorme quantité de travail et que, parmi les résultats de ce travail, nous pouvons distinguer un engagement en faveur de la protection des droits de l'homme et les effets de cet engagement.
Lahko se tudi dela v eni od izvajanja datumov.
Il peut être également pris part à l'une des dates d'exercice.
je lahko kdorkoli dela za posodobitev ta del kode ?
est une personne pourrait travailler à mettre à jour cette partie du code ?
Podrobnejši opis njegovega dela lahko najdete v nadaljevanju knjižice.
Il est l organe politique suprême de l Union européenne c est pourquoi ses réunions sont aussi connues sous le nom de sommets.
Obravnavana dela bi lahko enako dobro opravljali naši delavci.
Les professions concernées peuvent très bien être assurées par nos propres travailleurs.
Mreža Solvit dela dobro, vendar bi lahko še bolje.
SOLVIT fonctionne bien il pourrait fonctionner mieux.
Zavarovana oseba lahko še nadalje redno opravlja naslednja dela
L assuré demeure capable d exercer de façon régulière les types d activité suivants
Lahko bi enostavno denar in lahko dela na domu s svojo spletno kamero.
Vous pouvez gagner de l'argent facile et vous pouvez travailler à la maison avec votre webcam.
Vendar jih je veliko še vedno zmožno opravljati različna dela in lahko ostanejo aktivni na trgu dela.
Bon nombres d'entre elles sont cependant encore capables d'accomplir divers types de travaux et peuvent demeurer actives sur le marché du travail.
(2) Evropski svet lahko sprejme evropski sklep o spremembi vseh ali dela določb III. naslova III. dela Ustave.
Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III.
(16) Primerno je zagotoviti, da lahko avtorji ukinejo status osirotela dela, če se pojavijo in zahtevajo svoja dela.
(16) Il convient de reconnaître aux auteurs qui revendiquent une œuvre le droit de mettre fin à son statut d'œuvre orpheline.
Razen tega imajo lahko minimalne plače negativni učinek na povpraševanje dela in nezadostno odražajo lokalne pogoje trga dela.
De plus, les salaires minimums peuvent avoir un impact négatif sur la demande de travail et ne semblent pas en adéquation suffisante avec les situations locales sur le marché du travail.
Hkrati pa lahko omejitve v zvezi z dostopom do trga dela na splošno povečajo delež dela na črno.
En même temps, de manière plus générale, les restrictions à l'accès au marché du travail peuvent exacerber le recours au travail non déclaré.
Alendronat Alendronat lahko povzroči lokalno draženje sluznice zgornjega dela prebavil.
Alendronate L alendronate peut provoquer localement des irritations de la muqueuse œ so gastro intestinale haute.
Alendronat HEXAL lahko povzroči lokalno draženje sluznice zgornjega dela prebavil.
L alendronate peut provoquer localement des effets irritants sur la muqueuse gastro intestinale supérieure.
To lahko povzroči predolgo izpostavljenost prosojnega sprednjega dela očesa (roženice).
Ceci peut conduire à une exposition prolongée de la partie transparente à l avant de l œ il (la cornée).

 

Povezana iskanja: Lahko - Smo Lahko - Jih Lahko - Lahko Uporabimo - Se Lahko Doseže - Bi Lahko ...? - Se Lahko Izognemo - Lahko Na Voljo - Se Lahko Izvede - Si Lahko -