Prevod "verodostojna izvoda" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Verodostojna - prevod : Verodostojna - prevod : Verodostojna izvoda - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ko je zapisnik odobren, sekretariat podpiše dva enako verodostojna izvoda, pogodbenici pa ju arhivirata.
Kui protokoll on heaks kiidetud, kirjutab sekretariaat protokolli kahele võrdselt autentsele eksemplarile alla ning need antakse hoiule lepinguosaliste kätte.
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem jeziku , pri čemer sta oba izvoda enako verodostojna .
Käesolev leping koostatakse kahes inglisekeelses eksemplaris ja mõlemad eksemplarid on võrdselt autentsed .
Po potrditvi predsedujoči in ustrezni predstavnik druge pogodbenice podpišeta dva verodostojna izvoda zapisnika, po en izvod izvirnika pa shrani vsaka od pogodbenic.
Kinnitamise korral allkirjastavad eesistuja ning teise lepinguosalise vastav esindaja kaks protokolli autentset eksemplari ja kummalegi lepinguosalisele antakse hoiule üks algeksemplar.
Oba izvoda, prosim.
Mõlemale koopiale palun. Kirjutan kaks korda, ah?
Vrnitev izvoda št. 5 enotne upravne listine ali izvoda spremne tranzitne listine
üldtagatise sertifikaat III liite C5 lisas sätestatud vormil
Vrnitev izvoda št. 5
Eksemplari 5 tagastamine
Povprečna cena prodanega izvoda
Ühe eksemplari keskmine hind
polje 104 kontrolnega izvoda T5
kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104
polje 106 kontrolnega izvoda T5
kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106
izvoda št. 4 ali spremne tranzitne listine
eksemplari 4 või transiidi saatedokumendi .
Izvoda št. 2 in 4 ostaneta izvozniku.
Eksemplarid nr 2 ja nr 4 jäävad eksportijale.
Za naročilo brezplačnega izvoda pišite na regioinfo ec.europa.eu.
Tasuta koopiaid saab tellida aadressil regio info cec.europa.eu.
Še dva izvoda teh prekletih načrtov, g. Fredersen,
Nendest neetud plaanidest tehti veel kaks koopiat, härra Fredersen...
Verodostojna besedila
Autentsed keeled
Verodostojna besedila
Autentsed tekstid
Verodostojna besedila
Autentne tekst
Verodostojna besedila
Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.
Verodostojna besedila
Käesolevas lepingus mõistetakse kaupade all tooteid GATT 1994 tähenduses, kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti.
Verodostojna besedila
PIIRANGUD, MIDA KASAHSTANI VABARIIK KOHALDAB VASTAVALT ARTIKLI 48 LÕIKELE 2
Verodostojna besedila
füüsilised ja juriidilised isikud, kes on teadaolevalt toime pannud artikli 14 alusel kindlaksmääratud kuriteo või on olnud selles kaasosaline, ning
Verodostojna besedila
Käesolev leping koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.
Verodostojna besedila
Artikkel 82
Verodostojna besedila
OLLES OTSUSTANUD kindlustada, süvendada ja mitmekesistada vastastikust kasu silmas pidades koostööd vastastikust huvi pakkuvates valdkondades kahepoolsel, piirkondlikul ja üleilmsel tasandil,
Verodostojna besedila
ÜHISDEKLARATSIOON TURUMAJANDUSLIKU STAATUSE KOHTA
Verodostojna besedila
Suurema kindluse huvides tuleb märkida, et asjaolu, et isik saab valitsuselt tasu, ei muuda asjaomast isikut iseenesest sobimatuks.
Verodostojna besedila
Nad tunnistavad, et eduka rahuprotsessi eelduseks on Afganistani rahva ja institutsioonide omavastutus koos rahvusvahelise üldsuse tugeva toetusega.
Verodostojna besedila
Kui käesoleva lepingu tekstides esineb erinevusi, teatavad lepinguosalised sellest ühisele tollikoostöö komiteele.
Verodostojna besedila
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
Verodostojna besedila
Artikkel 3
Izvoda tako podpisanega zapisnika o poravnavi se izročita strankama.
Selliselt allkirjastatud protokolli koopiad edastatakse osapooltele.
Podpis poveljnika velja samo za potrditev prejema izvoda poročila.
Tõendavad dokumendid (kõikide näitajate kohta)
Ko nosilec v kraju stalnega prebivališča prejme oba izvoda,
Pärast kahe eksemplari
Verodostojna besedila, depozitar
Autentsed tekstid, hoiulevõtja
Specifikacije, ki se vpišejo v polje 104 kontrolnega izvoda T5
Kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104 kantavad täpsustused
Verodostojna besedila in prevodi
Autentsed tekstid ja tõlked
To mora biti verodostojna.
See peab olema autentne.
OVERJENA VERODOSTOJNA KOPIJA št.
KINNITATUD ÄRAKIRI nr
Jeziki in verodostojna besedila
Ühinemine
Jeziki in verodostojna besedila
Käesoleva lepinguga ühinemist võib taotleda iga kolmas riik või organisatsioon, kellel on pädevus käesoleva lepinguga reguleeritud küsimustes.
Večina ljudi ima dva izvoda alela M (MM) v vsaki celici.
Enamik inimesi on kaks koopiat M alleel (MM) Iga raku.
v členu 12(1) se besede izvoda št. 4 nadomestijo z
Artikli 12 lõikes 1 asendatakse sõnad eksemplari 4 järgmisega
Člen 31 Verodostojna besedila, depozitar
Artikkel 31 Autentsed tekstid, hoiulevõtja
(Samo nemška različica je verodostojna)
(ainult saksakeelne tekst on autentne)
Komisija še naprej vsako leto pripravi dva izvoda indikatorjev za državne pomoči.
Komisjon jätkab riigiabi tulemustabeli koostamist kaks korda aastas.
Navedbe v poljih 104 in 106 kontrolnega izvoda T5 iz člena 45(1)
Artikli 45 lõikes 1 osutatud kontrolleksemplari T5 lahtritesse 104 ja 106 tehtavad kanded