Prevod "izvodih" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

V treh izvodih.
...otsustajad.
Izdan v toliko izvodih , kolikor je strank , dne ...
Sõlmitud poolte arvule vastavas arvus eksemplarides ...
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišeta sopredsednika.
Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla kaaseesistujad.
Ta sklep, pripravljen v dveh izvodih, podpišeta sopredsednika.
Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla kaaseesistujad.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišeta sopredsednika.
Tokyo, 17. juuli 2018
Potrdilo o dobavi se izstavi v štirih izvodih.
Tarnesertifikaat koostatakse neljas eksemplaris.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo sopredsedniki.
Käesolevale otsusele, mis on koostatud kahes eksemplaris, kirjutavad alla kaaseesistujad.
Dovoljenje FLEGT se sestavi v sedmih izvodih, ki so
FLEGT litsentsid koostatakse kirjutusmasinal või arvutis.
biti dostavljen v najmanj dveh izvodih (pošiljatelj in prejemnik)
esitatakse see dokument vähemalt kahes eksemplaris (saatjale ja saajale)
Pogodba, sestavljena v dveh izvodih, vsebuje vsaj naslednje podatke
Kahes eksemplaris koostatud leping peab sisaldama vähemalt järgmist
decembra 2001 , in sicer v dveh izvodih v angleškem jeziku .
Vastutus Kahju põhjustamisel lepinguosalisele või üksikisikule teise lepinguosalise poolt käesoleva lepingu järgse loata või ebaõige infotöötlemise tulemusel vastutab see lepinguosaline sellise kahju eest .
VBruslju, 19. decembra 2002, v angleškem jeziku v štirih izvodih.
Sõlmitud Brüsselis 19. detsembril 2002 ingliskeelsena neljas eksemplaris.
Vpiše se oznaka, ki je navedena na izvodih te deklaracije.
Sel juhul märkida selle deklaratsiooni eksemplaridel esitatud kood.
V Tirani, tretjega marca dva tisoč šestnajst, v dveh izvodih
Lõpetamine jõustub kuus kuud pärast seda, kui teine lepinguosaline on teate kätte saanud, kuid see ei mõjuta käesoleva lepingu kohaselt juba võetud kohustusi.
Pred začetkom vsakega potovanja prevoznik izpolni potniško spremnico v dveh izvodih.
Vedaja täidab enne sõidu alustamist reisijate teekonnalehe kahes eksemplaris.
V Bruslju, 13. aprila 2016, v angleškem jeziku v dveh izvodih.
Sõlmitud 13. aprillil 2016 Brüsselis inglise keeles kahes eksemplaris.
V Bruslju, 13. aprila 2016, v angleškem jeziku v dveh izvodih.
Sõlmitud 13. aprillil 2016 Brüsselis, inglise keeles kahes eksemplaris.
Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z vstavljenim karbon papirjem
Muu puuvillane riie
Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z vstavljenim karbon papirjem
pindtihedusega kuni 200 g m2
Potrjeni zapisnik se sestavi v dveh izvodih, nato ga podpišeta oba sekretarja.
Kinnitatud protokoll koostatakse kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla sekretärid.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo sopredsedniki ali drugi pooblaščenci pogodbenic.
Käesolevale kahes eksemplaris koostatud otsusele kirjutavad alla kaasesimehed või teised kokkuleppeosaliste nimel tegutsema volitatud isikud.
SESTAVLJENO v Bruslju, dne šestega decembra 2016, v dveh izvodih v angleščini.
KOOSTATUD Brüsselis inglise keeles kahes eksemplaris kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu kuuendal päeval.
V Bruslju, 31. marca 2017, v dveh verodostojnih izvodih v angleškem jeziku.
Koostatud Brüsselis 2017. aasta märtsikuu 31. päeval kahes autentses eksemplaris, mõlemad inglise keeles.
Uvozno dovoljenje se izda v štirih izvodih, oštevilčenih od 1 do 4.
Impordiluba koostatakse neljas eksemplaris, mis kannavad numbreid 1 4.
V Bruslju, dne 30. junija 2006 v angleškem jeziku v štirih izvodih.
Koostatud 30. juuni 2006 Brüsselis inglise keeles neljas eksemplaris
Kontrolni dokument sestavlja knjiga, ki vsebuje 25 ločljivih potniških spremnic v dveh izvodih.
Kontrolldokument on märkmik, mis sisaldab 25 rebitavat reisijate teekonnalehte kahes eksemplaris.
Sestavljeno v Bruslju, dne 22. aprila 2005, v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Sõlmitud Brüsselis 22. aprillil 2005 kahes ingliskeelses eksemplaris.
V Bruslju, trinajstega decembra dva tisoč sedemnajst, v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit nõustuvad käesoleva lepingu sätetega, millele osutavad nende täievoliliste esindajate allkirjad.
Vlogi morajo biti priloženi spodaj navedeni dokumenti v treh izvodih in naslednji podatki
Sellele tuleb lisada allpool nimetatud dokumendid kolmes eksemplaris ning järgmised üksikasjalikud andmed
Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v vseh uradnih jezikih pogodbenic, razen v malteščini.
Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris kõigis lepinguosaliste ametlikes keeltes, välja arvatud malta keeles.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo sopredsedniki ali drugi pooblaščenci pogodbenic Kmetijskega sporazuma.
Käesolevale otsusele, mis on koostatud kahes eksemplaris, kirjutavad alla kaaseesistujad või muud põllumajanduskokkuleppe osaliste nimel tegutsema volitatud isikud.
Ta sporazum, pripravljen v dveh izvodih v francoskem jeziku, se sklene za nedoločen čas.
ELT L 347, 20.12.2013, lk 1.
Komercialni dokument mora biti predložen v vsaj treh izvodih (en izvirnik in dve kopiji).
Äridokument peab olema koostatud vähemalt kolmes eksemplaris (üks originaal ja kaks koopiat).
Trgovinske listine se izdela najmanj v treh izvodih (enem izvirnem izvodu in dveh kopijah).
Kaubadokument koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris (originaal ja kaks koopiat).
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Odbora, pooblaščeni za delovanje v imenu pogodbenic.
Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla komitee esindajad, kes on volitatud tegutsema lepinguosaliste nimel.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišeta sopredsednika ali druge pooblaščene osebe v imenu pogodbenic.
Ühine eesistuja või muud poolte nimel volitatud isikud kirjutavad alla käesolevale otsusele, mis on koostatud kahes eksemplaris.
V Niameyju, dne tridesetega julija leta dva tisoč trinajst, v dveh izvodih v francoskem jeziku.
Sõlmitud Niameys kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval kahes originaaleksemplaris prantsuse keeles.
V Bruslju, dne četrtega julija leta dva tisoč štirinajst, v angleškem jeziku v dveh izvodih.
Euroopa Liidu nimel
V Bruslju, dne dvaindvajsetega aprila leta dva tisoč petnajst v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Sõlmitud Brüsselis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kahekümne teisel aprillil. kahes ingliskeelses eksemplaris.
V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Koostatud Brüsselis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kahekümne kolmandal juunil kahes eksemplaris, kumbki inglise keeles.
Znesek, ki ga je treba plačati, se plača na zahtevo dobavitelja, predloženo v dveh izvodih.
Makstav summa tasutakse tarnija kahes eksemplaris esitatud taotluse alusel.
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem jeziku, vsako od besedil je enako verodostojno.
Käesolev kokkulepe koostatakse inglise keeles kahes eksemplaris, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.
Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo predstavniki Odbora, pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum.
Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla komitee esindajad, kes on volitatud tegutsema lepingu muutmiseks poolte nimel.
Sestavljeno v Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč štirinajst, v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Sõlmitud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis inglise keeles kahes eksemplaris.
Prosimo, da obrazec izpolnite s tiskanimi črkami (v treh izvodih) in pišete le na označena polja.
Palun täitke käesolev vorm trükitähtedes (kolmes eksemplaris), kirjutades üksnes punktiirjoonele.

 

Povezana iskanja: V Dveh Izvodih -