Prevod "dolgov do" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Dolgov - prevod : Dolgov do - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Potrebujemo seznam dejanskih nacionalnih dolgov in bančnih dolgov.
Vajame ülevaadet tegelikest riigivõlgadest ja pangavõlgadest.
Izterjava starih dolgov
Vanade võlgnevuste tagasinõudmine
Misliš izterjavo dolgov?
Sa mõtled kogumist?
Plačilo dolgov, Jack!
Saad oma palga, Jack.
Dohodki iz dolgov
Tulu võlgadelt
Prevzem starih dolgov
Vanade võlgade ülevõtmine
Jaz nimam nobenih dolgov.
Mul pole võlgu.
Nimam več dolgov, pokrovitelj.
See on minu jaoks liiga keeruline, boss.
Nikoli ne vrača dolgov.
Ta ei maksa kunagi oma võlgu.
Vzpostavlja ravnotežje med pravicami upnikov do izterjave dolgov in zagotavljanjem ustrezne zaščite tožene stranke.
See mõjutab tasakaalu võlausaldajate võlgade tagasisaamise õiguste ning võlgnike asjakohase kaitse sätete vahel.
HCz je odložil plačilo svojih dolgov do ZUS in FGSP, ki pa so do sedaj že bili plačani.
HCz lükkas oma võlgade tasumise ZUSile ja FGSPle edasi, kuid praeguseks on need tagasi makstud.
Kako dolgov se to traja?
Kui kaua kõik see aega võtab?
To je poplačalo precej dolgov.
See tasub mitmedki võlad.
Bilo je nekaj dolgov. Pripravljeni?
Olid ainult üksikud halvad võlgnikud.
Storitve kreditiranja in izterjave dolgov
Õigusabiteenused (notarid)
Dohodki iz dolgov (oznaka 334)
Tulu võlgadelt (kood 334)
Gospa predsednica, sodobno svetovno gospodarstvo temelji na velikanski piramidi dolgov dolgov držav, bank, korporacij in podjetij.
Austatud juhataja! Tänapäeval on maailmamajanduse aluseks hiiglaslik võlgade püramiid see kehtib nii riikide, pankade kui ka ettevõtete kohta.
Izvršba, Telefonska izterjava dolgov in stečaja.
Jõustamine, Telefon võlgade sissenõudmine ja pankrotiõigus.
ukrepi za lažjo čezmejno izterjavo dolgov
meetmed võlgade piiriülese sissenõudmise lihtsustamiseks
Direktorat za upravljanje in prestrukturiranje dolgov
Tehingute juhtimise ja ümberstruktureerimise osakond
Vzpostavitev preglednega in učinkovitega upravljanja dolgov.
Kehtestada läbipaistev ja efektiivne võlahaldusvõime.
ustanova za izterjavo dolgov ( Inkassobüro Inkassoinstitut ),
inkassoteenus ( Inkassobüro Inkassoinstitut ),
Zagotoviti pregledno in učinkovito upravljanje dolgov.
Luua läbipaistev ja tõhus võlahaldus.
del dolgov krajših od enega leta
Võlgnevused, mille tähtaeg on vähem kui aasta pärast
Sedanje razlike med načeli za izterjavo dolgov v posameznih državah članicah Evropske unije resno ovirajo izterjavo čezmejnih dolgov.
Praegused erinevused Euroopa Liidu liikmesriikide võlgade sissenõudmise põhimõtetes takistavad oluliselt piiriüleste võlgade sissenõudmist.
Poročilo podpira odpis dolgov najmanj razvitih držav.
Ma toetan kõige vähem arenenud riikide võla kustutamist.
Lahko pa gre tudi za poravnavo dolgov.
Muidugi võib see olla keegi, kes tasub vanasid võlgasid.
finančna sredstva , izdana kot del listinjenja posojil , hipotek , dolgov s kreditnih kartic , terjatev do kupcev in drugih sredstev .
laenude , hüpoteekide , krediitkaardivõlgade , laekumata arvete ja muude varade väärtpaberistamisel emiteeritavad finantsvarad .
Torej bi lahko odbitek teh dolgov v državi članici, v kateri je nepremičnina, dejansko pripeljal do dvojnega obdavčevanja.
Seega võib mainitud võlgade mahaarvamine kinnisasja asukohaliikmesriigis viia topelt mahaarvamiseni.
Nazadovanje gospodarske proizvodnje v mnogih državah EU je vodilo do dramatičnega dviga brezposelnosti in povečanja dolgov evropskih držav.
Majandustoodangu langus eri ELi riikides on tinginud töötuse järsu tõusu ning Euroopa riikide võlgade kasvu.
Ta ureditev podpira prepoved špekulativnega trgovanja s temi instrumenti, saj lahko privede do izkrivljanja na trgih državnih dolgov.
Määruses toetatakse selle instrumendiga spekuleerimise keelustamist, sest see võib moonutada riigivõlaturge.
Izključitev iz člena 17(5) za dejavnosti sodne izterjave dolgov zajema dejavnosti, ki vključujejo izterjavo dolgov z uporabo sodnih postopkov.
Artikkel 17 sisaldab artikli 16 erandite loetelu.
Poleg tega načrti predvidevajo zmanjšanje dolgov obeh podjetij s pomočjo delnega ali popolnega odpisa nezavarovanih dolgov ter s prispevki zaposlenih.
Lisaks on kavade eesmärgiks vähendada mõlema ettevõtja olemasolevaid võlgu tagatiseta võlgadest osalise või täieliku loobumise ning tööjõu panuse kaudu.
poenostavitev čezmejne izterjave dolgov in alternativnega reševanja sporov.
lihtsustada võlgade piiriülest sissenõudmist ja vaidluste alternatiivset lahendamist.
Danes podjetja uspešno izterjajo le 37 čezmejnih dolgov
Praegu nõuavad ettevõtjad sisse ainult 37 piiriülestest võlgadest.
Prestrukturiranje, refinanciranje in preoblikovanje dolgov Volkmar BRUHN LÉON
Tehingute ümberstruktureerimine, täiendav finantseerimine ja uute tehingupakettide koostamine h
Če ne bo vrnil dolgov, ga bodo likvidirali.
Ta kasutab organisatsiooni rahasid mängimiseks.
delen odpis dolgov podjetju z odstopom od terjatev,
ettevõtte osaline võlast vabastamine nõudest loobumise teel,
obravnavanje predfinanciranja in kratkoročnih dolgov ob koncu leta in v postopku ločitve proračunskih let (glej odstavke 1.11 do 1.13),
eelfinantseerimise ja lühiajaliste võlgnevuste käsitlemine aasta jooksul ning tulude ja kulude periodiseerimise käigus (vt punktid 1.11 1.13)
Grška vlada je leta 1999 odobrila odpis dolgov družbe do javnega sektorja, ki so nastali v letih 1989 1999.
1999. aastal kiitis Kreeka valitsus heaks ettevõtte vabastamise majandusaastate 1988 1998 maksude, lisamaksude ja rahatrahvidega kogunenud võlgadest riigikassa ees.
Družba je trdila, da do obrata slabih dolgov pride vsako leto, zato naj se to ne izključi iz izračuna.
Äriühing väitis, et halbu laene tühistatakse igal aastal ja seetõttu ei tohiks neid kõrvale jätta.
V Nemčiji bodo znižanja dolgov nastopila v letu 2011, velika znižanja dolgov so potrebna v Grčiji in v vseh prezadolženih državnih proračunih.
Saksamaal alustatakse võla vähendamisega 2011. aastal, suuri kärpeid on vaja teha Kreekas ja igas riigieelarves, mis on sügavas miinuses.
Namesto da porabljajo čas za izterjavo dolgov, lahko zdaj svoja sredstva namenijo učinkovitemu uveljavljanju pravic do plačila, obresti in nadomestila.
Selle asemel et võlgade sissenõudmise peale aega raisata, saavad nad suunata oma vahendid nüüd sellele, et jõustada oma õigust saada võlad tasutud ning saada intressi ja kompensatsiooni.
Tretjič, tako ali drugače je potreben sistem skupnega upravljanja dolgov vsaj za delež javnega dolga morda do višine 60 BDP.
Kolmandaks on ühel või teisel viisil vaja ühtset võlgade ohjamise süsteemi vähemalt osale riigivõlast, võib olla kuni 60 ni SKTst.
Drugo vprašanje je, kaj se bo zgodilo glede dolgov.
Teine küsimus on, mis saab võlaga.

 

Povezana iskanja: Izterjava Dolgov - Brez Dolgov - Izterjavo Dolgov Agencija -