Prevod "diskrecijska proračun" na bolgarski jezik:


  Slovar Slovenski-Bolgarski

Proračun - prevod : Diskrecijska - prevod : Diskrecijska proračun - prevod : Proračun - prevod : Proračun - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Diskrecijska Access Control (DAC)
Контрол Discretionary Access (DAC)
Ta diskrecijska pravica državam članicam omogoča, da upoštevajo nacionalne in regionalne posebnosti.
Тази свобода на преценка позволява на държавитечленки да вземат предвид националните и регионалните особености.
PRORAČUN
Бюджетът
Proračun
Бюджет
Proračun
Само проектобюджетите, които са предложени от Комитета по административни и финансови въпроси, се представят на Съвета на членовете за приемане
Proračun
предоставя становища и препоръки по въпроси, свързани с прилагането на настоящото споразумение
Proračun
Директорът на постоянния секретариат или определен негов заместник подпомага заседанията на Съвета на министрите, на Регионалния управителен комитет, на техническите комитети и на социалния форум.
Njen proračun je proračun, ki podpira naložbe.
Неговият бюджет е бюджет, подкрепящ инвестициите.
administrativni proračun,
административен бюджет,
Tu proračun.
Тук е Бюджетен контрол.
presegel proračun.
Сметката на Ти Ейч Екс е 6 процента над бюджета.
izvršuje proračun
назначава и ръководи персонала на Фондацията, като гарантира, че персоналът изпълнява целите на Фондацията
izvršuje proračun
подготвя многогодишната работна програма, годишната работна програма и бюджета на Фондацията, като се консултира с председателя
Proračun 35
Бюджет 35
Proračun Organa
Бюджет на Органа
Proračun 2011
Бюджет за 2011 г.
Proračun 2011
Бюджет 2011
Predvideni proračun
Очакван бюджет
Proračun projekta
Бюджет на проект
Splošni proračun
Общ бюджет
Letni proračun
Годишен бюджет
Taka diskrecijska pravica pa ni neomejena, saj je njen okvir določen s členom 5 Uredbe t.
Такава свобода за преценка обаче не е неограничена, при положение че е очертана от член 5 от Регламент 615 98 (вж.
Pomoči, ki jih dodelijo države Preizkus, ki ga opravi Komisija Diskrecijska pravica Komisije Možnost sprejetja smernic
Помощи, предоставяни от държавите Разглеждане от Комисията Право на преценка на Комисията Възможност за приемане на насоки
Proračun EU mora vključevati tudi proračun za te mikrokredite.
Бюджетът на ЕС трябва да включи микрокредитирането.
Proračun za 2010 je zadnji proračun s to strukturo.
Бюджетът за 2010 г. е последният с тази структура.
proračun za promocijo.
промоционален бюджет.
Proračun je ogrožen.
Бюджетът е поставен под заплаха.
Proračun moramo povečati.
Трябва да увеличим бюджета.
letni proračun Središča
годишния бюджет на Центъра
Proračun se financira
Подробните правила за прилагането на настоящите разпоредби се изготвят и приемат от Съвета на членовете в процедурния му правилник.
Proračun se financira
Бюджет
Postopek in proračun
Процедура и бюджет
odobri proračun Organizacije
одобрява бюджета на организацията
Člen 72 Proračun
Член 72 Бюджет
Proračun za usposabljanje
Бюджет за обученията
Proračun 2011 1
Бюджет за 2011 г. 1
Proračun 2010 2
Бюджет за 2010 г. 2
Proračun 2011 4
Бюджет за 2011 г. 4
Proračun 2010 5
Бюджет за 2010 г. 5
Proračun 2010 2
Бюджет за 2010 г 2 .
Proračun 2010 5
Бюджет за 2010 г 5 .
Odbor za proračun
Комисия по бюджети
proračun decentraliziranih organov
бюджета на децентрализираните органи
Člen 19 Proračun
Член 19 Бюджет
Proračun, ki ga zdaj sprejemamo, je proračun za krizne čase.
Бюджетът, който приемаме сега, е бюджет за време на криза.

 

Povezana iskanja: Proračun - Oglaševalski Proračun - Proračun Za Trženje - Letni Proračun - Državni Proračun -