Prevod "pred nakupom" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Pred - prevod :
Ago

Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod : Pred - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Izdatki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin.
Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting out of buildings
nakupom
Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the provisions of this Protocol shall take precedence over the provisions of any bilateral Agreement on mutual assistance which has been or may be concluded between individual Member States of the European Union and the Republic of Kazakhstan insofar as the provisions of the latter are incompatible with those of this Protocol.
najemnina, če ima prednost pred nakupom, in vzdrževalni stroški najetega blaga.
hire as an alternative to purchase, and the operating costs of the goods hired.
Pogodba z družbo BE je bila sklenjena pred nakupom elektrarne v Eggboroughu.
The contract was entered into by BE prior to its acquisition of Eggborough.
Določitev pogojev, ki jih mora izpolnjevati delovna oprema pred nakupom, in priprava protokolov vzdrževanja
D STABLISHING CONDITIONS TO BE MET BY WORK EQUIPMENT BEFORE PURCHASE AND DRAWING UP MAINTENANCE OPERATION PROTOCOLS
(3) pravica do obveščenosti pred nakupom in v različnih fazah potovanja, predvsem v primeru prekinitve
(3) Right to information before purchase and at the various stages of travel, notably in case of disruption
3) pravica do obveščenosti pred nakupom in v različnih fazah potovanja, predvsem v primeru prekinitve
3) right to information before purchase and at the various stages of travel, notably in case of disruption
Ta člen je namenjen za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb.
This article is intended to cover the cost of the financial and technical consultancy fees prior to the acquisition and construction of buildings.
Pri zakupu brez rezervirane lastnine z nakupom v štirih letih in vsekakor pred potekom roka za izvedbo naložb.
In the case of leasing without reservation of title, with purchase within four years and in any event before the expiry of the deadline for making the investments.
prilivi, povezani z začasnim nakupom (reverse repo) ( )
inflows related to reverse repos ( )
Pred vsakim nakupom opreme, ki za Agencijo pomeni precejšnje stroške, se opravi temeljita analiza potreb ter analiza stroškov in koristi.
Any acquisition of equipment entailing significant costs to the Agency shall be preceded by a thorough needs and cost benefit analysis.
(i) nakupom ali prodajo nepremičnin ali poslovnih subjektov
(i) buying and selling of real property or business entities
Izdatki, povezani z nakupom zemljišča, niso upravičen strošek.
Expenditure related to the purchase of land shall not be an eligible cost.
Vključno z nakupom nepremičnin, povezanih z neposrednimi naložbami.
distinguish entrepreneurs and service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other entrepreneurs and service suppliers, in recognition of the difference in the nature of the tax base between them or
vključuje promet v zvezi z nakupom podjetja Wegtransport
includes the turnover from the acquisition of Wegtransport.
vkljucuje promet v zvezi z nakupom podjetja Wegtransport
includes the turnover from the acquisition of Wegtransport
Bistvene informacije glede delovanja proizvoda in omejitev v zvezi z njim je treba predstaviti tako, da morebitnega uporabnika opozorijo že pred nakupom.
Essential information regarding the performance and limitations of the product must be presented in a way to inform the potential user before buying.
Dovolite mi, da komisarko vprašam tudi, kako namerava zaščititi javnost pred nenamernim nakupom hrane, ki bi v prihodnosti lahko prihajala od kloniranih živali?
Let me also ask the Commissioner how she intends to protect the public against the unwitting purchase of food that may in future come from cloned animals?
ter najemom ali najemnim nakupom, nakupno pravico ali brez nje
These originals shall be returned at the earliest opportunity.
(Glejte 38. člen v zvezi z običajnim nakupom finančnega sredstva.)
(See paragraph 38 with respect to regular way purchases of financial assets.)
obstaja neposredna povezava med nakupom zemljišča in cilji sofinanciranega projekta
there shall be a direct link between the land purchase and the objectives of the project co financed
Potrošniki morajo vedeti, da bodo ustrezno zaščiteni pred nakupom maloprodajnega finančnega produkta in po njem, ne glede na to, kje v Uniji ga kupijo56.
Consumers need to know that they will be adequately protected before and after a purchase of a retail financial product, no matter where they buy within the Union.56
Pred nakupom preizkusite opremo, zagotovite usposabljanje za njeno uporabo in poskrbite, da se ta vzdržuje in preverja sočasno z drugo opremo za ukrepanje ob nezgodah.
Make a trial of equipment before purchase, give training in its use and ensure it is maintained, and checked at the same time as other emergency response equipment.
Družbe, ki so v najmanj 25 odstotni lasti oseb iz tretjih držav, morajo pred nakupom nepremičnine za komercialne ali poslovne namene pridobiti dovoljenje pristojnega organa (ministra za finance).
Agronomists Law 3 1976 on the profession of agronomists Periti agrari Law 434 1968 as amended by Law 54 1991
pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v burmanskih podjetjih v državni lasti, ki so našteta v Prilogi II, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali z nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev.
the acquisition or extension of a participation in Burmese state owned enterprises as listed in Annex II, including the acquisition in full of such enterprises and the acquisition of shares and securities of a participating nature.
pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v burmanskih podjetjih v državni lasti, ki so našteta v Prilogi IV, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali z nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev.
the acquisition or extension of a participation in Burmese state owned enterprises as listed in Annex IV, including the acquisition in full of such enterprises and the acquisition of shares and securities of a participating nature.
pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v burmanskih podjetjih v državni lasti, ki so navedena v Prilogi II, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali z nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev.
the acquisition or extension of a participation in Burmese state owned enterprises as listed in Annex II, including the acquisition in full of such enterprises and the acquisition of shares and securities of a participating nature.
Komisija meni, da se tak postopek javnega razpisa, pred nakupom države članice, običajno upošteva kot zadosten razlog za izključitev možnosti, da skuša ta država članica dati prednost določenemu podjetju.
The Commission considers that such a tender procedure prior to a purchase by a Member State is normally regarded as sufficient to rule out the possibility that the Member State concerned is seeking to grant an advantage to a particular undertaking.
Slika 3 Razlogi proti spletnim nakupom ( posameznikov, ki v letu 2009 niso naročali na spletu)
Figure 3 Reasons for not buying online ( of individuals who have not ordered online in 2009)
Lanije Ministrstvo za notranje zadeve začelo usklajeno spreminjati svoj vozni parkzjavnimrazpisomin nato nakupom okoli 50vozil.
Last year the Ministry of the Interior started a coor dinatedrevision ofitsfleet bytendering for and then buying some 50 vehicles.
Če je le mogoče, je treba dati prednost nakupom v državi aktivnosti ali sosednji državi.
To the extent possible, priority should be given to purchases in the country of operation or a neighbouring country.
Člen 21(4) Uredbe (ES) št. 795 2004 enači zakup z nakupom zemljišča za naložbo.
Article 21(4) of Regulation (EC) No 795 2004 assimilates lease to purchase of land for investment purpose.
Prvič, visoka stopnja varstva je ključna, če želimo zagotoviti, da potrošniki zaupajo svojim nakupom počitniških proizvodov.
First, a high level of protection is key if we want to make sure that consumers have confidence in their holiday purchases.
V ZDA je centralna banka pravkar neposredno posredovala pri financiranju državnega proračuna z nakupom zakladnih menic.
In the United States, the central bank has just intervened directly to finance the state budget by buying treasury bonds.
V Ontariu je nadzor nad nakupom ali prodajo rib dovoljen samo v skladu z ustreznim zakonom.
93
Če je le mogoče, je zato treba dati prednost nakupom v državi ukrepa ali sosednji državi.
To the extent possible, priority should therefore be given to purchases in the country of operation or a neighbouring country.
5.5 EESO zato priporoča izvedbo študije o možnostih IKT za izboljšanje informacij za potrošnika, zlasti tistih, ki bi lahko bile koristne med nakupom, saj potrošnik odločitev o nakupu ponavadi sprejme pred prodajno polico.
5.5 On the basis of these factors, the EESC proposes conducting a study on the potential benefits of ICT to improve consumer information, particularly those benefits which could be useful during purchases, as it is usually on the shop floor that the consumer makes the decision to buy.
Glede dolgoročnih strategij je nujno nadaljnje delo, na primer v zvezi z nakupom nepremičnin in tehnoloških inovacij.
Further work will have to be done on long term strategies, regarding for example the purchase of buildings and technological innovation.
v pisni obliki. (RO) Nakup avtomobila je pogosto največji strošek gospodinjstva v Evropski uniji, za nakupom hiše.
Buying a car is often the biggest expenditure households in the European Union have, after buying a house.
Sprememba 55 v praksi ni izvedljiva (nepoklicni uporabniki ne bi mogli kupiti proizvodov, pred nakupom pa bi bilo treba sistematično zagotoviti svetovanje), zato je za Komisijo nesprejemljiva in ni bila vključena v skupno stališče.
Amendment 55 is unworkable (amateurs would not be able to purchase products, and advice would be systematically needed prior to purchase) and was thus found not acceptable by the Commission and was not incorporated in the common position.
2) z jamstvom, da bomo z nakupom živila koristili vasem, vaščanom in razvoju kmetij v državah v razvoju.
2) guarantee that purchasing a food product will help a village, villagers and the agricultural development of developing countries.
Izvirna različica igre je trenutno na voljo na servisih Sold Out Software in GOG.com (z nakupom režiserjevega reza).
The iPhone version was nominated for the Best Adventure RPG Game award at the 2011 Pocket Gamer Awards.
Mi, udeleženci globalizacije, te žrtve izkoriščamo z vsakim opravljenim nakupom in krivica se zdi vtkana v izdelke same.
We, the beneficiaries of globalization, seem to exploit these victims with every purchase we make, and the injustice feels embedded in the products themselves.
Stroški, povezani z nakupom zemljišč, štejejo kot upravičeni do financiranja Unije pri projektih, navedenih v členu 18, če
Costs relating to the purchase of land shall be considered eligible for Union financing for projects referred to in Article 18 provided that
ne prispeva k stroškom, povezanim z dobavo nakupom pogodbenega blaga ali storitev, skupaj s stroški za prevoz blaga.
does not contribute to the costs relating to the supply purchase of the contract goods or services, including the costs of transporting the goods.

 

Povezana iskanja: Nakupom Obnašanja - Pred - Pred Letom 1980 - Pred Kratkim - Pred Leti - Zaščita Pred Soncem - Prednost Pred - Ne Pred - Zaščita Pred Sevanjem - Zaščito Pred -