Prevod "ob včerajšnjem srečanju" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Ob včerajšnjem srečanju - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Na včerajšnjem srečanju Evropskega sveta se je od Sveta in Komisije zahtevalo, da začne s pripravami na to konferenco.
Yesterday's European Council requested the Council and the Commission to start preparations for this conference.
O včerajšnjem dogodku govorite.
You're speaking about what happened yesterday?
Ob tej priložnosti želim na kratko spregovoriti o včerajšnjem glasovanju o poročilu gospoda Albertinija.
May I also take this opportunity to refer briefly to yesterday's vote on the Albertini report?
Ob zadnjem srečanju je bila zdrava.
When I last saw her, well.
Ljubeznivejši ste kot ob zadnjem srečanju.
Your Majesty is gracious. Rather different from the occasion of your last visit.
Zelo sem nezadovoljen s pogajanji o svetovni trgovini, ki ogrožajo evropsko politiko o hrani, kar sem tudi rekel komisarju Mandelsonu na včerajšnjem srečanju.
I am extremely unhappy with the World Trade Talks which threaten the European Food Policy and I said the same to Commissioner Mandelson at a meeting we had yesterday.
To sem dr. Džaliliju ob najinem srečanju izrecno povedala.
This is what I explicitly told Dr Jalili at our meeting.
Zato pozdravljam sprejem tega poročila na včerajšnjem zasedanju.
This is why I welcome the adoption of this report during yesterday's session.
(ET) Na včerajšnjem srečanju z namestnikom predsednika gruzijske vlade se je vedno znova ponavljalo, da je pristop, ki je bil uporabljen na Kosovu, vzrok za povečano napetost v Gruziji.
(ET) At yesterday's meeting with the Deputy Prime Minister of Georgia, the opinion was repeatedly expressed that the approach taken in Kosovo was the cause of escalating tension in Georgia.
Odkril sem nekaj neverjetnega ob srečanju s psihologom Albertom Banduro.
You know, like Freud, Skinner, somebody and Bandura.
junija 2004 (odgovor francoskih organov ob srečanju 16. junija 2004).
1 June 2004 (answer given by the French authorities at the meeting on 16 June 2004).
Sam si videl, kaj se mi je zgodilo ob prvem srečanju.
You saw yourself what happened to me at my first encounter.
Na včerajšnjem svetu ECOFIN je bila zaskrbljenost finančnih ministrov očitna.
At ECOFIN yesterday the concern of Finance Ministers was evident.
Podati moram tudi kratko izjavo o včerajšnjem mednarodnem dnevu žena.
I also have a brief statement to make on yesterday's International Women's Day.
Kot sem poudaril v včerajšnjem govoru, sem glasoval za to poročilo.
As I also emphasised in my speech yesterday, I voted in favour of this report.
Brenda King ob srečanju z nemškim ministrom za socialne zadeve Franzem Münteferingom (null
In her contribution to the debate, Brenda King stressed the need to create a more inclusive labour market, particularly with regard to immigrants and their descendants (who tend to be overlooked in this context).
Tako je. In ob srečanju s konvojem demonstrirati, da bi se ta obrnil?
Exactly. And upon meeting the wagon train, I surmise you will put on a demonstration, whose purpose is to tum back the train.
Ob tej priložnosti je bila na srečanju voditeljev držav ali vlad sprejeta skupna izjava.
The Committee also noted Albania s contribution to maintaining regional stability.
Glede sporazumov o gospodarskem partnerstvu ob vsakem srečanju zmeraj izmenjamo mnenja o tem področju.
In terms of the EPAs, we always have an exchange of views on this subject whenever we meet.
Na včerajšnjem zasedanju Ecofina je potekala dolga in zavzeta razprava o vprašanju financiranja.
At the Ecofin meeting yesterday, there was a long and involved discussion of the financing issue.
Spletno mesto je Evropska komisija vzpostavila aprila 2009 ob prvem srečanju Evropskega foruma za integracijo.
The website was launched by the European Commission at the first meeting of the European Integration Forum in April 2009.
Zato gospo komisarko prosim, da ob srečanju s predsednikom Barrosom in kolegijem posreduje naslednje sporočilo.
I would therefore ask the Commissioner to please share the following message with President Barroso and the college when you meet.
Prejel sem predlog za spremembo današnjega glasovanja po včerajšnjem srečanju med predsednikom Buzekom in predsednikom vlade Zapaterom je bilo dogovorjeno, da bi se moral dialog o določenih postopkovnih vidikih glede razrešnice Svetu začeti takoj na najvišji nacionalni ravni.
I have received a proposal for a change to today's vote following yesterday's meeting between President Buzek and Prime Minister Zapatero, it was agreed that a dialogue should be started immediately at the highest institutional level on certain procedural aspects concerning discharge of the Council.
O tem, kako ta cilj doseči, se je razpravljalo na včerajšnjem plenarnem zasedanju tukaj.
How to reach this goal was one of the issues debated here in plenary yesterday.
Enako pomeni voditi Evropsko unijo, če potekajo prizadevanja za splošno politiko za izhod iz takšnega dolga, dolga, ki je bil bistven za Evropsko unijo ob srečanju s krizo in ob srečanju s socialno potrebo reševanja krize in zaščite najranljivejših.
Equally, it is leading the European Union for there to be a general policy for getting out of such debt, debt that was essential to the European Union in the face of the crisis and in the face of the social need to tackle the crisis and to protect the most vulnerable.
Ob robu srečanju odbora je bila organizirana tudi tiskovna konferenca, ki ji je sledil obisk območja projekta.
At the margin of the committee press conference was organised which was followed by the visit on project site.
Zelo me vznemirjajo novice v današnjem tisku o včerajšnjem govoru predsednika Karzaija o vprašanju korupcije.
I am rather alarmed at reports in today's press of the speech given yesterday by President Karzai on the corruption issue.
Na srečanju s Kaplanom?
The meeting with Kaplan?
Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso izraža svoje stališče ob ruskem predsedniku vlade Vladimirju Putinu na srečanju v Moskvi.
European Commission President José Manuel Barroso makes his point alongside Russian Prime Minister Vladimir Putin at a meeting in Moscow.
GS VP se je večkrat sestal z afganistanskimi uradniki, bolj opazno na srečanju zunanjih ministrov G8 in ob robu
The SG HR met with Afghan officials on several occasions, most notably at the G8 Foreign Ministers meeting and in the margins of the UN General Assembly.
Zastopanje Splošnega sodišča na uradnem srečanju o Evropi, organiziranem ob obisku predsednika posvetovalne skupine o prihodnosti Evrope v Rimu
Representation of the Court at the o cial meeting on Europe, organised on the occasion of the visit of the President of the Reªection Group on the Future of Europe, in Rome
Kot so na včerajšnjem sestanku poudarili finančni ministri, je nujno potrebno pomiriti vlagatelje in oskrbeti medbančni trg.
As the finance ministers pointed out in their meeting yesterday, there is an urgent need to reassure depositors and to supply the interbank market.
srečanju na vrhu o zaposlovanju
Employment summit
Srečanju je sledila ministrska konferenca.
The meeting was followed by a ministerial conference.
V zvezi s tem pozdravljam zavezanost kandidatke za državno sekretarko Hillary Clinton na njenem včerajšnjem zaslišanju pred senatom.
In this regard I welcome Secretary of State designate Hillary Clinton's commitments at her Senate hearing yesterday.
Na včerajšnjem zasedanju Sveta so ministri Sveta Ecofin podprli formalne pogoje za udeležbo EU na tem pomembnem zasedanju.
At yesterday's Council meeting, Ecofin ministers endorsed the terms of reference for the EU's participation in that important meeting.
Trojka EU se je sestala s kubanskim ministrom za zunanje zadeve na neuradnem srečanju konec septembra ob robu Generalne skupščine ZN.
An informal meeting between the EU Troika and the Cuban MFA took place in late September in the margins of UNGA.
Valove nezadovoljstva takšne razsežnosti je treba obravnavati ob vsakem obisku in na vsakem srečanju s predstavniki vseh ukrajinskih blokov in strank.
Ripples of discontent of that magnitude need to be addressed at every visit and at every meeting with representatives of all Ukrainian blocs and parties.
letnem srečanju evropskih regij in mest.
Europe s regions and cities.
Po vsakem srečanju delegacija predloži poročilo.
A report shall be submitted by the delegation after each meeting.
Pravzaprav se zdi, da je bilo na včerajšnjem zasedanju evrskega območja in današnjem zasedanju sveta ECOFIN doseženega nekaj napredka.
In fact, it seems that the euro area meeting yesterday and today's ECOFIN meeting made some progress.
Žal je Merkur ob vsakem bližnjem srečanju Marinerja 10 kazal vedno isto stran, zato je bilo posnete manj kot 45 površine planeta.
Mariner 10 is thought to be still orbiting the Sun, passing close to Mercury every few months.
Konec koncev je to edini jezik, ki ga razume, kot je jasno povedala Elena Bonner v svojem pretresljivem včerajšnjem govoru.
After all, that is the only language they understand, as Elena Bonner made clear in her moving speech yesterday.
(PL) Pri včerajšnjem glasovanju o poročilu gospe Estrela sem podprla 20 tedenski porodniški dopust ob polnem nadomestilu, saj potrebujemo pošten in zadosten minimalni standard za dolžino porodniškega dopusta in nadomestilo za porodniški dopust po vsej Evropi.
(PL) During yesterday's vote on the Estrela report, I endorsed fully paid 20 week maternity leave, because we need a fair and adequate minimum standard concerning the length and payment of maternity leave throughout Europe.
Na tem srečanju je sodelovalo 12 organizacij.
12 organisations took part in this meeting.