Prevod "o primeru" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

O primeru - prevod : O primeru - prevod :
Ključne besede : Event Anyway Case Working Best

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Kaj mislite o primeru?
What did you think of the case?
Dejstva odločajo o primeru.
Facts determine the case.
Poročali so o primeru holestatskega hepatitisa.
A case of cholestatic hepatitis has been reported.
Ko sem začel govoriti o primeru
When I first started talking about the Bradley, Petrie, Dumais example that you just saw
V takem primeru razmislimo o prekinitvi odmerjanja.
An interruption of dosing should be considered.
Niso poročali o nobenem primeru prevelikega odmerjanja.
17 No case of overdose has been reported.
Niso poročali o nobenem primeru prevelikega odmerjanja.
No case of overdose has been reported.
V obratnem primeru negativni spor o pristojnosti.
Conversely negative conflict of jurisdiction.
POVZETEK dejanja in varuhovo mnenje o primeru.
EXECUTIVE SUMMARY the institution or body concerned of what it has done, as well as the Ombudsman s view of the case.
Govorimo o specifičnem in izredno spornem primeru.
We are talking about a specific and extraordinarily controversial case.
Danes razpravljamo o primeru diskriminacije proti manjšini.
Today we are discussing a case of discrimination against a minority.
Imam prav, da govoriva o zadnjem primeru?
Am I right in thinking we are concerned with the last case?
O tem primeru govorim že 15 let.
The case I've been talking about for the last 15 years.
obveščena o primeru iz člena 9(2).
is informed about the event mentioned in Article 9(2).
Naslednja točka je razprava o šestih predlogih resolucije o primeru novinarja Perviza Kambakhša in razprava o štirih predlogih resolucije o primeru iranskega državljana Seyeda Mehdija Kazemija.
The next item is the debate on six motions for a resolution on the case of the journalist Perwiz Kambakhsh and the debate on four motions for a resolution on the case of the Iranian citizen Seyed Mehdi Kazemi.
V primeru iz odstavka 2 skupina za varnostni pregled obvesti izdelovalca o ( a ) primeru nespoštovanja
In a case pursuant to paragraph 2 , the security inspection team shall inform the manufacturer ( a ) of the instance of non compliance
(c) v primeru mladoletnikov, informacije o njihovi izobrazbi
(c) in the case of minors, information on their education
varstvo delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi
protection of workers where their employment contract is terminated
Doslej niso poročali o nobenem primeru nehotenega zaužitja.
No incidents of accidental ingestion have been reported.
V tem primeru govorimo tudi o vezavi pomoči.
In those circumstances, the expression recoupling of aid is also used.
V tem primeru o tem takoj obvestijo Komisijo.
In that event they shall inform the Commission forthwith.
V tem primeru o tem takoj obvestijo Komisijo.
In that event they shall inform the Commission forthwith.
V vsakem primeru mora o tem odločati Svet.
In any case, this is a matter for the Council to decide.
Nedavno je tisk poročal o očitnem primeru diskriminacije.
There was a recent report in the press about a blatant case of discrimination.
Bi se rad pogovoril o primeru Carfax Abbey.
I would like to discuss the lease on Carfax Abbey. Oh, yes.
Hotel sem ti povedati vse o primeru Dietrichson.
I wanted to straighten you out on that Dietrichson case.
V tem primeru se zabeleži odločitev o zavrnitvi.
In that case a fail decision is recorded.
V tem primeru o tem predhodno obvesti Komisijo.
If it so decides, it shall notify the Commission beforehand.
V prvem primeru ni nobenega znaka o reviziji direktive o varnosti igrač.
In the first case there is no sign of the review of the Toy Safety Directive.
Naslednja točka je razprava o šestih predlogih resolucije o primeru Khadijeh Moghaddam.
The next item is the debate on six motions for a resolution on the case of Khadijeh Moghaddam.
O zdravljenju v primeru prevelikega odmerjanja ni posebnih informacij.
No specific information is available on the treatment of overdose.
Ni podatkov o specifičnosti zdravljenja v primeru prevelikega odmerjanja.
No information about specific treatment of overdose is available.
Poročali so o enem primeru morebitne povzročitve očesne mrene.
One case of possible precipitation of cataracts has been reported.
V primeru neodziva je treba razmisliti o alternativnih terapijah. .
In cases of non response, alternative therapies should be taken into consideration .
sprejme pravila o obravnavi sankcij v primeru izjemnih okoliščin.
adopt rules on the treatment of sanctions in the case of exceptional circumstances.
Težave pri izvajanju Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti
Difficulties in implementing the Insolvency Regulation
(d) varstvo delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi
(d) protection of workers where their employment contract is terminated
V tem primeru se podrobnosti o glasovanju sporočijo Sodišču.
In that event, particulars of the voting shall be communicated to the Court of Justice.
V tem primeru morajo o teh izginotjih nekaj vedeti.
In that case, they must have some knowledge of his whereabouts!
S tem v zvezi razmišljam predvsem o primeru Laval.
In this connection I am perhaps particularly thinking about the Laval case.
Upoštevamo predlog resolucije Parlamenta o primeru gospoda Troya Davisa.
We take note of Parliament's motion for a resolution regarding the individual case of Mr Troy Davis.
Še posebej v primeru, ko govorimo o političnem ukrepanju.
This is particularly the case where political action is concerned.
Svet bo, upamo, razpravljal o primeru Grčije v februarju.
The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.
o spremembi načinov financiranja v primeru kratkoročnih nihanj prihodkov
regarding the revision of the terms and conditions of financing for short term fluctuations in export earnings
Zato se v tem primeru uporabi Uredba o ladjedelništvu.
Therefore the Shipbuilding Regulation is applicable.

 

Povezana iskanja: V Primeru - V Najboljšem Primeru - V Tem Primeru - Postopki V Primeru Insolventnosti - V Vsakem Primeru - V Primeru Dvoma - V Primeru Izrednega Dogodka - V Primeru Potrebe - V Nobenem Primeru - Skrajnem Primeru -