Prevod "nobeden od obeh" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Nobeden od obeh - prevod : Nobeden od obeh - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Nobeden od obeh postopkov doslej scaron e ni bil uporabljen .
Neither of the two aforementioned procedures has thus far been initiated .
Nobeden od nas.
On either of us.
V primeru imena Parmigiano Reggiano naj v opombi ne bi bil naveden nobeden od obeh sestavnih delov.
In the case of the designation Parmigiano Reggiano , no footnote was inserted in relation to either of those constituent elements.
Nobeden od njih ni gospod.
None of mine are gentlemen.
Nobeden od vaših ameriških čudes, tokrat.
None of your American wonders, this time.
Nobeden od teh problemov ni nov.
Neither of these problems is new.
Nobeden od njih ni bil resnejše narave.
The majority of ADRs were ocular, mild in severity and none were serious.
Nobeden od vas Amerikancev, več ne kadi.
My right thigh! Pressure, yeah. Are my balls okay?
Nobeden od teh opisov ne zajame bistva.
Neither of these descriptions gets to the heart of the matter.
Nobeden od naštetih neželenih učinkov ni bil resen.
Headaches (some severe), peripheral oedema, and anaemias were the most common adverse events reported in these patients, none of which were considered serious.
Nobeden od vidikov varnosti se ne sme zanemariti.
No aspect of the EU's security can be neglected.
Morda nobeden od nas ne ve glede tega.
Maybe there's stuff here none of us can.
Toda nobeden od kamnov ni prišel na tržišče.
And none of the stones have reached the market.
Komisija nato poudarja, da nobeden od obeh razlogov, zaradi katerih Zvezna republika Nemčija trdi, da so sporni pogoji utemeljeni z varstvom javnega zdravja, ni utemeljen.
The Commission also states that the two grounds on which the Federal Republic of Germany maintains that the contested requirements are justified in order to protect public health are unfounded.
In nobeden ni prišel k njemu, nobeden.
And no one has seen him no one.
Nobeden
None
Nobeden.
None of us.
Nobeden.
No injuries.
Nobeden od teh metabolitov nima antagonističnega učinka na NMDA.
None of these metabolites exhibit NMDA antagonistic activity.
Nobeden od metabolitov in vitro ni imel protivirusnega učinka.
Neither metabolite demonstrated in vitro antiviral activity.
V obravnavanem primeru ni izpolnjen nobeden od teh pogojev.
In the present case, none of those conditions are met.
Vendar pa ni bil uporabljen nobeden od teh ukrepov.
Neither, however, took that course.
Šali, na katero nobeden od naju ne ve odgovora.
Just a joke that neither one of us knows the answer to.
Mislim, da nobeden od naju ni mislil na ničesar.
I guess neither of us thought too much about anything.
Nobeden od nas ni bil še nikoli na podmornici.
None of us have been aboard a sub before.
Nobeden od teh dveh proizvajalcev ni nasprotoval sedanjemu postopku.
Neither of these two producers opposed the present proceeding.
Nobeden od teh bencinskih servisov ni prodajal zemeljskega plina.
In none of those cases did the service station sell natural gas.
Vendar v tej zadevi ni izpolnjen nobeden od teh pogojev.
However, none of those conditions is fulfilled in the present case.
Vendar nobeden od teh pogojev v tej zadevi ni izpolnjen.
However, none of those conditions is satisfied in this case.
Ali nobeden od teh direktorjev ni prebral poročila Združenih narodov?
Have none of these executives read the United Nations report?
Nobeden od sektorjev ali grupacij ni ostal nepoškodovan ali nedotaknjen.
There is no sector or grouping that has emerged unscathed or unblemished.
Nobeden od vas nima jajc da bi se sam boril!
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!
Še pred mesecem dni ni nobeden od naju imel punce.
Isn't it great? A month ago, neither of us even knew a girl.
Nobeden nemore.
Nobody can.
Nobeden od teh bolnikov ni imel hudih okužb, povezanih z nevtropenijo.
None of these patients had serious infections associated with the neutropenia.
Nobeden od teh presnovkov ne prispeva pomembno k antimuskarinskemu učinku fesoterodina.
None of these metabolites contribute significantly to the antimuscarinic activity of fesoterodine.
Nobeden od njiju ni nezdružljiv, vendar lahko to povzroči dvojno delo.
Both are not incompatible but could lead to duplication of work.
Nobeden od proizvajalcev izvoznikov ni predložil pripomb v zvezi z vzorčenjem.
None of the exporting producers commented on sampling.
nobeden od partnerjev ni poročen ali ni v drugi izvenzakonski skupnosti,
neither partner is in a marital relationship or in another non marital partnership,
Nobeden ni spregovoril.
Neither would talk.
Nobeden od njih ni ohranjen in o njihovem videzu je malo znanega.
He wrote that they were intended to elevate above the ordinary world an image of an honoured person usually depicted in the form of a statue with a quadriga.
Nobeden od študentov ne bi razumel, zakaj smo potrebovali še drugo obravnavo.
None of the students would understand why we still needed a second reading.
Nobeden od naju ni razmišIjal o kartah, ko sva tisto noč igrala.
Neither of us had our minds on the cards as we played that night.
Od obeh, če je treba.
Both, if needs be.
sirote po obeh starših 40 od odstotka zneska pokojnin obeh staršev.
Minimum pension

 

Povezana iskanja: Na Obeh Straneh -