Prevod "moč podjetje" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Podjetje - prevod : Podjetje - prevod : Podjetje - prevod : Moč - prevod : Moč - prevod : Moč - prevod : Podjetje - prevod : Podjetje - prevod : Moč - prevod : Moč podjetje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Iz tega izhaja, da je moč podjetij v kolektivnem znanju, specifičnem za vsako podjetje, ki se pridobiva postopoma.
Corporate strength therefore lies in the collective knowledge specific to each particular enterprise, which is built up over time.
Pri prevladujočem položaju ta konkurenčni pritisk ni dovolj učinkovit in zato zadevno podjetje v daljšem obdobju uživa znatno tržno moč.
Dominance entails that these competitive constraints are not sufficiently effective and hence that the firm in question enjoys substantial market power over a period of time.
Pri prevladujočem položaju ta konkurenčni pritisk ni dovolj učinkovit in zato zadevno podjetje v daljšem obdobju uživa znatno tržno moč.
Dominance entails that these competitive constraints are not sufficiently effective and hence that the undertaking in question enjoys substantial market power over a period of time.
Moč Gospoda je moja moč, Dalila.
The power of the Lord is in my strength, Delilah.
Ne pozabimo, da je portugalska vlada pripravljena podpreti podjetje Qimonda z vsemi potrebnimi sredstvi, če pri tem upoštevamo gospodarsko moč države.
Let us keep in mind, therefore, that the Portuguese Government is showing its readiness to support Qimonda by whatever means necessary, taking into account the economic size of the country.
Moč
Phone
Moč
Start
Moč
Power
Moč
Power
Moč
Power
Moč
Strength
Moč
Capacity
V zvezi s tem dokazi glede preteklega ravnanja ne zadostujejo za ugotovitev, da bi združeno podjetje uporabilo svojo finančno moč v prihodnosti.
In that respect, evidence of past conduct is not sucient to conclude that the merged entity would have used its nancial power in the future.
Ni moč postaviti datoteke ni moč ustvariti imenikov.
Cannot place file, unable to make directories.
Podjetje samostojni podjetnik, podjetje, zadruga, vodnogospodarsko podjetje, upravljavec vodne infrastrukture ali gozdarsko podjetje
Enterprise an individual entrepreneur, company, cooperative, water company, water infrastructure operator, or forestry company
podrejeno podjetje pomeni podjetje, ki ga nadzira nadrejeno podjetje
'Subsidiary undertaking' means an undertaking which is controlled by a parent undertaking
Datoteke ni moč naložiti, saj je ni moč odpreti.
The file cannot be loaded, as it cannot be opened.
Julija Ljubezen daj mi moč! in moč pomagati privoščiti.
JULlET Love give me strength! and strength shall help afford.
Imaš moč da narediš stroj, moč da narediš srečo.
You have the power to create machines, the power to create happiness.
Moč argumenta.
In spite of this, the Third Republic endured seventy years, making it the longest lasting system of government in France since the collapse of the Ancien Régime in 1789.
Moč pojemanja
Fade power
Moč gesla
Password strength meter
Kakšna moč!
Such power...!
Velika moč.
It's very strong.
Električna moč
Electric power
Moč motorja
Engine power
Zvočna moč
Sound power
Moč cvetja
Flower power
Moč denarnice
The power of the purse
Kakšna moč.
What power!
Moja moč.
My strength.
Njegova moč.
Great strength.
Moč štiri.
Strength four.
kakšna moč!
What great power ! Yes!
Napor moč
Effort power
Podjetje ima prevladujoč položaj, če mu njegova gospodarska moč omogoča, dana trgu deluje, ne da bi upoštevalo odzive svojih tekmecev in vmesnih ali končnihporabnikov.
A firm holds a dominant position if its economic power enables it to operate onthe market without taking account of the reaction of its competitors or ofintermediate or final consumers.
podjetje SA je matično podjetje
Company PA is the lead company
Skupno podjetje nadzor podjetje nadzor
Joint venture control42
podjetje B moje podjetje A
My enterprise A
Zame je to resnična moč SMS anja in moč podatkov.
This is really, to me, the power of texting and the power of data.
Moč ne počiva v številih, moč ne počiva v bogastvu.
Strength doesn t lie in numbers Strength doesn t lie in wealth
Podjetje prosilec je samostojno podjetje, če
An applicant enterprise is autonomous if it
odvisno podjetje je katero koli podjetje,
controlled undertaking means any undertaking
Moč in vpliv Moč je tudi potencial za vplivanje na druge .
It is based on the charisma and interpersonal skills of the power holder.
Ni moč najti interaktivne lupine, ki bi jo bilo moč zagnati.
Could not find an interactive shell to start.

 

Povezana iskanja: Podjetje - Družinsko Podjetje - Skupno Podjetje - Hčerinsko Podjetje - Storitveno Podjetje - Proizvodno Podjetje - Prevozno Podjetje - Industrijsko Podjetje - Trgovsko Podjetje - Svetovalno Podjetje -