Prevod "izkušenj na področju proizvodnje" za angleški jezik:


  Slovar Slovenski-Angleščina

Izkušenj - prevod : Proizvodnje - prevod : Izkušenj - prevod : Proizvodnje - prevod : Izkušenj na področju proizvodnje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

izmenjavo strokovnjakov in izkušenj na področju inovacij
exchange of experts and of experience in innovation
izmenjava izkušenj na področju temeljnih delovnih standardov
exchanging experiences in the field of Core Labour Standards
15 let regionalnih izkušenj na področju inovacij
Simplified, decentralised and proportional
izmenjavo informacij in izkušenj na tem področju.
Article 197
pomembnost razdelitve na segmente na področju proizvodnje ali pakiranja,
the degree of segmentation in the production or packing establishment,
Izmenjava izkušenj na področju raziskav in razvoja v Bremerhavnu
Exchange on research and development, in Bremerhaven
V letalstvu na tem področju že obstaja veliko izkušenj.
There is already a great deal of experience with this in aviation.
izmenjava izkušenj na področju izboljšanja okoljske zakonodaje in metodologij.
The cooperation referred to in this Chapter shall cover, among others, the following areas
izmenjava izkušenj na področju izboljšanja regulativnega okvira za MSP
research, development, demonstration, deployment and diffusion of new, safe and sustainable low carbon and adaptation technologies
Dodajanje vrednosti na področju primarne kmetijske in gozdarske proizvodnje
Adding value to primary agricultural and forestry production
dodajanje vrednosti na področju primarne kmetijske in gozdarske proizvodnje,
adding value to primary agricultural and forestry production,
Tehnični napredek na področju proizvodnje pnevmatik je zelo hiter.
Technical progress in the tyre producing sector is very fast.
1) Leta izkušenj na področju izvajanja okoljskih pregledov in presoj.
1) Years of experience in the field of environmental review and auditing.
ker ima Svet Evrope na tem področju že veliko izkušenj
WHEREAS the Council of Europe already has considerable experience in this field
omogočili izmenjavo izkušenj in tehničnih informacij na področju upravljanja kakovosti.
permit the sharing of experience and technical information in the field of quality management.
vzajemna izmenjava izkušenj o politikah na področju trajnostnega razvoja ribištva.
focusing on the social and environmental aspects of the transport systems
pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
aid granted to undertakings active in the primary production of agricultural products
Danièle Nouy ima skoraj 40 let izkušenj na področju bančnega nadzora.
Mrs. Nouy brings almost 40 years of experience in banking supervision.
EE Univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.
(All Member States except RO CPC 8672.
Namen pogodbe je omogočiti vajencu pridobitev praktičnih izkušenj na določenem področju.
The purpose of the contract is to enable the apprentice to acquire practical experience in a specific field.
Na podlagi prejšnjih izkušenj obstaja pri ukrepih na področju mest več ključnih načel.
Based on previous experience, there area number of key principles in urban actions.
Na podlagi prejšnjih izkušenj obstaja pri ukrepih na področju mest več ključnih načel.
Based on previous experience, there are a number of key principles in urban actions.
Na področju trajnostne proizvodnje je rezultate težko oceniti v velikem obsegu.
In the area of sustainable production, results are difficult to evaluate on a large scale.
Stranki sta dejavni na področju proizvodnje zračnih vzmeti za gospodarska vozila.
Both parties are active in the production of air springs for commercial vehicles.
Mednarodna razstava gastronomije 2006 svetovna izmenjava izkušenj izobraževalcev na področju kuharske umetnosti
In service training of professionals for vocational rehabilitation of persons with disabilities Applying Innovative Activities
Mednarodna razstava gastronomije 2006 svetovna izmenjava izkušenj izobraževalcev na področju kuharske umetnosti
The Culinary World Cup 2006 Worldwide exchange of culinary art trainers experience
BG Tuji strokovnjaki morajo imeti najmanj dve leti izkušenj na področju gradbeništva.
IT, PT Residence requirements for biologists and chemical analysts.
Upoštevanje izkušenj drugih regionalnih afriških organizacij na tem področju (SADC Vzhodna Afrika)
Taking into account of experience in this area by other regional African organisations (South African Development Community (SADC) East Africa)
Na področju proizvodnje energije je treba učinkovitost povečati za približno 40 , na področju distribucije energije pa približno 10 .
Efficiency should be increased by around 40 in the field of energy production and by around 10 in the field of energy distribution.
EU si prizadeva za spodbujanje izmenjave nacionalnih izkušenj in sodelovanja na področju najboljših praks med državami članicami na področju zdravja.
Fostering the exchange and sharing of national experience and cooperation on best practice between Member States on health is what the EU is all about.
izmenjavo informacij, strokovnega znanja in izkušenj na področju dobrega počutja živali, da se spodbuja sodelovanje med pogodbenicama na tem področju.
periodically comparing data collection practices
poziva Komisijo, naj uresniči napovedano pobudo na področju proizvodnje tekstila in oblačil
calls on the Commission to pursue the initiative announced in the textiles and clothing sector
Ukrepi EU na področju kmetijske proizvodnje in varstva okolja predstavnik Evropske komisije
EU Action on agricultural production and environmental protection by a representative of the European Commission
Evropska skupnost se vedno bolj približuje izgubi suverenosti na področju proizvodnje hrane.
The European Community is moving ever closer to a loss of sovereignty in the area of food production.
(PL) Gospod predsednik, na področju proizvodnje in porabe tobaka obstajajo mnoge polemike.
(PL) Mr President, there are a number of controversies surrounding the production and consumption of tobacco.
Prispevek k razvoju strokovnega znanja in izkušenj na področju ekonomije v generalnem direktoratu
Contribution to the development of economic expertise in the DG
Prispevek k razvoju strokovnega znanja in izkušenj na področju ekonomije v Generalnem direktoratu
Cases are selected in agreement with the Director General on the basis of the need for more sophisticated economic analysis, in particular quantitative analysis.
pospeševati izmenjavo informacij in izkušenj na fitosanitarnem področju v zvezi z gojenjem oljk.
To promote technical cooperation and research and development in the olive sector by encouraging the cooperation of public or private bodies and or entities, whether national or international
Strogo moramo spremljati skladnost z najvišjimi standardi na področju prehrane in kmetijske proizvodnje, na področju varnosti in kakovosti živil in tudi na področju njihove okoljske trajnosti.
We must strictly monitor compliance with the highest standards for food and agricultural production, for the safety and quality of foods, and also for their environmental sustainability.
v pisni obliki. To poročilo predstavlja revolucijo na področju proizvodnje energije v EU.
in writing. This report represents a revolution in the way we produce energy in the EU.
Na tem področju imamo že veliko izkušenj, zato je treba preučiti primere dobrih praks.
A wealth of experience is available and examples of good practice should be studied.
Fotonapetostne celice izmenjava izkušenj na področju obnovljivih virov energije je del projekta Emergence 2010 .
Photovoltaic cells exchange of experience on renewable energies is part of the EMERGENCE 2010 project. project.
olajšanjem izmenjave izkušenj ter strokovnega znanja na področju energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo
Article 205
Izmenjava informacij in izkušenj glede dobre prakse in regulativnih pravil na področju javnih naročil.
Training of suppliers interested in participating in public procurement.
spodbujanje prizadevanj in izmenjavo izkušenj v zvezi z razvojem človeških virov na področju IKT.
development and implementation of strategies and mechanisms on security aspects of ICT and on fighting cyber crime

 

Povezana iskanja: Izmenjava Izkušenj - Iz Izkušenj - Veliko Izkušenj - Delo Na Področju Odnosov Z Javnostmi - Na Področju Storitev - Na Področju - Politika Na Področju Drog - Raziskave Na Področju Vesolja - Delajo Na Področju - Področju Prava -