Prevod "okoljski vplivi" na španskem jeziku:


  Slovar Slovenski-španski

Okoljski vplivi - prevod : Vplivi - prevod : Okoljski vplivi - prevod : Vplivi - prevod : Vplivi - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Kljub temu nekateri okoljski vplivi, kot je onesnaževanje zraka, prizadenejo vse, čeprav v različni meri.
Sin embargo, algunos impactos medioambientales, como la contaminación atmosférica, afectan a todo el mundo, aunque en grados diversos.
V študiji FOCI bodo preučeni okoljski vplivi razvoja mestnega jedra, rast na obrobju urbanih območij in izzivi, ki jih ta prinaša.
Las grandes zonas urbanas son un polo de crecimiento económicoy son esenciales para alcanzar muchos de los objetivos de empleo y de mejora del nivel de vida de la Estrategia de Lisboa.
Glavni vplivi
Impactos principales
Presoja vpliva je, kot je bilo povedano, razkrila predvsem, da so obstajali nekateri morda zelo resni negativni vplivi, bodisi socialni, okoljski ali v smislu regionalnega povezovanja.
Como ya se ha mencionado, la evaluación de impacto ha puesto de manifiesto los posibles graves efectos negativos en lo relativo a las cuestiones sociales y medioambientales y en cuanto al proceso de integración regional.
Vplivi na partnerje
Impactos en los socios
VPLIVI NA ZDRAVJE
REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD
Vplivi na konkurenco
Efectos en la competencia
Vsi toplotni vplivi
Todos los efectos térmicos
Vplivi na deževnike
Efectos en las lombrices de tierra
Okoljski podatki
Propiedades medioambientales
Okoljski dosežki
Avances medioambientales
OKOLJSKI POGOJI
CONDICIONES AMBIENTALES
Okoljski pogoji,
Condiciones ambientales
Vendar obstajajo nekateri posredni vplivi na razvoj območja, vključno z ekonomskimi vplivi.
Por ello, para los socios Leader la viabilidad económica tiene que erigirse como un objetivo básico.
Medsebojno je tesno povezana z drugimi koncepti, kot so trajanje projekta, finančni, družbeni in okoljski vplivi, kar je zelo odvisno od inovacij in dodane vrednosti (Ivo Tartaglia, moderator).
Hay también muchos ejemplos que demuestran que el apoyo ofrecido por Leader a la hora de llevar adelante un proyecto ha resultado vital para su futuro desarrollo.
Vplivi drugih pravnih redov
Interferencia de otras leyes
a) Vplivi na okostje
7 a) Efectos sobre el esqueleto
Vplivi na imunski sistem
Efectos sobre el sistema inmunitario
Vplivi zdravila na sklepe
Tolerabilidad articular
Vplivi zdravila na sklepe
76 Tolerabilidad articular
Vplivi zdravila na sklepe
95 Tolerabilidad articular
Vplivi zdravila na sklepe
114 Tolerabilidad articular
Vplivi zdravila na sklepe
Duración total del
Vplivi zdravila na sklepe
NÚMERO DE LOTE
Podnebni vplivi in trendi
Impacto climático y tendencias
Vplivi na ejakulacija zvezek
Influencias en el volumen de la eyaculación
Vplivi izboljšanja kakovosti zraka
Impacto de la mejora de la calidad del aire
Vplivi na ciljne skupine
Impactos en los grupos destinatarios
2.1 Vplivi podnebnih sprememb
2.1 Impactos del cambio climático
Vplivi 11. septembra 2001
Efectos del 11 de septiembre de 2001
Vplivi na neciljne organizme
Efectos en los organismos distintos de los organismos objetivo
VPLIVI NA NECILJNE ORGANIZME
EFECTOS EN LOS ORGANISMOS DISTINTOS DE LOS ORGANISMOS OBJETIVO
Vplivi na sladkovodne nevretenčarje
Efectos en los invertebrados de agua dulce
Vplivi na talne mikroorganizme
Efectos en los microorganismos del suelo
VPLIVI NA ZDRAVJE LJUDI
EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA
Svetovni okoljski izzivi
52 cambios políticos (
Okoljski signali 2002
Señales medioambientales 2002
Okoljski signali 20026
Señales medioambientales 20026
Okoljski signali 20028
Señales medioambientales 20028
Okoljski signali 200210
Señales medioambientales 200210
Okoljski signali 200212
Señales medioambientales 200212
Okoljski signali 200214
Señales medioambientales 200214
Okoljski signali 200216
Señales medioambientales 200216
Okoljski signali 200218
Señales medioambientales 200218
Okoljski signali 200220
Señales medioambientales 200220

 

Povezana iskanja: Vplivi - Vplivi Okolja - Okoljski Pogoji - Okoljski Problemi - Okoljski Dejavniki -