Prevod "pomorski trg" na švedskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Švedski

Pomorski - prevod : Pomorski trg - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pomorski prevoz
Sjötransport
Pomorski promet
Sjöfart
Pomorski prevoz
Obegränsad, och undantaget gäller befintliga och nya åtgärder.
Pomorski prevoz
Försäljning av telekommunikationsutrustning (CPC 7542)
Pomorski prevoz
Den person som fått i uppdrag att sköta verksamhetsstället för en innehavare av ett tillstånd till försäljning eller utskänkning av alkoholdrycker för konsumtion på plats måste ha ett kanadensiskt socialförsäkringsnummer.
Pomorski zakonik
Tillstånd krävs för utlänningars direkta eller indirekta förvärv av fast egendom.
Pomorski promet
SJÖTRANSPORTER
Pomorski prevoz
Tidsplan Bestämmelserna i förordning (EG) nr 391 2009 ska genomföras inom fem år från detta avtals ikraftträdande.
Pomorski prevoz
Förvaltning av tillgångar, såsom medels eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, pensionsfondsförvaltning samt förvarings och notariattjänster.
Pomorski transport
Sjötransport
A. Pomorski prevoz
E. Tjänster som rör fritidsparker och badanläggningar
Mednarodni pomorski prevoz
surrning avsurrning av last,
A. Pomorski prevoz
Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen Main Donau kanalen) och förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterier vad gäller ägande.
Mednarodni pomorski prevoz
Med hänsyn till den liberaliseringsnivå på det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster som parterna redan uppnått när det gäller internationell sjötransport, ska följande gälla
A. Pomorski prevoz
Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell transport endast genom den filial som etablerats i Tyskland.
A. Pomorski prevoz
Åtagandena omfattar inte åtgärder som rör krav, tekniska standarder, förfaranden och processer som är nödvändiga för tillhandahållandet av en tjänst, som tillämpas även när de inte anges i förteckningen, om de inte presenteras som begränsningar av bestämmelserna om marknadstillträde och nationell behandling.
A. POMORSKI PREVOZ
EU Krav på medborgarskap för fartygsbesättningar.
Pomorski zakonik, čl.
Endast personer som har varaktigt uppehållstillstånd i Danmark eller som tidigare har varit fast bosatta i Danmark under minst fem år har rätt att köpa fast egendom i Danmark.
Pomorski tovorni promet
EU, med undantag för ES och SE, förbehåller sig rätten att införa eller upprätthålla varje åtgärd som avser tillhandahållande av inkassotjänster och kreditupplysning.
Zahteva se naslednja razčlenitev potniški pomorski transport (oznaka 207), tovorni pomorski transport (oznaka 208) in drugi pomorski transport (oznaka 209).
Följande fördelning krävs Personbefordran över hav (kod 207), Godsbefordran över hav (kod 208) och Övrig transport över hav (kod 209).
Pomorski grozdi bi morali imeti osrednjo vlogo v prihodnji evropski pomorski politiki
Sjöfartskluster bör ha en central plats i EU s framtida havspolitik
Pomorski grozdi bi morali imeti osrednjo vlogo v prihodnji evropski pomorski politiki
Christos Polyzogopoulos valdes till ordförande för Greklands ekonomiska och sociala råd
Trenutni izpusti pomorski DP07
Nuvarande versioner av maritima DP07
Celostni pomorski politiki naproti
På väg mot en integrerad havspolitik
A. Pomorski prevoz (1)
AT, LT Godkännande eller licens krävs för privata operatörers ägande i nätverket för bibliotek, arkiv, museer och andra kulturella tjänster.
A. Pomorski prevoz 51
Passagerartransport
A. Pomorski prevoz 51
FI Minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och tillsynsnämnden i ett försäkringsbolag ska vara bosatta i Europeiska unionen, såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat undantag.
Pomorski transport (oznaka 206)
Sjötransport (kod 206)
Pomorski grozdi bi morali imeti osrednjo vlogo v prihodnji evropski pomorski politiki stran 3
sidan 3
Pomorski tečaji Študija v Ukrajini.
maritima kurser Studera i Ukraina.
Pomorski vpliv in bogastvo idej
Maritime inflytande och idérikedom
Evropsko omrežje za pomorski nadzor
EU s integrerade havspolitik kommer att inriktas på följande
Evropsko omrežje za pomorski nadzor
Ett europeiskt nätverk för övervakning av havet
Celostni pomorski politiki v Evropinaproti?
På väg mot en integrerad havspolitik i Europa?
Načrt za celostni pomorski nadzor
Total tillåten fångstmängd i Östersjön ökar för torsk och minskar för pelagiska arter
Izobraževanje o pomorski varnosti politike.
Sjösäkerhetsutbildning
Zadeva Raziskave in pomorski poklici
Angående Forskning och sjöfartsyrken
Pomorski nadzor na področju ribištva
Insatsområde II ÖVERVAKNING
Merilaki (pomorski zakonik) 674 1994
18.
Pomorski prevoz in pomožne storitve
Nödvändiga åtgärder kan vidtas för att säkerställa att motorfordonsskatt minskas eller återbetalas för vägfordon som används i kombinerade transporter.
Pomožne storitve za pomorski prevoz
Passagerartransport (CPC 7111)
Pomožne storitve za pomorski prevoz
BG Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det offentligas (stat och eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna kapital överstiger 50 .
Szczecin Zachodniopomorskie pomorski mejni prehod
Szczecin, Zachodniopomorskie (kusthamn)
Świnoujście Zachodniopomorskie pomorski mejni prehod
Świnoujście, Zachodniopomorskie (kusthamn)
Kołobrzeg Zachodniopomorskie pomorski mejni prehod
Kołobrzeg, Zachodniopomorskie (kusthamn)

 

Povezana iskanja: Pomorski Promet - Pomorski - Pomorski Muzej - Trg - Svetovni Trg - Trg Delovne Sile - Trg Nepremičnin - Kapitalski Trg - Trg Dela - Notranji Trg -