Prevod "ukrep usmerjen pristop" na češkem jeziku:


  Slovar Slovenski-Češki

Pristop - prevod : Pristop - prevod : Pristop - prevod : Usmerjen - prevod : Pristop - prevod : Ukrep usmerjen pristop - prevod : Usmerjen - prevod : Usmerjen - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

V prihodnost usmerjen pristop k prestrukturiranju
Anticipativní přístup k restrukturalizaci
Četrti pristop je usmerjen vfazo po oddaji naročila.
Cílem je zamezit veřejných orgánům vzadávání zakázek uchazečům, kteří nesplnili určitou normu společenského chování.
Ta predlog upravičeno poudarka pristop, usmerjen v žrtev.
Tento návrh správně zdůrazňuje přístup, jenž je zaměřen na oběti.
To je tržno usmerjen pristop, ki bi moral biti učinkovit.
Je to protržní přístup a měl by fungovat.
Ta ukrep bi moral biti usmerjen izključno v prid avtorjem in izvajalcem.
Cílem tohoto opatření by skutečně mělo být jen to, aby byl poskytnuty nezpochybnitelné výhody autorům a výkonným umělcům.
Pristop EIT, usmerjen k podjetjem, zahteva učinkovito, hitro in osredotočeno sprejemanje odločitev.
Přístup EIT, zaměřený na obchod, vyžaduje účinné, rychlé a cílené rozhodování.
Projekt je bil usmerjen v vizualno percepcijo območja, kar je integriran pristop.
Projekt fungoval na vizuálním vnímání oblasti, což je samo o sobě integrovaným přístupem.
Kohezijska politika bi morala za obravnavo teh slabosti uporabiti bolj usmerjen pristop.
Tato slabá místa vyžadují cílevědomý přístup v politice soudržnosti Evropské unie.
Omenjeni zakon uvaja tudi k uspešnosti usmerjen pristop pri upravljanju javnih programov.
Pro úspěch reformy je rovněž důležité, jak se budou americké federální orgány veřejné správy zabývat sledovanými cíli a přístupem zaměřeným na dosahování výsledků.
Zasebno financiranje zagotavlja hitro odločanje in tržno usmerjen pristop pri izbiranju najboljših projektov.
Soukromé financování zaručuje rychlé rozhodování a tržní přístup výběru nejlepších projektů.
Podpiram pristop Komisije, ki je usmerjen v poenostavitev pogojev poslovanja za evropska podjetja.
Podporuji přístup Komise, jehož cílem je zjednodušit podmínky pro činnost evropských podniků.
Tretjič, naš pristop k boju proti revščini mora biti mednaroden in usmerjen navzven.
Za třetí, náš přístup k boji s chudobou musí být mezinárodní i otevřený světu.
Zdaj je ta ukrep v manjši meri usmerjen k upočasnitvi velike rasti letalske industrije.
Navrhované opatření nyní znamená malý krok směrem ke zpomalení grandiózního růstu odvětví letecké dopravy.
Nekatere se odločijo za socialno demokratično usmeritev, druge za zelo liberalen, tržno usmerjen pristop.
Některé státy se rozhodnout pro sociálně demokratický směr, jiné pro extrémně liberální, tržně orientovaný přístup.
Oba vidika sta ključno pomembna in potrebujeta razumen pristop, ki je usmerjen h kompromisu.
Obě hlediska jsou rozhodující a obě vyžadují racionální přístup zaměřený na kompromis.
Poleg tega je za reševanje problemov z različnimi poklicnimi trendi možno uporabiti usmerjen pristop.
Navíc lze cíleného přístupu využít k řešení problémů způsobených trendy v různých oborech.
Gre za dolgo pričakovani ukrep, usmerjen v utrditev položaja Evropske unije kot sposobnega svetovnega akterja.
Jedná se o dlouho očekávané opatření směřující k upevnění postavení Evropské unie jako kompetentního globálního aktéra.
Vloge in odgovornosti bodo jasno opredeljene. Na vseh ravneh je potreben pristop, usmerjen v pobude.
Pro řadu rozhodnutí Komise se budou používat efektivnější postupy.
Evropska unija Tudi Evropska unija je postavila k rezultatom usmerjen pristop v središče svojih dejavnosti.
Evropskáunie Evropská unie rovněž zavedla koncepci výsledků jako hlavní prvek svých opatření.
Izpostavlja, da morajo države članice podpreti lokalno usmerjen pristop k pripravi in izvajanju kohezijske politike.
Zdůrazňuje, že členské státy musí podporovat místní přístup k utváření a provádění politiky soudržnosti.
Ukrep je selektiven, saj je usmerjen k določenim malim in srednje velikim podjetjem v Združenem kraljestvu.
Opatření je výběrové, protože je zaměřeno na určité MSP ve Spojeném království.
Želel bi videti bolj uravnotežen pristop, skupaj s priznanjem, da nas pristop, usmerjen samo v politiko proizvodov, ne bo pripeljal prav daleč.
Rád bych viděl vyváženější přístup společně s uznáním, že přístup zaměřený pouze na produktovou politiku nás daleko nedovede.
Poleg tega si vrsta energetskih vprašanj v evropskem okviru zasluži celovitejši in v prihodnost usmerjen pristop.
Kromě toho si široké spektrum energetických otázek v evropském rámci zaslouží komplexnější a perspektivnější přístup.
Zabaven in v dejanja usmerjen pristop k odkrivanju novega jezika učence spodbuja k eksperimentiranju z jezikovno različnostjo.
Studenti jsou zábavnou formou a akčním přístupem povzbuzováni k objevování nového jazyka a k experimentům s jazykovou rozmanitostí.
Poročevalčevo odlično delo bom podprla, saj se zdi, da je splošen pristop preostalega dela poročila pravilno usmerjen.
Pokud se týká zbytku zprávy, zdá se, že se obecný přístup ubírá správným směrem, a já skvělou práci pana zpravodaje podpořím.
Oboje bo mogoče doseči, če bomo v prihodnje strogo ločili usmerjen pristop kompenzacijskih plačil od regionalnih programov.
Obojí bude možné, pouze pokud v budoucnu důsledně oddělíme operativní přístup vyrovnávacích plateb od regionálních programů.
Vse to seveda izrecno kaže na to, da je ukrep dejansko usmerjen k podjetjem, ki porabijo veliko energije.
Všechno toto důrazně ukazuje na to, že opatření je efektivně orientováno na energeticky intenzivní podniky.
Skupaj lahko z okrepljenim zaupanjem pričakujemo bolj ciljno usmerjen in usklajen pristop k vsem vidikom zdravstvenega varstva živali.
Společně se můžeme s novou důvěrou těšit na lépe zacílený a efektivnější přístup ke všem hlediskům zdraví zvířat.
Ta novi pristop, ki je usmerjen v rast, bo dopolnil obstoječe osredotočene dejavnosti donatorjev in sistem Združenih narodov.
Tento nový přístup orientovaný na růst doplní již existující aktivity zaměřené na dárce a systém Spojených národů.
Ukazno usmerjen
Orientované na příkazy
Opravilno usmerjen
Orientované na úkoly
Ukrep je ozko usmerjen, tako da ga je možno uporabiti le, kadar je izpolnjena vrsta pogojev in ugotovljen popoln izpad davka torej je ukrep sorazmeren z želenim ciljem.
Cíl opatření je přesně vymezen tak, aby je bylo možné použít pouze při splnění řady podmínek a stanovení absolutní daňové ztráty opatření je proto vzhledem ke stanovenému cíli přiměřené.
Komisijajezašesti okvirni program predlagala pristop,kije usmerjen v podporo velikimraziskovalnim objektom v Evropi, da bi pomagalarešitiznanetežave privzpostavljanjunovih raziskovalnih objektov.
Aby pomohlařešitznámé problémysezřizováním novýchvý zkumnýchzařízení, navrhla Komise pro 6. RP přístup,kterýse zaměřoval na podporu rozsáhlých výzkumných zařízení v Evropě.
Pogledamo si lahko tudi Islandijo, kjer vlada uspešen, tržno usmerjen pristop s posameznimi kvotami, s katerimi je mogoče trgovati.
Můžeme se podívat i na Island, jde máme úspěšný tržně zaměřený přístup s individuálními obchodovatelnými kvótami.
Pristop, ki temelji na območju, je bil posebej usmerjen, saj je cilj projekta spodbujati identiteto, zgodovino in privlačno pokrajino območja.
Projekt se zaměřil zvláště na přístup vycházející z dané oblasti, protože má za cíl propagovat identitu, historii a atraktivní krajinu oblasti.
Pri usposabljanju v državi članici pogodbenice zagotovijo, da je tak ukrep usmerjen k poklicnemu vključevanju državljanov AKP v njihovih matičnih državah.
Pokud jde o odbornou přípravu ve členském státě, strany zajistí, aby tato činnost byla zaměřena na odbornou integraci státních příslušníků států AKT v jejich zemích původu.
Rada bi poudarila, da je ta direktiva konkreten evropski ukrep, ki je usmerjen k Evropi ljudi in daje Evropejcem nove pravice.
Ráda bych zdůraznila, že tato směrnice je konkrétním evropským opatřením, které směřuje vstříc Evropě občanů a které přináší Evropanům nová práva.
Naš pristop mora biti usmerjen predvsem k temu, da že v zgodnji fazi preprečimo, da bi grožnje prerasle v vir konflikta.
Náš přístup musí být postaven na včasném předcházení tomu, aby se hrozby proměnily ve zdroj konfliktu.
Poleg tega sem si še naprej prizadeval zagotoviti, da institucije EU v vseh svojih dejavnostih začnejo uporabljati pristop, usmerjen k državljanu.
Dále jsem se i snažil přimět určité orgány Evropské unie, aby ve všech svých činnostech zaujaly přístup zaměřený na občany.
Ta ukrep je usmerjen v dejavnosti, ki zajemajo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi državljani ob njihovi udeležbi pri partnerstvu med mesti.
Cílem tohoto opatření jsou činnosti, které zahrnují nebo prosazují přímou výměnu mezi evropskými občany prostřednictvím jejich účasti v činnostech v rámci partnerství měst.
Ukrep mora biti usmerjen tako, da bo veljal le za primere izogibanja ali utaje DDV in zgolj takrat, ko bo izpolnjenih več pogojev.
Opatření by se mělo použít pouze pro případy vyhýbání se placení DPH nebo daňových úniků a pouze tehdy, je li splněno několik podmínek.
Ukrep mora biti usmerjen tako, da bo veljal le za primere izogibanja ali utaje DDV in zgolj takrat, ko bodo izpolnjeni številni pogoji.
Opatření by se mělo použít pouze pro případy vyhýbání se placení DPH nebo daňových úniků a pouze tehdy, je li splněno několik podmínek.
Kdo želi vedeti, ali ste kupili desničarsko usmerjen Daily Telegraph ali levičarsko usmerjen Libération?
Kdo potřebuje vědět, jestli si kupujete pravicové Daily Telegraph, nebo levicové Libération?
Odgovori so na splošno podpirali cilje osnutka predlogov Komisije . Nekateri vprašanci so izrazili skrb , da pristop do dodatnega listinjenja ni dovolj ciljno usmerjen .
dubna 2009 proběhla otevřená internetová konzultace o předložených návrzích na revizi ustanovení o obchodním portfoliu a sekuritizaci .
Novi pristop je veliko širši kot pri instrumentu ISPA, ki je bil usmerjen le v infrastrukturne projekte, in je dejansko mini strukturni sklad.
Novýpřístup je mnohemširší než v rámci ISPA, který byl úzcezaměřennainfrastrukturníprojekty, aveskutečnostipředstavujemalýstruk turálnífond.Složkaregionálníhorozvoje v rámci IPA přebírá dřívější doporučení Účet níhodvoratýkajícísepřiměřenépřípravy kandidátskýchzemínastrukturálnífondy.

 

Povezana iskanja: Usmerjen V Prihodnost - Sistem Usmerjen - Usmerjen K Dobičku - Praktično Usmerjen - Pristop - Izmerite Za Ukrep - Celosten Pristop - Osnovni Pristop - Kot Previdnostni Ukrep - Ukrep Slika -