Prevod "razvoj turizma" na češkem jeziku:


  Slovar Slovenski-Češki

Razvoj - prevod : Razvoj - prevod : Razvoj turizma - prevod : Razvoj - prevod : Razvoj - prevod : Razvoj turizma - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

razvoj ekološkega turizma.
Smluvní strany podporují vzájemný přístup ke svým programům v této oblasti v souladu se zvláštními podmínkami těchto programů
(i) razvoj turizma in
i) rozvoj cestovního ruchu a
Kontekst pospeševanje razvoj turizma.
Kontext popagace rozvoj turistiky
Bord Fáilte Éireann razvoj turizma
Bord Iascaigh Mhara rozvoj rybolovu
Priporočila sem razvoj bolj zelenih oblik turizma, na primer športnega in kulturnega turizma.
Doporučila jsem rozvoj takových forem cestovního ruchu, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, jako je sportovní nebo kulturní turistika.
povečanje konkurenčnosti turizma s podporo povečanju strokovnosti, ki zagotavlja uravnotežen in trajnostni razvoj turizma.
zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu posílením profesionality, zajišťující vyvážený a trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Načrti Sunce Koncerna vključujejo tudi razvoj zdravstvenega turizma.
Plány Sunce Koncernu zahrnují také rozvoj zdravotní turistiky.
razvoj in spodbujanje turizma, ki temelji na skupnosti.
odbornou přípravu v oblasti cestovního ruchu a budování kapacit za účelem zlepšení kvality služeb a
razvoj in spodbujanje turizma, ki temelji na skupnosti.
Článek 70
razvoj in spodbujanje turizma, ki na trajnostni način vključujeta lokalno prebivalstvo in druge vrste turizma.
boj proti diskriminaci v zaměstnávání a sociálních věcech v souladu se závazky každé strany vyplývajících z mezinárodních standardů a úmluv
Cilj sodelovanja je razvoj turizma, zlasti v zvezi z
Cílem spolupráce je rozvoj cestovního ruchu, zejména s ohledem na
Obale, otoki in gore ostajajo posebej občutljivi na razvoj turizma.
Pob9ežní oblasti, ostrovy a hory reagují na rozvoj cestovního ruchu nejcitliv)ji.
Ukrajina ima ogromen potencial za razvoj turizma in dejavnosti prostega časa.
Ukrajina má obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a odvětví spojených s využitím volného času.
Spodbujati je treba razvoj trajnostnega turizma v nasprotju s sezonskim turizmom.
Je třeba podporovat rozvoj udržitelného cestovního ruchu oproti sezónnímu cestovnímu ruchu.
Gotovo poznate velik potencial, ki ga ima razvoj turizma na gospodarstvo.
Znáte obrovský potenciál pro hospodářství prostřednictvím rozvoje turismu.
Podpira Občinski odbor za spodbujanje turizma in razvoj za spodbujanje navedenih ciljev.
Podporuje Obecní výbor pro podporu cestovního ruchu a rozvoj na podporu výše uvedených cílů.
Pred razvoj turizma, lokalno prebivalstvo živelo predvsem od ribolova, živinoreje in kmetijstva.
Před rozvojem cestovního ruchu, místní obyvatelstvo žilo hlavně rybolovu, chovu dobytka a zemědělství.
Lajša učinkovit in prost pretok ljudi, razvoj turizma in krepitev trgovinske menjave.
Ta usnadňuje účinný a volný pohyb osob, rozvoj cestovního ruchu a růst obchodní výměny.
Cilj projekta ni razvoj masovnega turizma, ampak iskanje ravnotežja med turizmom in okoljem.
Vzniklého projektu Leader II Grus, kulturní trasa jeřábů , se účastnily Španělsko, Německo, Švédsko a Francie prostředím.
Mislim fundacijo PAN Parks, katere cilj je razvoj trajnostnega turizma na teh območjih.
Odkazuji na iniciativu PAN Parks Foundation, jejímž cílem je rozvoj udržitelného cestovního ruchu v těchto oblastech.
Pozitivno obravnavam razvoj športnega turizma v zadnjih letih ter spodbujanje zimskih in navtičnih športov.
Rozvoj sportovní turistiky v posledních letech a zvýšenou popularitu zimních a vodních sportů považuji za pozitivní.
Razvoj turizma mora biti trajnosten z drugimi besedami spoštovati mora lokalne skupnosti in varstvo okolja.
Rozvoj cestovního ruchu musí být udržitelný, jinými slovy musí respektovat místní komunity a ochranu životního prostředí.
Preprečiti je treba razprodajo obale in zaledja ter spodbujati razvoj turizma in preudarno rabo zemljišč.
Musíme zabránit rozprodávání pobřeží a okolních oblastí na pořadu dne je uvážlivý rozvoj cestovního ruchu a obezřetné využívání půdy.
vzpostavitev strateškega partnerstva med interesi javnosti, zasebnikov in skupnosti, da se zagotovi trajnostni razvoj turizma
výměnu informací, osvědčených postupů, zkušeností a předávání know how, mimo jiné o inovativních technologiích
vzpostavitev strateškega partnerstva med interesi javnosti, zasebnikov in skupnosti, da se zagotovi trajnostni razvoj turizma
rozvoj a podporu cestovního ruchu na místní úrovni.
Pogodbenici sodelujeta na področju turizma, da bi pospešili razvoj konkurenčne in trajnostne turistične panoge kot vira gospodarske rasti in krepitve moči, zaposlovanja in izmenjave na področju turizma.
výměny zkušeností se zeměpisnými označeními zemědělských produktů a potravin, s politikami jakosti a jejich kontrolními mechanismy, se zajišťováním bezpečnosti potravin a s rozvojem výroby ekologických zemědělských produktů
Vsebina in servisi so namenjeni predvsem vsem tistim, ki jih zanimajo možnosti in razvoj hrvaškega turizma.
Obsah a servis na těchto stránkách jsou především zaměřeny pro všechny zainteresované v oblasti možností a rozvoje chorvatského turizmu.
Poleg tega ne glede na dejstvo, da metoda Leader hrano) ter za razvoj socialno ekonomskega turizma.
(kulturních, zdravotních, vzd lávacích a v podob z áso projekt bude v tší kritické množství pro cestovní bování základními potravinami) v obou regionech a spole wná p _BAR_íprava nových koncepca rozvoje socioekonoí mického cestovního ruchu.
Vendar ni le Evropa tista, ki poskuša izkoristiti izredne gospodarske možnosti, ki jih ponuja razvoj turizma.
Evropa ale není jediná, kdo se snaží těžit z mimořádných hospodářských vyhlídek otevíraných rozvojem cestovního ruchu.
Razvoj trajnostnega turizma je način, kako divjini določiti ekonomsko vrednost ter pridobiti podporo za njeno ohranitev.
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je využíván jako prostředek přidání ekonomické hodnoty oblastem divoké přírody a podpory jejich zachování.
Priporočila bi, da države članice za razvoj turizma uporabijo strukturne sklade ne samo za regionalni razvoj, ampak tudi za gospodarsko konkurenčnost in obnovo.
Doporučovala bych, aby v zájmu rozvoje cestovního ruchu členské státy používaly strukturální fondy nejen pro regionální rozvoj, ale také pro hospodářskou konkurenceschopnost a obnovu.
(poletnega) turizma
Severozápadní Evropa
Razvoj spletnih in podatkovnih baz, ki bi jih lahko uporabili za oglaševanje turizma na podlagi projekta Nature.
Kontext systémy přenosu informací a informační technologie v souvislosti s lokalitami Natury 2000
v pisni obliki. (HU) Prost pretok delovne sile in razvoj turizma zahtevata rešitev problema čezmejnega zdravstvenega varstva.
Volný pohyb pracovníků a rozvoj cestovního ruchu vyžadují, aby byly vyřešeny problémy přeshraniční zdravotní péče.
To je vključevalo sodelovanje v projektu Interreg IIIC z naslovom Evropski geoparki orodje za razvoj turizma v Evropi .
To znamenalo účast na projektu Interreg IIIC nazvaném Evropské geoparky nástroj pro rozvoj turistiky v Evropě .
Skupaj s partnericami iz drugih držav Južne Evrope je bila vključena tudi v projekte za razvoj visokokakovostnega turizma.
Podílela se rovněž na projektech k rozvoji kvalitního cestovního ruchu s partnery z ostatních zemí jižní Evropy.
Čezmejno sodelovanje spodbujanje podjetništva in še posebej razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizma, kulture in čezmejnega trženja.
Přeshraniční spolupráce Podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a přeshraničního obchodu
Čezmejno sodelovanje spodbujanje podjetništva in še posebej razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizma, kulture in čezmejnega trženja.
Přeshraniční spolupráce Podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a přehraničního obchodu
Čezmejno sodelovanje spodbujanje podjetništva in še posebej razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizma, kulture in čezmejnega trženja.
Přeshraniční spolupráce podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a přeshraničního obchodu
Čezmejno sodelovanje spodbujanje podjetništva in še posebej razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizma, kulture in čezmejnega trženja.
Cíl evropské územní spolupráce přeshraniční spolupráce.
Čezmejno sodelovanje spodbujanje podjetništva in še posebej razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizma, kulture in čezmejnega trženja.
Přeshraniční spolupráce podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a přehraničního obchodu
Razvoj infrastrukture za pospeševanje čezmejnega naravnega turizma, n.pr. oznake, centri za obiskovalce in zavetišča, sprehajalne in kolesarske steze.
Rozvoj infrastruktury podporující přeshraniční turistiku v přírodě, např. značení, návštěvnická centra a útulky, pěší a cyklistické stezky.
Zato je treba v tej regiji podpreti nadomestne vire prihodka, zlasti razvoj turizma in z njim povezane infrastrukture.
V této oblasti je tedy potřeba podpořit alternativní zdroje příjmů, zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu a související infrastruktury.
spodbujanje razvoja turizma.
podporu rozvoje cestovního ruchu.
Tradicijo turizma v Hrvaška, stalno ponudbo raznovrstnih vsebin in gotovo, razvoj selektivnih oblik turizma, da je bogastvo turistična ponudba, ki ustreza zahtevam današnjih turistov z različnih potreb v obdobju štirih sezonah.
Tradici cestovního ruchu v Chorvatsku, stálé nabízet rozmanitý obsah, a jistě, vývoj selektivní formy cestovního ruchu, aby bohaté turistické nabídce, která odpovídá požadavkům dnešní turisty s různými potřebami v průběhu čtyř ročních období.

 

Povezana iskanja: Razvoj - Razvoj Izdelkov - Nadaljnji Razvoj - Raziskave In Razvoj - Razvoj Programske Opreme - Trajnostni Razvoj - Tehnični Razvoj - Razvoj Proizvoda - Gospodarski Razvoj - Razvoj Podjetja -