Prevod "kulturno in socialno" na češkem jeziku:


  Slovar Slovenski-Češki

Socialno - prevod : Kulturno - prevod : Kulturno in socialno - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

pospeševati gospodarsko, socialno, kulturno in finančno sodelovanje.
podporovat hospodářskou, sociální, kulturní a finanční spolupráci.
Njihovo kulturno, socialno in gospodarsko vključevanje je za Evropo izziv.
Jejich kulturní, sociální a hospodářské začlenění je pro Evropu výzvou.
Želeli smo vključiti tudi bogato politično, gospodarsko in socialno kulturno dediščino barcelonskega procesa.
Na místo toho chceme zahrnout bohaté politické, ekonomické a sociokulturní dědictví obsažené v Barcelonském procesu.
Obsega gospodarsko, socialno, institucionalno in celo kulturno razsežnost ter škodljivo vpliva na mnoge subjekte.
Zahrnuje hospodářský, sociální, institucionální a dokonce i kulturní rozměr a je škodlivá pro mnoho subjektů.
Poleg tega izboljšuje zdravje evropskih državljanov in ima izobraževalni pomen ter socialno, kulturno in rekreacijsko vlogo.
Sport kromě upevňování zdraví evropských občanů plní i funkci výchovnou a hraje roli společenskou, kulturní a rekreační.
Ta os zadeva (priobalna in celinska) ribolovna območja, ki so kulturno, socialno in gospodarsko oslabljena zaradi upada ribolova.
Tato osa 4 je zaměřená na rybolovné oblasti (pobřežní a vnitrozemské), které jsou kulturně, sociálně a hospodářsky oslabené kvůli úpadku rybolovu.
Program spodbuja mobilnost znotraj meja EU in zunaj njih ter vključitev vseh mladih ne glede na njihovo izobraževalno, socialno in kulturno ozadje.
Program prosazuje mobilitu vnitř hranic Evropské unie i mimo ně a povzbuzuje k začleňování všech mladých lidí bez ohledu na jejich vzdělanostní, sociální a kulturní zázemí.
Namen tega dialoga je zaobjeti kulturno raznolikost, partnerstvo v poslovanju, poklicno sodelovanje, socialno konvergenco in večjo izobraževalno usklajenost med državljani EU.
Cílem tohoto dialogu je obsáhnout kulturní rozmanitost, partnerství v podnikání, profesní spolupráci, sociální sbližování a větší vyrovnání úrovně vzdělanosti mezi občany EU.
Program spodbuja mobilnost znotraj in zunaj meja EU ter podpira vključevanje vseh mladih ljudi, ne glede na njihovo izobrazbo, socialno in kulturno pripadnost.
Program podporuje mobilitu v EU a za její hranice a vybízí k začlenění všech mladých lidí bez ohledu na jejich vzdělání a sociální a kulturní zázemí.
Glavni namen pridruževanja je podpirati interese in blaginjo prebivalcev dežel in ozemelj, da bi jim omogočili gospodarsko, socialno in kulturno razvitost, za katero si prizadevajo.
Přidružení má sloužit především podpoře zájmů a blahobytu obyvatel těchto zemí a území a tomu, aby byly vedeny k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji, o nějž usilují.
Glavni namen pridruževanja je podpirati interese in blaginjo prebivalcev dežel in ozemelj, da bi jim omogočili gospodarsko, socialno in kulturno razvitost, za katero si prizadevajo.
Přidružení má sloužit především podpoře zájmů a blahobytu obyvatel těchto zemí a území a tomu, aby byly vedeny k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji, o nějž usilují.
Pri določanju spektra se moramo osredotočiti na njegovo socialno, kulturno in gospodarsko vrednost in ne smemo le povečevati dohodka ponudnikov mobilnih satelitskih storitev ali vlad.
Při přidělování frekvenčního spektra se musíme zaměřovat na jeho společenskou, kulturní a hospodářskou úlohu, nikoli jen na zvýšení příjmu poskytovatelů MSS nebo státních příjmů.
KULTURNO SODELOVANJE IN IZMENJAVA INFORMACIJ
KULTURNÍ SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA INFORMACÍ
kulturno sodelovanje in kulturne izmenjave
program Kreativní Evropa a
Kulturno sodelovanje
Kulturní spolupráce
Kulturno sodelovanje.
Kulturní spolupráce
materialno lastnino in kulturno dedi čino.
hmotné statky a kulturní dědictví.
materialno lastnino in kulturno dedi čino
hmotný majetek a kulturní dědictví,
materialno lastnino in kulturno dedi čino
hmotné statky a kulturní dědictví,
Evfrazijeva bazilika najpomembnejši in najdragocenjši kulturno
Eufráziova bazilika nevýznamnější a nejcennější kulturní a historická
Gre za kulturno in družbeno vprašanje.
Jedná se o kulturní a sociální záležitost.
Spoštujeta kulturno raznolikost.
Kultura
Ministrica za delo, socialno varstvo in socialno varnost
Ministryně práce, sociální péče a sociálního zabezpečení
za socialno zaščito in socialno vključenost 2006 2008 .
4 Národní zpráva Spojeného království o strategiích pro sociální ochranu a sociální začlenění 2006 2008 , příloha 2.1.
za socialno zaščito in socialno vključenost in Dopolnilno poročilo 2007 .
16 Rakouská Národní zpráva o strategiích pro sociální ochranu a sociální začlenění a Doplňující zpráva 2007 .
Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost.
Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.
Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost.
) naproti tomu nevytvářejí žádné pravomoci přijímat antidiskriminační právní předpisy v oblastech pravomocí členského státu nebo v soukromé sféře ani nestanoví obecný zákaz diskriminace v těchto širokých oblastech.
Je politično, gospodarsko in kulturno središče otoka.
Je to politický, ekonomický a kulturní střed ostrova.
Baška je bogato zgodovinsko in kulturno dediščino.
Baška je bohaté historické a kulturní dědictví.
Skupinaspodbuja kulturno revolucijo in stem poglablja generacijskerazlike.
Více neÏ 600 000 vojákÛ obsazuje zemi, âe i a Slovácijsou bezmocní. Student Jan Palach se na protestupálil.
Spodbujati je treba ustvarjalnost in kulturno raznolikost.
Musí se tu podporovat tvořivost a kulturní rozmanitost.
Pozabi kulturno sranje in pojdi k hotelom!
Můžeš přestat s těma kulturníma kecama a přejít k hotelům?
socialno zaščito in socialno vključenost 2006 2008 , priloga 4.2.
19 Slovenská Národní zpráva o strategiích pro sociální ochranu a sociální začlenění 2006 2008 , příloha 4.2.
trajanje prebivanja zadevne osebe na njenem ozemlju njeno starost, zdravstveno stanje, družinske in ekonomske razmere socialno in kulturno vključenost v državi članici gostiteljici ter obseg njenih vezi z izvorno državo.
jak dlouho dotyčná osoba pobývá na jeho území, její věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, její společenská a kulturní integrace v hostitelském členském státu EU a intenzita jejích vazeb na zemi původu.
Pogodbenici spodbujata kulturno sodelovanje.
Strany budou podporovat kulturní spolupráci.
Trogirsko kulturno poletje Kategorija
Trogirské kulturní léto Kategorie
KULTURNO VREDNOTENJE REGIONALNEGA VINA
KULTURNÍ OCENĚNÍ MÍSTNÍHO VÍNA
Direkcija za kulturno dediščino
Ředitelství pro národní kulturní dědictví
To pomeni, da lahko še naprej podpiramo socialno, kulturno in politično zbliževanje med našimi družbami ter tudi v smislu trgovine, gospodarstva, varnosti in boja proti podnebnim spremembam in v korist trajnostnemu razvoju.
To znamená, že můžeme pokračovat ve sbližování mezi našimi společnostmi na úrovni sociálních, kulturních a politických styků a zároveň užším způsobem spolupracovat také v oblasti obchodu, hospodářství, bezpečnosti, boje proti změně klimatu a boje za dosažení trvale udržitelného růstu.
Za več milijonov Evropejcev, ki se počutijo kulturno in socialno izgubljene na svoji lastni zemlji, ko gledajo kako njihovo delo s selitvijo v tujino izginja, so posledice tudi psihične.
Jde o psychiku milionů Evropanů, kteří se cítí kulturně a sociálně vyčleněni na vlastním území, když vidí, jak se jejich pracovní místa ztrácejí v zahraničí při přemísťování společností.
Pridite in obiščite politično, trgovsko in kulturno središče Hrvaške!
Přijeďte a navštivte politickou, obchodní a kulturní metropoli Chorvatska!
So absolutna in večdimenzionalona supersila kulturno, vojaško in gospodarsko.
Jsou naprostou velmocí, a to z mnoha hledisek kulturně, vojensky a hospodářsky.
(iv) kulturno, estetsko, znanstveno in izobraževalno vrednost območja
iv) kulturních, estetických, vědeckých a výchovných hodnot oblasti,
Minister za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti in turizem
Ministr kulturního dědictví, kulturních činností a cestovního ruchu
Kulturni programi Evropskeunije na večnačinovspodbujajotudijezikovno in kulturno različnost.
Rovněž kulturní programy Evropskéunie podporují jazykovou a kulturní rozmanitost mnoha způsoby.

 

Povezana iskanja: Kulturno - Kulturno Središče - Kulturno življenje - Socialno - Socialno Delo - Socialno Pravičnost - Socialno Zavarovanje - Socialno Vedenje - Socialno Tržno Gospodarstvo - Prispevki Za Socialno Varnost -